Status på arbejdet i de 5 erfa-grupper

Status på arbejdet i de 5 erfa-grupper: Aabenraa, Nibe, Kjellerup, Fyn og Esbjerg.
Første møde i natur erfa-gruppen Esbjerg - Foto Rasmus Løbner..jpg

August 2014: sommerstatus

I 2014 har 55 værter modtaget frø til enten bier, hønsefugle, insektvolde eller hjortevildt. Heraf har 28 modtagere åbent til høstmarkedet, hvilket betyder rigtig mange besøgende forbrugere vil se de skønne naturstriber og få information om naturstribens virkning og værdi.

I 2014 lancerede projektet også "De 8 naturråd". 8 råd som gerne skulle hjælpe jer og andre med etablering af naturtiltag på bedriften med udgangspunkt i at der først og fremmest skal være en produktion på bedriften, og svar på hvor er det så naturen kan passes ind. Kataloget er vedlagt brevet.

Forår 2014: 5 natur erfagrupper i gang

Der er blevet oprettet fem natur erfagrupper med 4-7 deltagere i hver gruppe. Alle erfagrupper har mødtes 2-3 gange. Nogle grupper startede sidste år og er derfor længere med deres etablering af naturtiltag.

Fælles kursus i Økologiens hus med konstruktivitisk undervisning fra Søren Breiting. Alle deltagere fik lavet en hensigt erklæring på hvilke tiltag de gerne vil i gang med i prioriteret rækkefølge. Læs mere om kurset.

Under hver erfagrupper er der skrevet navn og hvilke tiltag de har lavet og hvilke tiltag de gerne vil i gang med.

Grupperne er:

 • Aabenraa (6 deltagere)
 • Nibe (6 deltagere)
 • Kjellerup (7 deltagere)
 • Fyn (4 deltagere)
 • Esbjerg (4 deltagere)

Aabenraa

- gruppen er startet i 2013

 • Niels Bo Michaelsen
 • Jes Reuter Svennesen
 • Bjarne Boesen
 • Kresten Hansen Work
 • Christian Jensen
 • Per Thomsen

Nibe

- gruppen er startet i 2013

 • Ewald Kusk Kristensen
 • Erik Staun
 • Jørgen Friis Pedersen
 • Tove Nielsen
 • Ove Ramsgaard Munk
 • Alice Nielsen

 Kjellerup

- gruppen er startet i 2013

 • Thomas Buchdal Nielsen
 • Evald Vestergaard
 • John og Lene Birk
 • Laila Søndergaard Kragh
 • Peter Andersen
 • Jesper Petersen
 • Henrik Nørding

Fyn

- gruppen er startet i 2014

Marie Ejlersen

150 ha med frilandsgrønsager, hovedsageligt kartofler, løg og hokkaido. Marie har udpeget 4 steder på bedriften som de vil arbejde med.

To af dem på noget engareal, som ikke er nemt at få plejet, da de ikke længere har nogen dyr og arealets størrelse gør det svært for at udnytte det. Der er givet forslag til at åbne ind til arealet i et levende hegn, så adgangen til arealet for en dyreholder bliver lettere tilgængeligt.

Derudover laver Marie naturstriber langs en markvej, hvor der i forvejen er en god bred markkant. Der etableres 2 naturstriber til fuglevildt og 1 til insekter.

Kirsten Rasmussen

300 søer, Skotsk Højlandskæg og 340 ha. Kirsten har udpeget 4 steder på bedriften som de ønsker at arbejde med. I 2015 skal de bl.a. i gang med udpegning 4, en ny gård, hvor der har været et stort oprydningsarbejde i gang. Der er givet forslag til hvordan de kommer videre. Der etableres 2 naturstriber til insekter og 1 til fuglevildt.

Finn Thorslund

60 malkekøer og 86 ha. Finn har udpeget 4 steder på bedriften som han ønsker at arbejde med. I 2015 laver Finn to naturstriber, en til fuglevildt og en til insekter. Finn har været lidt i gang via den lokale jægerforening, så der er givet forslag til hvordan de tiltag evt. kunne suppleres med små indgreb, så der er bedre udnyttelse af det arbejde der er lavet.

Lars Skytte

40 ha frilandsgrøntsager med bl.a. salat, kål og persille. Lars har udpeget sted hvor han gerne vil etablere en sø og en mere generel ting som han gerne vil have mere af, nemlig biolgisk bekæmpelse i afgrøderne.

Biologisk bekæmpelse på friland er svært, da det ikke er muligt at styre insekterne. Men der er flere planter som overvejende tiltrække nyttedyrene f.eks. hjulkrone og honningurt. Striber med planter der tiltrække nyttedyr skal dog etableres tæt for at give den ønskede effekt.

Esbjerg

- gruppen er startet i 2014

Bjarne Larsen

180 stude og 165 ha. Der er flere naturtiltag på bedriften som er sat i gang på bedriften bl.a. etablering af læhegn, 2 km randzone, engområde der afgræsses og en mose. Bjarne har udpeget 5 steder på bedriften som han ønsker at arbejde videre med.

Der var flere markskel der var oplagte som insektvolde, derfor har det været oplagt at starte her. Bjarne har allerede i 2014 etableret naturstriber ved markskel og markvej, som begge supplere eksisterende naturelementer på bedriften.

Frode Hjort Gregersen

90 malkekøer og 128 ha. Frode har udpeget 5 steder på bedriften han gerne vil arbejde videre med. Bl.a. et areal op til en skov og et andet areal med pil, hvor der har gået grise. Der er flotte jorddiger der kunne suppleres med naturstriber med kort eller langt græs, så der blev mulighed for bl.a. agerhøne at bruge det til rede- og skjulested.

Frode vil i 2015 etablere 3 naturstriber til fuglevildt og 3 naturstriber til rådyr.

Jens Krogh

130 malkekøer og 230 ha plus en del afgræsningsaftaler. Jens har udpeget 5 steder på ebdriften, bl.a. en fantastisk hede der trænger til at blive ryddet for fyr og plejet med afgræsning af enten ungdyr eller heste.

Derudover havde Jens flere steder med naturtiltag, som han ikke selv vidste han havde. Et sted var der fældet nogle træer med høj stub og alle stubbene var blevet beboet af insekter til overvintring og levested. En lille voerset naturperle, der tidligere havde været et hængeparti for Jens, men ikke længere.

Jens etablerer i 2015 4 naturstriber til insekter som supplere eksisterende naturelementer på bedriften.

Kristian Therkildsen

200 malkekøer og 300 ha. Kristian har udpeget 5 steder han gerne vil arbejde med. Et af stederne er et lille stykke skov, hvor der bl.a. er lavet noget udtynding, her etableres i efteråret 2014 æbletræer til vildtet. Andre steder er mere et spørgsmål om at rydde og holde det, for at lave den bedste naturpleje. Da invasive arter og markdrift ellers vil kunne overtage naturen.

Kristian har et større engareal med vedvarende græs, som afgræsses af stude. Her vil han gerne åbne drænene og lave et større naturprojekt. Vi har sat ham i forbindelse med Bo Levesen fra Vejle Kommune som hjælper projektet videre. Det bliver spændende at følge det store projekt, som helt sikkert vil give en masse ny natur og give landskabet et helt nyt udtryk.