Agerhønen

Agerhønen er gået kraftigt tilbage i Danmark siden 50’erne med et fald fra ca. 100.000 til omkring 15.000 par. Øget dødelighed blandt kyllingerne, pga. af manglende fødegrundlag, menes at være årsagen til bestandens nedgang.
Agerhøne. Rune Bjerre, DOF

Agerhønen Perdix perdix

Forveksles ofte med fasanhunner eller vagtler. Fasanhønerne har dog en større og længere hale, og vagtlerne er mindre. Agerhønen er gået kraftigt tilbage i Danmark siden 50'erne og der findes omkring 15.000 par tilbage. Se populationsudviklingen i Danmark for 2003-2009 fra DOFbasen her. Bestandsnedgangen skyldes især øget dødelighed blandt kyllingerne. Dette forhold menes at skyldes, at fødegrundlaget er blevet fjernet ved sprøjtning og bekæmpelse af ukrudt. Trods nedgangen i antallet, er agerhøne dog fortsat vidt udbredt i Danmark.

Føde

Agerhønen lever hovedsageligt af ukrudt og ukrudtsfrø, men korn er blevet en vigtig del eftersom ukrudtsmængde er blevet mindre. Om vinteren er det isæt vintersæd og græs. I yngletiden spiser agerhønen også insekter, edderkopper og snegle. Kyllingerne er helt afhængige af insekter som føde de første leveuger.

Levesteder

Agerhønen lever i agerlandet, hvor driften ikke er for intensiv, og steder hvor der er græs, men også på heder og i moser. Reden skal kunne anbringes på jorden i græs- og urtevegetaion, godt skjult, gerne i en lille fordybning. De voksne fugle skal have mulighed for at kunne camouflere sig i græsbevoksninger eller på anden måde kunne gemme sig. De holder sammen med forældrefuglene hele vinteren, og forlader først familieflokken om foråret for at etablere sig i egne yngleterritorier. De er aktive fra maj/juni til september.

Naturlige fjender

Ræv, rovfugle

Trusler

Manglende levesteder/fødegrundlag

Markarbejde. Agerhøns er meget afhængige af en vis mængde "ukrudt" på markerne. Helt rene marker huser ikke agerhøns. Økologisk landbrugsdrift burde give agerhønen bedre vilkår, men driften bør suppleres med andre tiltag som sikring af flere udyrkede landskabsstriber langs markerne, da agerhønen er i fortsat tilbagegang.

Sygdom

Hvad kan du gøre?

Oprette insektvolde

Fanuzoner

Naturstriber

Barjordsstriber

Link

Dansk Ornitologisk Forening

undefined