Klimakataloget

34 idéer til et bedre klima. Hæftet giver inspiration til hvordan økologiske landbrug kan øge indsatsen for et bedre klima.

Klimakataloget

Klimakataloget er en samling af 34 idéer, hvor det er beskrevet, hvad der kan gøres her og nu for at øge indsatsen for et bedre klima. Udledning af drivhusgasserne kuldioxid, metan og lattergas fra landbruget er en kompleks størrelse og reduktion af drivhusgasser kræver at bedriften ses som en helhed. Selvom enkelte tiltag kun giver en lille reduktion, kan flere små reduktioner samlet give en stor reduktion.

Klimaudfordringen kræver at der laves en fælles indsats for at reducere landbrugets CO2 udledning, det kan vi bl.a. gøre ved at:

 • Reducere brugen af fossil energi
 • Øge den vedvarende energiproduktion
 • Effektivisere udnyttelsen af kvælstof
 • Forbedre jordens frugtbarhed ved kulstofopbygning

Klimakataloget har sat tal på hvor meget de enkelte tiltag bidrager til at mindske udledningen af drivhusgasser. Så slå op på de enkelte tiltag og se hvor meget du kan spare.

Hele hæftet kan downloades her

Indhold

Bedrift

 • Få styr på din klimapåvirkning
 • Hent varmen i jorden (Energi CO2)
 • Lad solen opvarme dit brugsvand (Energi CO2)
 • Opsæt en minivindmølle - eller investér i en stor - og brug fossilfri energi (Energi CO2)
 • Optimér din erhvervskørsel (Energi CO2)
 • Skift oliefyret ud med biobrændsel (Energi CO2)
 • Brug varmegenvinding og spar energi (Energi CO2)
 • Bliv energi- og gødningsproducent med et biogasanlæg (Energi CO2)

Mark

 • Bekæmp rodukrudtet biologisk i stedet for mekanisk (Energi CO2)
 • Spar brændstof i marken (Energi CO2)
 • Saml din jord og spar CO2 (Energi CO2)
 • Dyrk energiafgrøder, gem kulstof og spar på olien (Energi CO2)
 • Hæv ploven og spar diesel (Energi CO2)
 • Brug lastbil til transport (Energi CO2)
 • Afskær dræn i lavbundsjorde og bind kulstof (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Nedmuld halmen (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Øg kulstofbindingen via sædskiftet (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Plant levende hegn (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Stop ompløjning af vedvarende græs (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Bind kulstof med insektvolde (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Lad kløvergræsset ligge et ekstra år (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Tilpas dæktrykket til opgaven og spar diesel (Energi CO2)
 • Hæv udbytterne og nedsæt belastningen pr. produceret enhed (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Placer gyllen til rækkeafgrøder (Lattergas N2O)
 • Etabler faste kørespor (Lattergas N2O)
 • Nedsæt kvælstoftildelingen fra et højt til et lavt niveau (Lattergas N2O)
 • Fikser dit kvælstof - og nedbring importen (Lattergas N2O)

Stald

 • Hent strøm fra dine tagflader (Energi CO2)
 • Sæt automatisk styring på kornblæseren og rens vingerne (Energi CO2)
 • Lad køerne hente mere foder selv (Energi CO2)
 • Minimer energiforbruget til malkning (Energi CO2)
 • Optimér foderrationen også hos kvierne (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Tøm stalden for gylle og øg indholdet af næringsstoffer i gødningen (Metan og Kulstof = CH4 og CO2)
 • Overdæk din gyllebeholder (Lattergas N2O)

Download som PDF

Forfattere: Planteavlskonsulent Pernille Plantener, Økologisk Rådgivning. Marie-Louise Simonsen og Erik Kristensen, Økologisk Landsforening.

Fagredaktion: Landskonsulent Erik Fog, Videncentret for Landbrug, Økologi

Faglige input fra: Energikonsulent Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi; Cand. scient i biologi Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi; Kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening; Økologikonsulent Jens Christian Skov, Økologisk Landsforening

Redigering: Planteavlskonsulent Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening og journalist Camilla Mathiesen, Økologisk Landsforening

Omslagsfoto: Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening

Layout: ph7 kommunikation, www.ph7.dk

Tryk: GP-Tryk. Denne tryksag er svanemærket.

Udgivere: Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning.

Lavet med støtte fra Fonden for Økologisk Jordbrug.

1. udgave 2010