Den alsidige fjerkræbedrift – med robust sædskifte med grovfoder og selvforsyning med protein

Projektets formålet er at gøre den økologiske fjerkræbedrift mere robust på parametrene økonomi og miljø, både på kort og langt sigt. Endvidere er projektets formål at forberede økologiske fjerkræbedrifter til at blive uafhængige af ikke-økologisk proteinfoder inden for en kort årrække.

Formål

Der er et stort ønske blandt økologiske ægproducenter om at få en bedre produktionsmæssig sammenhæng mellem mark og stald, så man i højere grad dyrker sit eget foder, også mht. protein. Håndhævelse af kravet om 100 pct. økologisk fodring af fjerkræ er blevet udskudt til 2017, så der er behov for at få udviklet robuste systemer, så import af ikke-økologisk proteinkilder kan undværes. Der er også brug for at gøre markdriften mere robust, og derfor er det nødvendigt at tilpasse fjerkræbedrifternes sædskifte, så de har flere bælgplanter og mere alsidigt afgrødevalg. Markdriften skal være mere produktiv ved at have højere ressourceudnyttelse og mindre tab af kvælstof til miljøet og mindre udledning af drivhusgasser.

Indkøb af proteinfoder er en betydende omkostning, og hvis en højere del af proteinet kan komme fra egen markproduktion, vil der være en betydelig økonomisk gevinst for produktionsgrenen. Formålet er derfor at gøre den økologiske fjerkræbedrift mere robust på parametrene økonomi og miljø, både på kort og langt sigt. Endvidere er projektets formål, at forberede økologiske fjerkræbedrifter til at blive uafhængige af ikke-økologisk proteinfoder inden for en kort årrække.

Forventede effekter

Forventede effekter for økologiske fjerkræproducenter:

 • Lavere omkostninger til proteinfoder
 • Bedre sædskifte med højere forfrugtsvirkning af grovfoder
 • Højere selvforsyningsgrad med foder og derved større robusthed over for svingende proteinmarked
 • Bedre integration af markens og staldens produktion
 • Effekternes kvantitative niveau vil blive dokumenteret i projektet. Effekterne forventes inden for 1-3 år efter projektet er afsluttet.

Forventede samfundsmæssige effekter:

 • Større ressourceudnyttelse i den økologiske fjerkræbranche, og dermed mindre tab af kvælstof til miljøet og mindre energiforbrug
 • Bedre dyrevelfærd i branchen med øget brug af grovfoder
 • Større potentiale for omlægning til økologisk fjerkræproduktion, og dermed flere arbejdspladser og udnyttelse af markedet for økologiske fjerkræprodukter
 • Mere alsidige økologiske sædskifter og dermed større biodiversitet i og på jorden og større kulstofbinding i jorden
 • Effekterne kan forventes inden for tre-fem år efter projektets afslutning.

Aktiviteter

Projektet forløber over to år og aktiviteterne er inddelt i følgende 5 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Udvikling og afprøvning af koncepter for proteinrig grovfoderproduktion og –konservering.

Formål: At få nye værktøjer til at proteinforsyne økologiske fjerkræ og samtidig forbedre sædskiftet.

Der udvikles tre nye koncepter for at producere proteinrig grovfoderproduktion. Koncepterne behandler dyrkning og placering af afgrøden i sædskiftet, høst og konservering af grovfoderet samt analyser og prøvefodring af foderet.

 1. Kløverblade som grovfoder. I løbet af sommeren tages hyppige slæt af rene kløverudlæg med egnet høst udstyr, f.eks. babyleaf-høster, som bruges i gartnerierne. Bladene nedtørres og håndteres skånsomt, på høtørringsanlæg. Der gøres også forsøg med ensilering af bladene.
 2. Ribbehøst af bælgsæd. Forskellige proteinafgrøder som lupin, hestebønne og markært samt blandinger heraf, høstes før normalt høsttidspunkt med ribbehøster for at sikre en tidlig høst. Materialet ensileres eller tørres.
 3. Kløverblade til grønmel. Kløver i renbestand høstes af grønpille-virksomhed og tørres til grønmel og bruges i foderblanding til fjerkræbedriftens besætning.

Etablering af afgrøderne samt placering og udnyttelse af afgrøden i sædskiftet beskrives i rapportering af aktiviteten.

Arbejdspakke 2: Katalog over muligheder for proteinforsyning med økologiske egenproducerede råvarer.

Formål: At inspirere økologiske æg- og fjerkræproducenter til at øge deres egen produktion af proteinfoder.

Der gøres status på eksisterende viden om proteinkilder til økologisk fjerkræ, herunder proteinrigt grovfoder. Tilgængelige data, som udbytte, kvalitet, aminosyrer, velfærdseffekter, krævet teknik, blommefarve mv. medtages. Fordele, ulemper og økonomien beskrives for hvert foderemne. Erfaringer fra forskning, forsøg og tidligere projekter indgår og præsenteres i en sammenhæng. Effekterne på sædskifte, økonomi, arbejdstid, miljø, m.v. beskrives. Kataloget udgives som en web-version, med mulighed for opdatering med projektets senere resultater.

Arbejdspakke 3: Afprøvning af koncepter på seks ejendomme.

Koncepterne udviklet i AP1 afprøves i større skala på seks udvalgte fjerkræejendomme og evalueres.

Arbejdspakke 4: Implementering af planteavlskoncepter for fjerkræbedrifter.

Ud fra de øvrige arbejdspakker designes og formidles koncepter for simpel, nem, robust og sammenhængende markdrift, med udgangspunkt i fjerkræbedriftens specifikke karakter. I konceptet indgår egen proteinforsyning, robust sædskifte med (protein)-grovfoder, gødningsudnyttelse, markplan, der matcher foderbehovet, samt maskin- og teknikløsninger. Økonomien på kort og lang sigt, herunder investeringsbehov, indgår.

Arbejdspakke 5: Projektledelse, kommunikation og dialog om den alsidige fjerkræbedrift.

Formål: at sikre videnspredning og implementering af både kendt viden og viden fra det aktuelle projekt i praksis gennem dialog og opbygning af ejerskab til resultaterne.

Projektet gennemføres i tæt dialog med Æg- og Fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening. Netværket af økologiske fjerkræproducenter orienteres løbende og direkte om projektets fremdrift gennem udvalgets branchenyhedsbrev, men al information vil også være tilgængelig på www.okologi.dk

Der gennemføres tre workshops i forbindelse med gårdbesøg, hvor projektets aktiviteter og foreløbige resultater fremlægges, og perspektiver, landmændenes muligheder og evt. barrierer diskuteres. Landmændenes og workshopdeltagernes input bruges i den endelige konklusion og anbefalinger fra projektet.

Projektet formidles endvidere som oplæg ved faglige temadage og i artikler i fagblade.

Resultater

Katalog

I projektet er fodermidler til økologisk fjerkræ undersøgt og afprøvet mhp. at klarlægge, hvordan fodermidlerne ved egenproduktion kan bidrage dels til at opfylde fjerkræets næringsstofbehov, dels til et stærkere sædskifte. Viden er samlet i webkataloget Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ.

Artikler

Projektperiode

Januar 2016 - december 2017.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.