Naturbeskrivelser med forslag til tiltag

For hver gruppe er der udarbejdet en naturbeskrivelse, der beskriver naturforholdene omkring deltagernes ejendomme og kommer med forslag til naturtiltag. Tiltagene er med til at skabe bedre vilkår for agerlandets dyr.

Naturbeskrivelse gruppe 1

Hos Grete og Gene Gjellerod er markkantpleje en oplagt mulighed for naturpleje. De prioriterede naturtiltag for denne bedrift er at tage en 3 meter bræmme langs diget på markens nordlige og østlige kant ud af omdrift, og flytte hegnstråden op på diget på markens østlige kant. Græsning på digeskråningen og udvidelsen af naturarealet giver de vilde blomstrende planter mulighed for at etablere sig. Blomstrende planter tiltrækker bier og sommerfugle.

Gritt Gjellerod har en hede, der med fordel kan indhegnes og afgræsses. Hedeplejen kan yderligere styrkes ved 1) at fælde Bjerg-, Contorfyr og gran, 2) at slå gyvel, så den ikke sætter frø og 3) i det omfang det er muligt at rykke Glansbladet hæg op med rode. Herudover prioriteres et naturtiltag med markkantspleje, som det er beskrevet for Grete og Gene Gjellerod.

Leif Voetmand har et område, der afgræsses af heste. Slåning af området, vil hjælpe hestene med pleje af området og holde agertidsel og kruset skræppe nede. Kombineret med varieret græsningsintensitet vil det skabe gode vilkår for f.eks. almindelig brunelle og kantet perikon. I et andet område prioriteres såning af en urteblanding med Lucerne, Cikorie og Esparsette, som vil virke jordforbedrende og tiltrække insekter.

Læs naturbeskrivelsen for gruppe 1

Naturbeskrivelse gruppe 2

Hos Jesper Juul Jeppesen foreslås det, at rydde og afgræsse et område, der indeholder en gravhøj og markkant. Ved at fjerne gyvel og afgræsse området i tørre perioder (for ikke at skade kulturmindet), bliver der etableret et område med permanent græs til harer og andet vildt, og gode redepladser for agerhøns. Herudover prioriteres det at etablere en barjordsstribe og/eller en kortslået græsbræmme i vestvendt markkant (fremmer dyrelivet), samt lærkepletter i to forskellige marker.

Henrik Nørding vil også med fordel kunne etablere en barjordsstribe og/eller en kortslået græsbræmme med reduceret gødskning. Desuden vil det give gode forhold for padder og insekter, hvis et vådområde med temporær vanddækning holdes lysåbent.

Læs naturbeskrivelsen for gruppe 2