Landmænd fortæller om pleje af vådbundsarealer

Læs om fire landmænds erfaringer med at kombinere afgræsning og maskinel afhugning på fugtige arealer med lysesiv. Erfaringerne indsamles som led i projektet "Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner"

Fire landmænd er blevet interviewet om deres praksis med pleje af vådbundsarealer bevokset med lysesiv.

Erfaringerne fra de fire studeproducenter med imellem 100-500 græssende stude på lavbundsarealer er sammenfaldende på en række områder: Dyrene bindes tidligt inden lysesivene bliver for grove og andet græsudbud gør dem mindre attraktive for dyrene. Dyreantallet halveres omkring 1. august.

Afhugning eller slæt senest ultimo juli er nødvendigt for bare at holde lysesivene i skak.

Andet års græssere har opbygget en vis immunitet overfor indvoldsparasitter og er mere hårdføre til at modstå smittetryk, vind og vejr på lavbundsarealer. Det er en fordel at dyrene altid har adgang til høj jord og læ.

De fire landmænds praktiske erfaringer med pleje af fugtige vedvarende græsarealer er samlet herunder i punktform. Husdyrholdet er beskrevet, samt hvilke erfaringer der er med de forskellige racer og de problemer der kan opstå med parasitter under afgræsning af lavbundsarealerne. Ligeledes er deres overvejelser i forbindelse med plejen, samt reduktion af antal dyr i løbet af vækstsæsonen listet. Vejning i forbindelse med ud- og indbinding er tidskrævende, men giver meget brugbar viden om dyrenes tilvækst. Steen, der har vejet dyrene i 2012, vil fortsætte med at veje for at følge op på om den valgte strategi er rigtig.

Steen

 • Pudsning og tromling i foråret virker og gør markerne mere tørre.
 • Vejning af dyrene giver er sikkert billede af tilvækst og indikator for om det er rigtig strategi der er valgt. Jeg vil helt sikkert forsætte med at veje dyrene ved udbinding og når de kommer fra de vedvarende arealer.
 • Afpudsning i april og oktober reducerer lysesivene mest og giver mere græs og urter.
 • Afpudsning tidlig udsætter udbindingstidspunktet, da der ikke er græs før 1. maj.
 • Bidende og sugende insekter kan være et stort problem om sommeren og er med til at nedsætte tilvæksten. Mineral med hvidløg kan være med til at reducere dyrenes gener.
 • Sanerende effekt opnås ved stor belægning og mange folde, mindst 6 folde.
 • Der er 60 % bemærkninger på studene og 100 % på køerne for leverikter. Dyrene er behandlet 3 gange og det er nødvendigt at få lavet en strategi for at undgå dødsfald og unødige behandlinger.

Niels

 • Holstein Frisien skal slutte med 6. mdr. på stald, hvorimod Rød Dansk Malkerace kommer fra ekstensive arealer til god græsning og kan gå direkte til slagtning.
 • Udbindingen skal foregå sidst i april, og hellere for tidlig for at følge med græsvæksten.
 • Erfaring med arealerne har stor betydning for hvordan det afgræsses.
 • Reducerer dyreantallet fra 1. august.
 • Når der kun sættes 2. års græssere på ekstensive arealer kan de klare sig uden at blive behandlet. 1. års græssere går på gode græsmarker og bliver immuniseret mod parasitter.
 • Plejestrategien er at dyrene tager det de vil til 1. juli, derefter pudses arealerne. Hvis det kan nås helst 2 gange pudsning. Det er vigtigt at komme over det en gang hvert år.
 • Pudser ned til 3-4 cm. Omkostningen er 0,2 timer/ha/år x 700 kr./time = 140 kr. pr. ha pr. år til pudsning.
 • Vækstkontrol vil være en god ide for at se om strategien var rigtig. Men det er tidskrævende.

Torsten

 • I stedet for en behandling flyttes dyrene til ny fold og tildeles hø eller wrapensilage i hækken.
 • Hver gruppe flyttes mellem 2-3 folde.
 • Krydsninger med Angus klarer sig godt på ekstensive arealer og kan slagtes lige fra arealerne. De øvrige dyr tildeles grovfoder for at blive færdige til slagtning.
 • Hvor der ikke tages slæt, pudses arealet med en Spearhead.
 • Kvierne tages fra lavbunds arealet 1. august, og der er ingen fund af leverikter på udskriften slagtefund.

Bent

 • Har prøvet Galloway, Simmental og Angus og her er Galloway suveræn den bedste overfor lysesiv.
 • Krydsninger mellem Holstein Frisien og DRK korthorn have en overraskende tilvækst og kunne sælges direkte fra de fugtige arealer.
 • Der behandles ikke mod lungeorm da der kun udsættes 2. års dyr på de ekstensive fugtige arealer.
 • Det er en kamp at holde lysesiv ned så der kan søges enkeltbetaling på arealerne.
 • Der tages 1 gang slæt en tør periode i løbet af sommern, som opfodres til kødkvæg, da der er mange lysesiv i ensilagen.