Undervisningsmaterialer

Her finder du præsentationerne fra de forskellige uddannelsesforløb i projektet.

1. Foder og foderplaner v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om fårs fordøjelse og fødepræferencer. Græs er det vigtigste foder til fårene, og præsentationen beskriver, hvordan græs gror, og hvor meget tørstof forskellige græskvaliteter indeholder.

Afgræsningsstrategier, som for eksempel stribeafgræsning, præsenteres. Præsentationen giver forslag til forebyggelse af parasitangreb og forebyggelse af dødbidning af græsset ved hjælp af forskellige strategier for afgræsning, slæt og pudsning.

Forskellige bedrifter giver forskellige muligheder for tilvejebringelse af foder i hele året. I præsentationen er der anbefalinger omkring vinterfodring og den anbefalede daglige fodermængde til lam og får i forskellige stadier.

Næringsstofindholdet i ensilagefoder og forskellige typer tilskudfoder indgår også i præsentationen, som også har et forslag til et grovfoderbudget og en foderplan til får i forskellige stadier, og hvordan valget af foder påvirker dækningsbidraget pr. får i forskellige produktionsgrene.

De sidste slides i præsentationen handler om hø, afpudsning og vedligeholdelsen af græsmarkerne. Der er eksempler til udgifter i forbindelse med omlægning af græs og anbefalinger til forskellige strategier for etablering af nye græsmarker.

Hent præsentationen 'Foder og foderplaner'

2. Græsmarken og naturpleje v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om græsarealer, og præsentationen beskriver, hvordan græs gror, og hvilke afgræsningsstrategier - for eksempel stribeafgræsning - Jens Christian Skov anbefaler. Præsentationen giver forslag til forebyggelse af dødbidning af græsset og forslag til forskellige græsblandinger.

Der er slides i præsentationen om hø, afpudsning og omkostninger til presning til hø eller wrap.

De sidste slides i præsentationen handler om udfordringer ved afgræsning på vedvarende græs- og naturarealer, samt hvilke muligheder, der er for at få tilskud til naturpleje.

Hent præsentationen 'Græsmarken og naturpleje'

3. Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om, hvordan græs gror, og afgræsningsstrategier, som for eksempel stribe afgræsning.

Præsentationen giver anbefalinger til pasningen af dyrene - herunder forebyggelse af løbetarmorm, fodring og tilskud af mineraler.

Den sidste slide i præsentationen handler om udfordringer ved afgræsning på vedvarende græs- og naturarealer.

Hent præsentationen 'Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier'

4. Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier herunder holistisk afgræsning v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om, hvordan græs gror, og afgræsningsstrategier, som for eksempel stribe afgræsning.

Præsentationen giver anbefalinger til pasningen af dyrene - herunder forebyggelse af løbetarmorm, fodring og tilskud af mineraler.

Derudover er der en introduktion til holistisk afgræsning samt en slide med et link til en film på Youtube, der viser danske, økologiske landmænds første erfaringer med holistisk afgræsning. I princippet evighedsgræsmarker med høj foderydelse, klimavenlig kulstoffiksering og jordforbedrende effekt.

Den sidste slide i præsentationen handler om udfordringer ved afgræsning på vedvarende græs- og naturarealer.

Hent præsentationen 'Græsmarker, græsmarkspleje og græsningsstrategier herunder holistisk afgræsning'

5. Fodring af får v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om fårs fordøjelse, græsningsmønster og fødepræferencer.

Andre slides i præsentationen beskriver, hvilken naturtype man opnår ved afgræsning med får, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at bruge får som naturplejere.

Forskellige bedrifter giver forskellige muligheder for tilvejebringelse af foder i hele året. I præsentationen er der anbefalinger omkring vinterfodring og den anbefalede daglige fodermængde til lam og får i forskellige stadier.

Næringsstofindholdet i ensilagefoder og forskellige typer tilskudfoder indgår også i præsentationen, som også har et forslag til et grovfoderbudget og en optimal foderplan til får i forskellige stadier, og hvordan valget af foder påvirker dækningsbidraget pr. får i forskellige produktionsgrene.

Den sidste slide opsumerer præsentationens anbefalinger.

Hent præsentationen 'Fodring af får'

6. Valg af fodermidler i det økologiske fårehold og fodring udelukkende med grovfoder v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om fårs fødepræferencer, reglerne for økologisk fodring og anbefalinger til vinterfodring.

