Vejledning i brug af Ø-Plan Biogas værktøjet

Ø-Plan Biogas sammenligner økonomien i et landbrug, der bruger afgasset biomasse som gødning, med et landbrug, der får gødning på anden vis. Den afgassede biomasse er husdyrgødning og kløvergræs fra egen grøngødning. Her følger en vejledning til programmet:

Selve Ø-Plan Biogas regnearket kan hentes her

Vejledning i brugen af Ø-plan Biogas

Ø-Plan Biogas er bygget op af seks faneblade:

 1. Resultatoversigt, hvor beregningerne for de to driftsformer kan sammenlignes.
 2. Mark, hvor markplanen skitseres, forfrugtsvirkning og gødning fordeles til afgrøderne.
 3. Gødning, hvor import af husdyrgødning og gødningens kvælstofindhold og priser indtastes.
 4. Biogasgødning, hvor mængden af biomasse til og fra biogasanlægget reguleres, samt beregning af transportomkostningerne.
 5. Forudsætninger, hvor priser på afgrøder, udbytter, udbytteeffekter, samt udsæds- og maskinomkostninger indtastes.
 6. Investeringer, hvor de nødvendige ekstraomkostninger til investeringer på landbruget kan beregnes.

Forskellige farvekoder på faneblade og celler angiver forskelige betydninger og funktioner:

Betydning

 • Gul baggrund: Nudrift
 • Grøn baggrund: Biogas-drift
 • Blå celler: Indtastning
 • Hvide celler: Resultatceller (låste)
 • Røde celler: Cellen bliver rød, hvis værdier for fordeling af kvælstof er overskredet
 • Grønne celler: Cellen bliver grøn, hvis der ikke er fordelt kvælstof nok
 • Røde trekanter i celler: Kommentar med hjælp eller bemærkning til indtastning

Fremgangsmåde

Det anbefales, at Nudrift og Biogasdrift i første omgang laves ens, dvs. at biogasdrift er en kopi af nudriften. Derved skulle man gerne have to ens resultater, og det bruger du til kontrol af, at alle de relevante parametre er justeret og indtastet korrekt. Gå derfor frem efter følgende procedure, hvor overskrifterne svarer til et faneblad.

1. Forudsætninger

Vælg priser, respons for kvælstof, omkostninger til udsæd og maskiner. Priserne for kløvergræs er på roden, dvs. at maskinomkostningerne ikke indeholder høstomkostninger. Der er to respons-værdier for kvælstof, afhængigt af, om det er ler- eller sandjord. Se kommentaren til cellen D6.

2. Mark

Indtast antal hektar for de forskellige afgrøder i kolonne B. Husk efterafgrøder. Lav dem i første omgang ens i nudrift og biogasdrift. Vælger du frøgræs, kløvergræs eller bælgsæd, genereres der en eftervirkning af kvælstof, som skal fordeles. Har du kun étårige kvælstoffikserende afgrøder eller frøgræs, skal du fordele hele mængden på korn (bælgsæd kan dog være forfrugt til frøgræs). Hvis kløvergræs eller frøgræs er 2-årigt, skal halvdelen af N-mængden i eftervirkning tages ud, og det gøres ved at placere halvdelen af kvælstoffet på kløvergræsset/frøgræsset selv i kolonne H. Er det 3-årige marker, skal 2/3 placeres her. Placering af husdyrgødning venter man med. Gå først til:

3. Gødning

Mængder og N-indhold i importeret og/eller egen husdyrgødning indtastes. Udnyttelsesprocenten justeres efter type af husdyrgødning, udbringningspraksis mv. Priser på gødning og udbringning justeres. Lav stadig Nudrift og Biogasdrift ens. Gå tilbage til Mark-fanebladet.

