Carbon-Farm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Vi udvikler, undersøger, afprøver, implementerer og udbreder bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark både i økologisk og i konventionelt landbrug.

Projektbeskrivelse

CarbonFarm dyrkningssystemerne, som udvikles i dette projekt, fører til øget kulstofindhold i jorden, en forbedret jordstruktur, et mindsket brændstofforbrug, en større biodiversitet i og på jorden, en forbedret næringsstofudnyttelse, nedsat CO2-udledning fra landbruget og en forbedret økonomisk bundlinje. Det er alle vigtige elementer for sikre vækst og muliggøre, at landmanden kan opretholde jorden som et velfungerende og bæredygtigt produktionsapparat. Dyrkningssystemerne har baggrund i Conservation Agriculture (CA), der ikke tidligere er udviklet og implementeret i større skala under danske forhold. CA er baseret på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække. Projektet udvikler og implementerer dyrkningssystemerne i både økologisk og konventionelt landbrug: Det økologiske landbrug udvikler sig hen mod mere bæredygtige og klimavenlige dyrkningsmetoder, og det konventionelle, pløjefri landbrug får mulighed for at dyrke med et lavere forbrug af gødning og sprøjtemidler. Vi forventer, at nøglen til denne udvikling og implementering ligger i CA for både økologisk og konventionelt landbrug, og at resultater kan bidrage til at bremse den igangværende forringelse af den dyrkede jords frugtbarhed. Vi vurderer, at de udviklede dyrkningssystemer umiddelbart kan indføres på 25 pct. af landbrugsarealet.

Dette ville medføre:

 • En øget indtjening på gns. 800 kr./ha svarende til 540 mio. kr. i alt pr. år.
 • Et reduceret tab af kvælstof på 15 mio. kg og af fosfor på 100 ton pr. år.
 • En klimaeffekt på 0,5 mio. ton CO2-ækvivalenter.
 • Et reduceret behov for pesticider.

Foldere

Projektets baggrund

Baggrunden for projektet er, at der er behov for at udnytte jordens produktionskapacitet på en mere bæredygtig måde. Den nuværende højintensive produktionsform tærer bl.a. på jordens kulstofindhold og mindsker biodiversiteten. Landbruget kan bidrage til kulstofbinding i jorden ved at sikre en større tilførsel af organisk materiale til jorden via rødder og planterester kombineret med en minimering af jordbearbejdningen i forhold til, hvad praksis er i dag. Projektet vil tackle disse udfordringer, som bliver mere og mere presserende for fødevareproduktionen. Vi vil løse udfordringerne ved at ændre traditionelle dyrkningssystemer til mere bæredygtige dyrkningssystemer baseret på kulstofopbyggende processer. Vi tager udgangspunkt i dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA), som ikke før er udviklet, afprøvet og implementeret i større skala i Danmark. Dyrkningssystemet har vundet indpas mange andre steder i verden. Det er baseret på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække.

Målsætninger

Målsætningerne er:

 • at udvikle og demonstrere nye dyrkningssystemer, der på samme tid bibeholder en høj produktivitet, fører til øget kulstofopbygning i jorden og forbedret frugtbarhed på længere sigt
 • at skabe øget biodiversitet i og på jorden
 • at fastholde kvælstof i rodzonen om vinteren
 • at minimere lattergasudledning og klimabelastningen.

Arbejdet

Projektet har tre arbejdspakker:

AP 1: Bæredygtige dyrkningssystemer

 • Arbejdspakke 1 er opdelt i 4 underarbejdspakker:
  • AP 1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer.
  • Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening
 • AP 1.2: Agronomiske og miljømæssige effekter
  • Ansvarlig: Jørgen E. Olesen, AU AgroØkologi
 • AP 1.3: Dyrkningssystemernes effekter på biodiversitet.
  • Ansvarlig: Yoko Louise Dupont, AU-BioScience.
 • AP 1.4: Kvantificering af effekten af dyrkningssystemer til opbygning af jordens kulstofpulje
  • Ansvarlig: Sander Bruun, KU-Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

AP 2: Udvikling af maskintekniske løsninger

 • Ansvarlig: Hans Henrik Pedersen, FRDK.

AP 3. Projektledelse, formidling og implementering

 • Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening.

Deltagere i projektet

 • To økologer, Anders Lund og Per Bundgaard, der begge har erfaring med pløjefri dyrkning i økologisk planteavl, og som ønsker at optimere dette.
 • To konventionelle landmænd, Jacob Justesen og Søren Christensen, der begge har gode erfaringer med direkte såning.
 • Økologisk Landsforening (projektleder), FRDK, Dal-Bo A/S, Agro-Intelligence og forskere fra henholdsvis Aarhus og Københavns universiteter.

Kontaktoplysninger

 • Janne Aalborg Nielsen. Projektleder, Økologisk Landsforening, mail jan@okologi.dk, tlf. 4034 9051
 • Hans Henrik Pedersen, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), mail hhp@frdk.dk, tlf. 21717737
 • Paul Møller Dal-Bo A/S, mail: pa@dal-bo.dk, tlf. 40754508
 • Ole Green, AgroIntelligence Aps, mail olg@agrointelli.com, tlf. 51854406
 • Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, mail jeo@agro.au.dk, tlf. 87157778
 • Yoko L. Dupont, Aarhus Univeristet, Institut for BioScience, mail dupont@bios.au.dk, tlf. 21343591
 • Sander Bruun, Københavns Universitet, Institut for Plante-og Miljøvidenskab, mail sab@plen.ku.dk, tlf. 29406537
 • Anders Lund, økologisk Landmand, mail al@aastrupgaard.eu, tlf. 22334579
 • Per Bundgaard, økologisk landmand, mail perb64@gmail.com, tlf. 40882130
 • Søren Havgaard Christensen, konventionel landmand, mail s_havgaard@hotmail.com
 • Jacob Justesen, konventionel landmand, mail jacob@siljebjerggaard.dk, tlf. 20781299

Resultater

Resultaterne vil løbende blive formidlet på denne hjemmeside og stilles til rådighed for alle. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af juni 2021.