Næringsstofindholdet i ensilagefoder og forskellige typer tilskudfoder indgår også i præsentationerne, sammen med en foderplan til lam og en slide, der viser den gennemsnitlige tilvækst hos gimmer- og vædderlam.

Der er slides, der viser foderværdien af kløvergræs og mulighederne i forbindelse med ensilagefodring. En slide viser, hvordan valget af foder påvirker dækningsbidraget pr. får afhængig af fodersammensætningen.

Den sidste slide opsumerer præsentationens anbefalinger.

Hent præsentationen 'Valg af fodermidler i det økologiske fårehold'

7. Valg af græsblandinger, urter og rødkløver v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Denne præsentation fokuserer på anbefalinger til, hvilken dæksæd man skal anvende sammen med kløvergræsset afhængigt af, om marken skal afgræses eller høstes som helsæd eller til modenhed. Der er slides, der viser, hvilke frøblandinger til græsmarker Jens Christian Skov anbefaler afhængigt af afgræsningsstrategien.

Andre slides viser en række anbefalinger til, hvordan markerne forberedes, tilsås og græsmarksdrift.

En slide uddyber årsager til for lav produktion, som kan skyldes flere forhold.

Endelig er der en gennemgang af fem urter, cikorie, kællingetand, kørvel, kommen og bibernelle, der alle vurderes på virkning og anvendelse.

Hent præsentationen 'Valg af græsblandinger, urter og rødkløver'

8. Produktionsrådgivning kvæg, får og geder v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Denne præsentation handler om fåret og dets adfærd, fåreholdstyper i Danmark, racer, nødvendigt udstyr og staldanlæg til opstart af fårehold, årets gang i et fårehold, fodring og sygdomme samt økonomi og fordele/ulemper i forhold til kvæg og svin.

Jens Christian Skov formidler i denne præsentation viden om fårs fordøjelse og fødepræferencer; græsningsmønstre og hvordan disse påvirker det areal, fårene afgræsser.

Gennemgangen af racerne suppleres med viden om de forskellige jordtypers egnethed til forskellige racer.

Der er også slides om forskellige typer fårehold i Danmark, og om hvilke racer,der primært anvendes i de forskellige produktioner, størrelsen af bedrifterne, udviklingen over tid i antallet af bedrifter samt forbruget af fåre- og lammekød i Danmark.

Årets gang i fåreproduktionen handler om, hvornår givne handlinger bør indtræffe før og efter læmning.

En slide viser, hvad det koster at starte fårehold for 600 får, og denne slide suppleres med en præsentation af forskellige typer stalde, og forslag til staldindretning.

Forskellige bedrifter giver forskellige muligheder for tilvejebringelse af foder i hele året. I præsentationen er der en oversigt over priserne på diverse foderemner og anbefalinger til afgræsningsstrategier, frøblandinger til græsmarkerne og den optimale foderplan.

En slide informere om de sygdomme, der kan ramme en fåreflok.

Dækningsbidraget pr. moderfår er beregnet ud fra tre forskellige afregningspriser for lammene. Derudover er der slides, der viser nøgletal for naturpleje samt økonomien ved 600 får.

Den sidste slide oplister fordele/ulemper ved fårehold sammenlignet med kvæg og svin.

Hent præsentationen 'Produktionsrådgivning kvæg, får og geder'

9. Afgræsning af frøgræs, afgræsning af ekstensive arealer, hø  v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation oplister Jens Christian Skov de forskellige frøgræsarter og introducerer til afgræsning af frøgræs.

Græs er det vigtigste foder til fårene, og præsentationerne beskriver, hvordan græs gror, og hvor meget tørstof forskellige græskvaliteter indeholder.

Afgræsningsstrategier - som for eksempel stribeafgræsning - præsenteres.

Afgræsning på ekstensive arealer kan forekomme i forbindelse med afgræsning af naturarealer, og der er slides, der informere om udfordringer og tilskudsmuligheder ved denne driftsform.

Endelig er der slides, som introducerer hø som foder i fåreflokken.

Hent præsentationen 'Afgræsning af frøgræs, afgræsning af ekstensive arealer, hø'

10. Ensilage og afgræsning af gode marker v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I disse slides tager Jens Christian Skov udgangspunkt i græsproduktionens grundlov. Derfra går han videre til anvisninger på korrekt tilsåning af græsmarker samt hvilken betydning kløvergræs har for mængden af kvælstof i jorden.

Ensilagefodring og afgræsning går hånd i hånd. Der er slides i præsentationen, der viser afgræsningsstrategier - som for eksempel stribe afgræsning.

