Regler på området

Her på siden er regler for hold af heste på økologiske bedrifter og generelle regler.

Det væsentligste lovstof om at have heste i naturplejen.

  • Regler alle hestehold skal overholde
  • Hold af heste på økologiske bedrifter
  • Andre regler

Regler alle hestehold skal overholde

Alle hestehold skal overholde "Lov om hold af heste"

Opsyn

§ 23   Heste skal tilses mindst én gang dagligt.

Skur eller lign.

§ 19   Heste, der går ude i mere end 12 timer, når det er vinter eller vinterlignende vejr, skal have et kraftigt og tæt hårlag, samt have adgang til et skur hvor gulvarealet afhænger af hestenes str. og antal, se § 8, og højde afhænger af hestenes højde, se § 6,2 i rettelsesbladet.

Islandske heste og shetlandsponyer må dog godt gå ude uden adgang til skur hele året. De skal have et tæt og kraftigt hårlag, være ved godt huld og have adgang til arealer, hvor der er adgang til ly og læ, samt et veldrænet leje af f.eks. gran, hvor alle kan ligge.

Foldstørrelse og indhegning

§ 16   En fold må ikke benyttes af mere end 20 heste.

Folden må ikke indhegnes med pigtråd.

(vinter vil typisk forstås som december, januar og februar, vinterlignende vejr ses oftest i november og marts).

Ændringer: Det blev oplyst på hestekongressen i 2012, at repræsentanter for den samlede hestesektor er gået sammen i en arbejdsgruppe for bl.a. at få ændret reglerne om, at en fold kun må bruges til 20 heste, og at det kun er islandske heste og shetlandsponyer, der må gå ude året rundt uden skur.

Læs en guide til alle reglerne her, og rettelsesblad her.

"Lov om hold af heste" bliver revideret i 2012, de nyeste regler forventes at komme på Landbrugsinfos hjemmeside under heste og lovgivning.

Hold af heste på økologiske bedrifter

Husdyrhold til eget brug - ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Mindre husdyrhold til eget brug er tilladt. For heste er det op til 4 heste eller ponyer med tilhørende føl. Der kan dog søges om tilladelse hos NaturErhverv til, at dette tal hæves.

Gødningen betragtes som økologisk gødning.

Hesteholdet skal indberettes til Naturerhverv.

Hvis du har mere end 4 heste eller ponyer med føl, kan du have hestene under hesteordningen.

Det er ikke tilladt have heste som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold samtidig med at have heste under hesteordningen.

Hesteordningen

Det er muligt at holde heste under hesteordningen i stedet for at omlægge dem. Omlægningen kan kun ske, hvis den er påbegyndt inden udgangen af det 4. kalenderår efter bedriften er påbegyndt omlægning, og antallet af dyr må ikke overstige grænsen for ikke-erhvervsmæssigt husdyrhold.

Når hestene opholder sig på bedriften, skal de fodres efter gældende økologiske regler, dog må de godt få ikke-økologiske produkter, der er nødvendige og specielt beregnet til fodring af heste samt håndkøbspræparater.

De ikke-økologiske produkter skal opbevares adskilt fra de økologiske.

Gødningen anses for at være ikke-økologisk.

Hestene kan forlade bedriften, og andre ikke-økologiske heste kan blive opstaldet og komme på græs. Det samlede antal heste skal indberettes i den årlige indberetning.

Du skal kunne dokumentere, at reglerne for hesterodningen er overholdt for alle hestene.

Alle hestene skal indberettes i den årlige indberetning, her krydses af ved heste under hesteordningen.

Heste, der kommer på sommergræs, hører under reglerne for afgræsning med ikke-økologiske dyr.

Økologisk hestehold

Omlægning

Det er et krav at dyrene skal være på bedriften inden udgangen af det 4. kalenderår efter bedriften er påbegyndt omlægning. Derefter er det muligt at supplere med ikke-økologiske dyr. Mens dyrene er under omlægning regnes gødningen som økologisk.

Det tager ¾ del af dyrets liv, i forhold til alderen når det indkøbes, at blive omlagt, dog mindst et år

Eks.:

Dyrets alder

Omlægningstid

Dyrets alder, når det er omlagt

0,5 år

1 år

1,5 år

2 år

1,5 år

3,5 år

5 år

3,75 år

8,75 år

Fra omlægningen begynder, skal der føres logbog. Se regler for dokumentation.

Det er ikke tilladt at have ikke-økologiske heste på en bedrift, hvor der er økologiske heste eller heste under omlægning. F.eks. må man ikke som hingstejer bedække ikke-økologiske hopper på den økologiske bedrift. Hingsten må til gengæld gerne udlånes til ikke-økologiske bedrifter. Den skal dog starte forfra med omlægningen, når den kommer tilbage.

