Truede dyr

Effektive og produktionsorienterede økologiske landbrug sker på bekostningen af biodiversiteten. Der er behov for at naturen og biodiversiteten kommer på dagsordenen og bliver en integreret del af det effektive landbrug.
Harer i sneen - Foto: Colourbox.com.

Effektive landbrug = mindre natur

Økologisk landbrug er gennem de sidste mange år blevet meget mere effektive og dygtigere til at sikre en høj produktion. Dette sker i nogen grad på bekostning af biodiversiteten. Dermed mindskes forskellen mellem det økologisk landbrug og det konventionelle i forhold til at sikre, at økologisk landbrug er garant for et større naturindhold. Der er derfor behov for at sætte fokus på, hvordan økologiske landmænd kan iværksætte enkelte tiltag, der sikre en højere biodiversitet i markbruget.

Vi skal udnytte vores forspring

Generelt har økologiske landbrug et højt naturindhold og en større biodiversitet på dyrkningsfladen, såvel som i småbiotoperne. Det skyldes den økologiske generelle driftsform og ikke specifikke naturfremmende tiltag. Men økologisk jordbrug kan og bør sætte turbo på rollen som naturfremmer ved at supplere økologisk drift med aktive, målrettede tiltag (biotopelementer), som fremme for specifikke agerlandsarter, som er i stærk tilbagegang (f.eks. lærker, agerhøns, harer, dagsommerfugle og bier).

Økologiske landmænd har i forvejen åbnet for naturens indflydelse i driftsformen og aktive naturfremmende tiltag er oplagte næste skridt for at forbedre og fremme nye eller eksisterende levesteder for de af agerlandets dyrearter der er i tilbagegang.

Støtte til dem der vil gøre noget

Der er oprettet forskellige miljøordninger og regler til beskyttelse af særlige dyrearter
Den store vandsalamander, markfirbenet og hasselmusen udgør sammen med 36 andre dyrearter de såkaldte bilag IV-arter. De skal i fremtiden beskyttes så godt, at deres levevilkår ikke forringes. Forbud mod forsætligt at forstyrre arterne, arternes yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Landbrug og Fødevarer har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet et vejledningshæfte 'Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder'. Hæftet kan downloades fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på www.skovognatur.dk

Statistik / fakta

  • Lille vandsalamander har været på den danske gulliste siden 1997 og arten har været i tilbagegang i 20 år!
  • Markfirben betragtes endnu ikke som truede, men levestederne bliver færre og færre
  • Dagsommerfuglene består af ca. 73 arter, flere arter er dog for nedadgående i antal
  • Lærken er Danmarks 3. almindeligste fugl, men populationen har været nedadgående i 3 årtier
  • Harebestanden er halveret de sidste 30-40 år
  • Agerhønen har været nedadgående siden 50' erne
  • Viberne har kun ringe ynglegrad, 0.7 unge/par

Nogle af de truede dyr i agerlandet:

Sanglærken

Agerhønen

Haren

Dagsommerfugle

Firben og padder

Andre...