Udfordringerne ved afgræsning på vedvarende græs og naturarealer får en slide med på vejen, og kravene til udbytter gennemgås.

Jens Christian Skov formidler viden om dødbidning, frøgræsafgræsning, ensileringsmidler og slutter sin præsentation med slides, som introducerer hø som foder i fåreflokken.

Til aller sidst opsumerer han udfordringer i forbindelse med får som naturplejere.

Hent præsentationen 'Ensilage og afgræsning af gode marker'

11. Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder?  v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Der er mange muligheder for at få tilskud til landbrugsdrift. I disse slides præsenterer Jens Christian Skov følgende:

  • Betalingsrettigheder 2015
  • Direkte arealtiskud 2015
  • De tre grønne krav
  • Tilskud til pleje af græs 2015

Hent præsentationen 'Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder?'

12. Føns Fårelaug  v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om fårs fordøjelse og fødepræferencer. Græs er det vigtigste foder til fårene, og præsentationen beskriver, hvordan græs gror, og hvor meget tørstof forskellige græskvaliteter indeholder.

Afgræsningsstrategier - som for eksempel stribeafgræsning - præsenteres.

I præsentationerne er der anbefalinger omkring vinterfodring og den anbefalede daglige fodermængde til lam og får i forskellige stadier.

Næringsstofindholdet i ensilagefoder og forskellige typer tilskudfoder indgår også i præsentationerne, som også har et forslag til et grovfoderbudget og en vinterfoderplan til får i forskellige stadier.

Læmning og hjælpemidler til læmning ved komplicerede forløb gennemgås, ligesom anbefalinger til pasning af dyrene og huldvurdering præsenteres.

De sidste slides i præsentationen handler om utøj, parasitter og mangelsygdomme. Der er også en slide med en pasningsmodel til opnåelse af det størst mulige antal levendefødte lam.

Hent præsentationen 'Føns fårelaug'

13. Maedi-sanering i store besætninger  v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Denne præsentation handler om de udfordringer og økonomiske konsekvenser landmanden står overfor, hvis besætningen er smittet med maedivirus og derfor skal saneres.

Hent præsentationen 'Maedi-sanering i store besætninger'

14. Økonomi i maedi-positive flokke  v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Denne præsentation handler om symptomer ved maedi-visna infektion i en besætning og om, hvordan maedi visna påvirker produktionsresultatet.

Hent præsentationen 'Økonomi i maedi-positive flokke '

15. Fodring af geder v. Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

I denne præsentation formidler Jens Christian Skov viden om geders fordøjelse og fødepræferencer. Én slide fortæller om, på hvilke områder geder adskiller sig fra andre drøvtyggere. Andre informerer om geders behov alt efter alder og vægt.

Næringsstofindholdet i ensilagefoder og forskellige typer tilskudfoder indgår også i præsentationern, som også har et forslag til den optimale foderplan til geder, og en skematisk oversigt over dækningsbidraget pr. ged i forskellige produktionsgrene.

Der er slides i præsentationen, som handler om hø, græsensilage og helsæd. Der er detaljerede foderplaner for en drægtig ged og for en diegivende ged med to kid.

Græsningspræferencer og græsningsmønster gennemgås, og en slide opsummerer fordele og ulemper ved anvendelsen af geder som afgræssere.

Der er slides om græsmarksdrift - herunder tørstofindhold afhængig af kvalitet, storfold-drift og foldafgræsning kombineret med slæt og afgræsning.

De sidste slides i præsentationen handler om homøopatiske midler, og hvilke midler der generelt kan anvendes i Danmark.

Hent præsentationen 'Fodring af geder'

16. Kursus i parasitologisk diagnostik for fåreavlere I v. Heidi L. Enemark

McMaster-teknikken gennemgås trin for trin i relation til tre parasitære problemer:

  • Løbe-tarmorm
  • Coccidier
  • Leverikter

Hent præsentationen 'Kursus i parasitologisk diagnostik for fåreavlere I'

17. Kursus i parasitologisk diagnostik for fåreavlere II v. Heidi L. Enemark og Stig Milan Thamsborg

I denne præsentation er der fokus på leverikter - baggrund, sygdom og forebyggelse.

Sedimentationsteknikken gennemgås, og præsentationen afsluttes med forslag til avlsarbejde, der kan fremme resistens i flokken.

Hent præsentationen 'Kursus i parasitologisk diagnostik for fåreavlere II'