Heste, der er omlagt eller under omlægning, skal starte forfra med omlægningen eller genomlægges, hvis de fjernes fra bedriften og kommer tilbage igen.

Medmindre der er tale om:

  • Dyrskuer, her skal du sikre at dyrene stadig fodres efter de gældende økologiske regler.
  • Samgræsning, hvor der afgræsses naturarealer.

Se afsnit 14 og 13.4 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2011.

Hvis man ikke har påbegyndt omlægningen inden udgangen af det 4. kalenderår efter bedriften er påbegyndt omlægning, skal man etablere en ny besætning

Etablering af økologisk besætning

Hvis dyrene ikke er på bedriften inden udgangen af det 4. kalenderår, kan der etableres en økologisk besætning. Hvis det ikke er muligt at finde økologiske heste, må man købe føl, lige når de er fravænnet, dog senest når de er 6 mdr. gamle. Antallet af dyr kan derefter først suppleres, når disse dyr er blevet voksne, dvs. at hopperne har fået føl og hingste er over 9 mdr.

Supplering med ikke-økologiske dyr.

Når besætningen er omlagt eller under omlægning, er det tilladt at supplere med ikke-økologiske dyr til avl.

Man må supplere med 1 dyr om året, hvis man har mindre end 10 heste. Hvis man har mere end 10 heste, må man supplere med 10 % af antal årsdyr, dvs. hopper, der har fået føl, eller hingste/vallakker over 6 mdr.

Man må kun supplere for at avle, derfor må man ikke supplere med vallakker.

Afgræsning med ikke-økologiske heste

Hestene må være på græs i 180 dage pr. år pr. dyr.

Hestene kan enten komme fra bedrifter, der ikke driver jordbrugsvirksomhed eller der driver jordbrugsvirksomhed.

Hvis hestene kommer fra bedrifter, der ikke driver jordbrugsvirksomhed, er det eneste, man skal tage hensyn til, at det er ikke økologiske heste.

Hvis hestene kommer fra bedrifter, der driver jordbrugsvirksomhed, skal bedriften opfylde én af følgende:

  • Bedriftens landbrugsproduktion ikke overstiger 10 DE og har en dyretæthed, der er mindre end 1 DE pr. ha og ikke modtager mere end 35 tons organisk gødning i en planperiode.
  • Har et gældende tilsagn fra Landdisktriktsprogrammet 2000-2006 eller 2007-2013 eller modtage miljøstøtte under artikel 68, f.eks. MB-tilskud.
  • Bedriften medvirker til at fremme natur og miljø ved at drive arealer ekstensivt. Dette skal dokumenteres ved en gødningsplan.

Hvis de ikke-økologiske heste får foder, skal foderet været tilladt efter de økologiske regler.

Gødningen skal medregnes som ikke-økologisk gødning.

Ikke-økologiske og økologiske dyr må ikke græsse på arealerne samtidig. Dvs. at der ikke må være samgræsning mellem økologisk kvæg og ikke-økologiske heste. F.eks. heste i hesteordningen. De må dog godt skiftes til at gå på arealerne.

Mulighed for samgræsning

Det er tilladt at have ikke-erhvervsmæssigt hestehold gående på græs sammen med økologisk kvæg, får eller geder, hvis det er egne dyr.

Samgræsning mellem økologiske og ikke-økologiske dyr er dog tilladt, hvis der er tale om naturforbedring.

Det er tilladt på arealer, der er ejet i fællesskab, af kommunen eller et græsningslaug.

På arealerne må der ikke de sidste tre år have været brugt kunstgødning og sprøjtemidler.

Det er tilladt at have ikke-erhvervsmæssigt hestehold gående på græs sammen med ikke-økologiske heste, dog ikke på egen økologisk bedrift.

Sygdom

Hestene må gerne vaccineres.

Hvis økologiske heste eller heste under omlægning behandles af en dyrlæge mere end 3 gange på et år, skal de genomlægges. Dette tager et år.

Dokumentation

Der skal altid laves en besætningsliste, den skal indeholde til- og afgang af heste fra bedriften.

Hvis/Når dyrene er påbegyndt omlægning eller er omlagt, skal der føres logbog. Den skal bl.a. indeholde følgende:

Fuldstændig oversigt over besætning, herunder til- og afgang.

Eventuelle genomlægningsdatoer.

Medicinlogbog

Oversigt over benyttede samgræsningsarealer

Se. Afsnit 12.8, 12.9, 15.5 og 13.4 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2011.

Andre regler

Du skal være opmærksom på, der også bl.a. er regler for forsikring og hegn og bestæmmelser om stærkstrøm, du skal overholde.

Det er vigtigt, du altid holder dig orienteret om de seneste regler. Denne side er lavet i maj 2012.