4. Mark

Fordel husdyrgødningen i kolonne L op til max. Giv først de afgrøder, der har størst respons, dvs. frøgræs, dernæst korn, græs/vedv. græs og til sidst kløvergræs. I celle L19 og L44 kan du se, om du får brugt al den effektive kvælstof fra fanebladet Gødning. Grøn celle viser, at der er en resterende mængde, og rød celle viser, at du har overskredet mængden, du kan fordele. Gå til Resultatoversigt.

5. Resultatoversigt

Indtil nu er Nudrift og Biogasdrift oprettet ens, og det kontrolleres ved, at Dækningsbidraget i resultatoversigten er ens for Nudrift og Biogasdrift. Er de ikke ens, skal du gå alle forudsætninger og indtastninger igennem for at finde fejlen.

6. Mark

Nu ændrer du Biogasdrift til at være den egentlige biogasdrift, dvs. du ændrer markplanen, så den har nogle hektar med kløvergræs, græs/vedv. græs eller efterafgrøder til biogas. Antal hektar i alt skal stadig være ens for de to driftsformer. Husk at flerårigt kløvergræs til energi selv skal have en del af kvælstof eftervirkningen. Se hvordan du korrigerer det under pkt. 2.

7. Gødning

I dette faneblad skal biogasdriften også tilrettes til reel biogasdrift. Dvs., der skal tages stilling til, om egen og importeret husdyrgødning sendes helt eller delvis til biogasanlægget. Evt. kan man reducere eller udelade importeret husdyrgødning for at erstatte det med biogasgylle på basis af egne energiafgrøder og egen husdyrgødning.

8. Biogasgødning

I dette faneblad beregnes udbyttet af energiafgrøderne i form af foderenheder, tons og kvælstof.. Desuden kan du beregne omkostningerne til transport af biomasse til og fra biogasanlægget, hvis landmanden skal betale for dette. Celle I17 viser, hvor meget total-kvælstof, landbruget leverer til biogasanlægget.

I celle I20 skriver du den samme mængde ind, hvis alt det leverede kvælstof skal retur til landmanden. I celle G20 kan kvælstofindholdet pr. tons biogasgylle indtastes/ændres. Styrken kan være svær at forudsige, da den afhænger af, hvad biogasanlægget i øvrigt bruger af biomasse. Hvis biogasanlægget primært er gyllebaseret, skal indholdet ligge tæt på indholdet i rågylle, evt. lidt over. Hvis biogasanlægget bruger meget fast biomasse (husdyrgødning og afgrøder) kan indholdet ligge højere i forhold til alm. rågylle, dvs. omkring 5-6 kg total-kvælstof pr. tons. Vær opmærksom på, at hvis indholdet ligger urealistisk højt, kan man risikere at beregne en for lav omkostning til køb, transport og udbringning af biogasgylle.

9. Mark

Efter du har fået importeret biogasgylle skal fordelingen af gødning i kolonne L justeres igen. Hvis der bliver kvælstof i overskud, kan man nedsætte importen af biogasgylle, så man sælger mere total-kvælstof end man køber i fanebladet Biogasgødning. En anden mulighed kan være at udelade importeret gødning i fanebladet Gødning.

10. Investeringer

Hvis man ved, at biogasdrift vil kræve nogle investeringer på gården, kan investering, rente og antal år til afskrivning tastes ind, og den årlige omkostning beregnes. Det kan være gylletanke, overdækning hertil, pumper mv.

11. Resultatoversigt

Nu er beregningen færdig og resultatet kan ses og analyseres i Resultatoversigten. Hvis man vil ændre på forudsætningerne igen, f.eks. en anden markplan i biogasdriften, skal man huske at konsekvensrette i alle de relevante faneblade og kolonner.

F.eks.: Ny markplan -> justér eftervirkning -> juster importeret biogasgylle -> ændre fordeling af gødning. eller Ændret gødningsimport /gødningsproduktion -> juster importeret biogasgylle -> ændre fordeling af gødning.

Hvis du opdager fejl i regnearket, er du velkommen til at sende en mail til undertegnede. Michael Tersbøl mit@okologi.dk

Download Ø-Plan Biogas regnearket

Læs mere