Aktivitetsside - Rentabel pleje af fugtige arealer

Det skal være rentabelt for lodsejere at genskabe og bevare artsrige enge med græssende kvæg. I projektet ”Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner" vil vi udvikle en praktisk metode til lodsejerne.

Formålet med projektet er at udvikle en strategi for, hvordan man kan bekæmpe lysesiv og andre invasive arter på lavbundsjorde via kombineret afgræsning og afhugning. Dermed skal engene gøres attraktive for græssende ungdyr af malkerace, som kræver letfordøjelige græsser og urter for at opnå en passende tilvækst. Samtidig vil flora og fauna få en meget større artsdiversitet, og der vil blive gode vækstmuligheder for arter, som trives bedst på lysåbne arealer.

Med kendskab til en praktisk metode vil landmænd og andre lodsejere have bedre mulighed og motivation for at pleje lavbundsjorde og dermed skabe og bevare artsrige enge med græssende kvæg.

Aktiviteter

  1. Ved en demonstrationsdag vurderes forskellige maskiners egnethed til afhugning af plantemateriale på fugtige arealer (2011).
  2. Forskellige plejestrategier, som kombinerer afgræsning og maskinel afhugning, afprøves over tre år på fugtige engarealer, der invaderes af lysesiv og mosebunke. (2010-2012). Der anvendes brakpudser eller en anden let maskine. Udbredelsen af lysesiv, mosebunke og andre græsser og urter registreres. Kreaturernes tilvækst per hektar måles og bruges til at beregne græsproduktionen ved de forskellige behandlinger.
  3. Der indsamles viden fra landmænd med gode erfaringer med afgræsning af våde arealer (2011-12).
  4. Resultaterne fra afprøvningen vurderes, og der udarbejdes anbefalinger for valg og gennemførelse af plejestrategi (2012).
  5. Forsøgsarealet er opdelt i fire folde á ca. 4 ha, som hver især igen er opdelt i 2 folde, hvor der laves foldskifte imellem. Fugtighed og plantesammensætning er meget ens i de fire folde. Alle folde afgræsses med kvier og stude, og belægningsgraden er tilpasset græstilbuddet. Der er bundet 10 dyr ud per fold i foråret, mens belægningsgraden forventes at blive halveret medio august.

Behandlinger

Fold 1: Afgræsning, ingen afpudsning.

Fold 2: Afgræsning, tidlig afpudsning (april, så vidt muligt).

Fold 3: Afgræsning, sen afpudsning (oktober).

Fold 4: Afgræsning, tidlig og sen afpudsning (april og oktober).

Finansiering, tidsperiode og deltagere

Projektet "Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner" har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram samt af Fonden for Økologisk Landbrug.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Steen Hareskov, som råder over forsøgsarealet og dyrene, naturkonsulent Lisbeth Nielsen fra Natur & Landbrug, landskonsulent Jens Johnsen Høj fra Agrotech, Martin Møller Christensen fra "Naturklip", en række maskinfirmaer og Økologisk Landsforening. Projektet løber fra januar 2010 til december 2012, og resultaterne vil foreligge ved udgangen af 2012.

undefined