Leverikter og kvæg på fugtige arealer

Projektets mål er at validere og analysere slagtedata med henblik på forekomst på landsplan, forbedre besætningsdiagnostik og overvågning, belyse spredning og muligheder for kontrol i smittede besætninger (ændret afgræsningspraksis) samt beregne de økonomiske konsekvenser dels på besætningsniveau dels nationalt.

Projektets formål og indhold

Infektion med leverikter er et stigende problem i dansk kvægbrug og der er et stort behov for en forbedret indsats omkring overvågning og kontrol i smittede besætninger, især hvor fugtige arealer indgår i driften. Vi ved, at flere besætninger har haft svære økonomiske og sygdomsmæssige problemer som følge af leverikter, men vi har ikke konkrete tal på tabene. Leverikter forårsager nedsat mælke- og kødproduktion, forringet frugtbarhed og produktkvalitet, leverkassation, og øget modtagelighed for Salmonella. Opgørelser fra slagterierne viser, at hver 4. besætning i DK er smittet, og 3-4% af slagtedyrene får leveren kasseret. Baggrunden for den øgede forekomst af leverikter kendes ikke, men øget afgræsning af fugtige arealer, manglende fokus på kontrol og ændrede klimatiske forhold spiller ind.

Projektets mål er at validere og analysere slagtedata med henblik på forekomst på landsplan, forbedre besætningsdiagnostik og overvågning, belyse spredning og muligheder for kontrol i smittede besætninger (ændret afgræsningspraksis) samt beregne de økonomiske konsekvenser dels på besætningsniveau dels nationalt. Hovedparten af undersøgelserne vil omfatte malkekvæg, men data fra kødkvæg vil også indgå. Resultaterne vil gavne dansk kvægbrug ved øget produktivitet gennem bedre foderudnyttelse og produkter. Strategier til forebyggelse vil blive formidlet til erhvervet (mælk/kød), og projektet vil klæde konsulenter og dyrlæger bedre på til rådgivning i besætningerne. Projektet vil dermed fremme mulighederne for anvendelse af kvæg på lavbundsjorde, f.eks. til naturpleje.

Projektejer

Københavns Universitet,

Institut for Veterinær Sygdomsbiologi,

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,

Blegdamsvej 3B, 2200 København N

Projektansvarlig

Professor Stig Milan Thamsborg,

Projektets organisering og Økologisk Landsforenings leverancer

I projektet deltager for 1) KU-SUND: lektor Helena Mejer, professor, dyrlæge Stig M. Thamsborg (projektansvarlig); 2) DTU-VET: seniorforsker, dyrlæge Heidi L. Enemark og seniorforsker Tariq Halasa; 3) ØL: Konsulent Iben Alber Christiansen og for 4) VFL: teamleder, agronom Jaap Boes og dyrlæge Erik Rattenborg.

Projektlederne fra hver organisation vil indgå i en styregruppe, der mødes halvårligt. KU-SUND sammen med DTU-VET råder over de nødvendige parasitologiske metoder (gødning, serologi m.v.). DTU-VET har ansvaret for økonomisk analyse i samarbejde med VFL og ØL. VFL og ØL bidrager med adgang til kvægdatabasen, viden omkring anvendelse og analyse af slagteregistreringer, praktisk kontrol og formidling – udover de anførte aktiviteter.

VFL og ØL vil sikre løbende kontakt til primærproducenter og erhvervet, herunder slagterierne.

Læs mere

Læs mere om projektet på Københavns Universitets website.

Link til projektsiden

Projektperiode

01/2014 - 12/2016

Projektstøtte

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden