Sanglærken

Udviklingen i sanglærkebestanden har været faldende siden 1976 og er gået tilbage med over 50%. Udviklingen i bestanden menes at skyldes det moderne og intensiverede landbrug.

Sanglærken: Alauda arvensis

Sanglærken er Danmarks 3. almindeligste fugl. Den forekommer over hele landet, men i varierende omfang. I de seneste 3 årtier har der været en betydelig tilbagegang i hovedparten af Europa.

Sanglærken er tæt knyttet til agerlandet og tilbagegangen menes at skyldes den moderne, intensive dyrkningsform i landbruget. De tætteste bestande findes på strandenge, overdrev og økologiske jordbrug. Selvom bestanden er gået betydeligt tilbage, yngler der stadigvæk mellem 1,1-1,3 mio. par i Danmark.

Føde

Sanglærken lever af insekter (orme, sommerfuglelarver, biller og edderkopper), grønne plantedele (knopper og friske skud) og frø. Insekter, korn og ukrudtsfrø er vigtige i sommerhalvåret, mens blade og ukrudtsfrø udgør en stor del af føden om vinteren.

Levested

Lærken lever på næsten alle steder, agerland, enge, i lave beplantninger, heder, klitter, strandenge og andet åbent terræn. Det vigtigste er at rede kan placeres på jorden, skjult i noget græs. De ligger 2-6 æg 1-3 gange i hver sæson.

Naturlige fjender

Katte, husskader og krager

Trusler

Intensivering af landbruget

Manglende steder til redebygning

Fred under udrugning

Hvad kan du gøre?

Insektvolde

Faunazone

Barjordsstriber

Græsstribe gammel vegetation