Beregn økonomi med eller uden økologisk biogas

Kan økologiske planteavlere få en bedre økonomi ved at afgasse biomasse og bruge det som gødning? Det kan man nu få svar på ved hjælp af det ny regneværktøj, Ø-Plan Biogas.
Ø-PLan Biogas er et værktøj, der kan beregne økonomien på et økologisk planteavlsbrug med eller uden biogas.

Ø-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien mellem et landbrug, der bruger afgasset biomasse som gødning, med et landbrug, der får gødning på anden vis eller ikke bruger gødning. Økologisk Landsforening har brugt værktøjet til at udregne forskellige scenarier, hvor biogas sammenlignes med fem forskellige alternativer.

Formålet med regnearket er at kunne beregne den økonomiske effekt af at bruge grøngødning og husdyrgødning som flydende gødning, via et samarbejde med et biogasanlæg, som afgasser ejendommens gødning. Ø-Plan Biogas er udviklet i projektet "Biomasse og recirkulering til energi og økologisk gødning," og er finansieret af Promilleafgiftsfonden. Regnearket kan downloades fra www.okologi.dk sammen med en vejledning til programmet.

Modelberegninger med Ø-plan Biogas

I det følgende er vist et eksempel på, hvordan Ø-plan Biogas er brugt til at lave modelberegninger for nogle tænkte cases. I modelberegningerne bruges to parallelle scenarier for en planteavlsbedrift på 100 ha.: En nu-drift uden biogas og en hypotetisk drift med biogas. I nudrift-scenariet pløjes grøngødningen ned, eller der importeres konventionel svinegylle eller økologisk kvæggylle. Endelig kan man også sælge kløvergræsset som foder. I biogas-scenariet får planteavlsbruget ikke tilført anden gødning end afgasset biomasse fra egen grøngødning. De to scenarier sammenlignes i fem alternativer for gødningsforsyning, og andelen af kløvergræs varieres i hvert alternativ mellem 0 og 25 pct. i sædskiftet:

Alternativer

Fra Nudrift - scenarium -> Biogas-scenarium

  1. Ingen tilførsel af gødning, kløvergræs nedpløjes -> Tilførsel af afgasset biomasse
  2. Ingen tilførsel af gødning, men salg af kløvergræs som foder -> Tilførsel af afgasset biomasse
  3. Tilførsel af svinegylle -> Tilførsel af afgasset biomasse
  4. Tilførsel af svinegylle og salg af kløvergræs som foder -> Tilførsel af afgasset biomasse
  5. Udveksling af økologisk kvæggylle og kløvergræs -> Tilførsel af afgasset biomasse

Resultaterne af modelberegningerne, samt deres forudsætninger, kan du finde via linket nederst på siden.

Konklusion af modelberegningerne

Biogas-scenariet giver den bedste økonomi i alternativ 1, 2 og 3, når andelen af kløvergræs er 20-25 pct., mens økonomien er næsten ens i alternativ 4 og 5. Fordelen ved biogasscenariet ved 20-25 pct. kløvergræs er generelt, at følgende tre behov bliver opfyldt:

  1. Der er flydende gødning til rådighed for kornafgrøderne
  2. Der er en indtægt fra kløvergræsset
  3. Der er en forfrugts- og sædskifteeffekt af kløvergræs i sædskiftet

Disse betingelser er også opfyldt for alternativ 4 og 5 i scenariet for nudrift, og derfor er biogasscenariet ikke nogen økonomisk fordel i disse alternativer. I alternativerne 1, 2 og 3 er ikke alle tre af ovennævnte betingelser opfyldt i nudrift-scenariet, så de præsterer derfor økonomisk dårligere end biogas-scenariet. I nedenstående links finder du flere artikler, herunder selve modelberegningerne og resultaterne, samt forudsætningerne for beregningerne.