Aktiviteter

De planlagte markforsøg i projektet er anlagt. Her afprøves Conservation Agriculture i forskellige grader. Forskerne udfører forskellige målinger i disse forsøg. For yderligere information kontakt projektleder.

Arrangementer

 • Temadag om kulstof i samarbejde med SAGRO i Herning, afholdt 20. december 2017
 • Foredrag for landmænd med Stephen Briggs

  • Afholdt 30. maj 2018
  • Præsentation af Carbon Farm og oplæg om pløjefri dyrkning v/ bl.a. Stephen Briggs, konsulent og pløjefri økologisk landmand.
  • Læs mere om arrangementet
 • Temadag for rådgivere: CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

  • Afholdt 31. maj 2018
  • Temadag  målrettet rådgivere med præsentation af Carbon Farm og oplæg om udvikling, afprøvning og implementering af bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark.
  • Læs mere om arrangementet
 • Besøg på to CA landbrug, blandt andre hos Søren Christensen, Jerslev, som deltager i CarbonFarm. 20, juni 2018

 • Stor efterafgrødedemonstration og mulighed for tromling og afpudsning, 1. november 2018 13.00 - 16.00

  • Sandvej 9, 8740 Brædstrup. Fremvisning af efterafgrøderarter og -blandinger. I et samarbejde mellem GUDP-projektet CarbonFarm (læs mere her: CarbonFarm), FRDK, LMO og SEGES er der sået fire forskellige blandinger i striber på tværs af marken, et landsforsøg med efterafgrøder (link) samt 30 arter og blandinger i småparceller i en 7 ha mark ved Brædstrup. På dagen fremvises de mange efterafgrødearter. Endvidere demonstreres vækststandsning af blandingerne med to tromler og ved afpudsning. Denne del foregår i samarbejde med Dal-Bo og AU Årslev. Se mere her Demo 1. november 2018

Artikler

 • 4 økologiske planteavlere i fireårigt forsøg med at binde CO2. Af Landbrugsavisen 4. juli 2017
 • Økologisk Landsforening og FRDK i fælles pløjefri-projekt. Af Joachim Plaetner Kjeldsen, Landbrugsnyt, 11. juli 2017
 • Økologisk Landsforening og FRDK går sammen om pløjefrit forsøg. Af Flemming Erhard, Effektivt Landbrug, 21. juli 2017
 • ØL og FRDK i fælles pløjefri-projekt. Maskinbladet, 21. juli 2017
 • Mere kulstof til jorden, Maskinbladet 19. september 2017
 • Økologer vil af med ploven. Af Karen Munk Nielsen. Økologi & Erhverv nr. 618, 29 september 2017
 • JordbrugsAkademikerne, Økologisk Forum, Besøg på Aastrupgaard, Anders Lund 7. okt. 2017
 • Økologer vil skippe ploven. Af Karen Munk Nielsen. Økologisk Landsforening 12. oktober 2017
 • Økologer vil skippe ploven. Af Karen Munk Nielsen. Agrar-Plus, oktober 2017
 • Pløjefri formand frygter fremtid uden glyphosat. Af Lasse Ege Pedersen, Effektivt Landbrug, 25. oktober 2017
 • Vært for Carbon Farm projektet, (Besøg ved Jacob Justesen, Brædstrup), FRDKnyt, januar 2018
 • Mest muligt med mindst muligt (Besøg ved Søren Christensen, Jerslev), FRDKnyt, marts 2018
 • De små i den store fødekæde (Interview med Søren Pedersen, AU Agroøkologi), FRDKnyt, marts 2018
 • Forsøg dokumenterer Conservation Agriculture. Agro, 11. maj 2018
 • Forsøg dokumenterer Conservation Agriculture, Agrar-Plus, maj 2018
 • Levende jord forudsætter jorddække (Interview med Jørgen Axelsen, AU BioScience), FRDKnyt, maj 2018
 • FRDK, New CA projects, ECAF Newsletter 2018-1 Juni 2018, side 7.
 • Pløjefri økologi har store udfordringer. Af Merete Hattesen, Landbrugsavisen, 7. juni 2018
 • Conservation Agriculture vokser i Storbritannien. Af Irene Brandt. Økologi & Erhverv nr. 634, 8. juni 2018
 • Målet er bæredygtige og kulstofopbyggende dyrkningssystemer. Af Irene Brandt. Økologi & Erhverv nr. 634, 8. juni 2018
 • Jordfrugtbarhed - balance i jorden. Af Irene Brandt. Økologisk Landbrug, 2. november 2018

Oplæg

Ud over ovenstående er projektet bl.a. også formidlet til følgende arrangementer:

 • Agrovi, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted. Økologifaglig dag d. 9 november 2017.
 • Indlæg på Plantekongres: Dyrkning af foder til vores svineproduktion med Conservation Agriculture. v. Jacob Justesen, Siljebjerggaard Svineproduktion ApS.
 • Indlæg på FRDK Fagdag 27. februar 2018: Derfor bør Conservation Agriculture anerkendes som et virkemiddel mod kvælstoftab ved Hans Henrik Pedersen, FRDK
 • Dalum Landbrugsskole, ”Jorden er levende”. Odense, 22. marts 2018.
 • Landbrug og Fødevarer, økologisk sommermøde 11. juni 2018.

Projektperiode

1. juli 2017 - 31. juni 2021.

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet

GUDP