Carbon-Farm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Vi udvikler, undersøger, afprøver, implementerer og udbreder bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark både i økologisk og i konventionelt landbrug.
Foto: Janne Aalborg Nielsen

Projektbeskrivelse

CarbonFarm dyrkningssystemerne, som udvikles i dette projekt, fører til øget kulstofindhold i jorden, en forbedret jordstruktur, et mindsket brændstofforbrug, en større biodiversitet i og på jorden, en forbedret næringsstofudnyttelse, nedsat CO2-udledning fra landbruget og en forbedret økonomisk bundlinje. Det er alle vigtige elementer for sikre vækst og muliggøre, at landmanden kan opretholde jorden som et velfungerende og bæredygtigt produktionsapparat. Dyrkningssystemerne har baggrund i Conservation Agriculture (CA), der ikke tidligere er udviklet og implementeret i større skala under danske forhold. CA er baseret på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække. Projektet udvikler og implementerer dyrkningssystemerne i både økologisk og konventionelt landbrug: Det økologiske landbrug udvikler sig hen mod mere bæredygtige og klimavenlige dyrkningsmetoder, og det konventionelle, pløjefri landbrug får mulighed for at dyrke med et lavere forbrug af gødning og sprøjtemidler. Vi forventer, at nøglen til denne udvikling og implementering ligger i CA for både økologisk og konventionelt landbrug, og at resultater kan bidrage til at bremse den igangværende forringelse af den dyrkede jords frugtbarhed. Vi vurderer, at de udviklede dyrkningssystemer umiddelbart kan indføres på 25 pct. af landbrugsarealet.

Dette ville medføre:

 • En øget indtjening på gns. 800 kr./ha svarende til 540 mio. kr. i alt pr. år.
 • Et reduceret tab af kvælstof på 15 mio. kg og af fosfor på 100 ton pr. år.
 • En klimaeffekt på 0,5 mio. ton CO2-ækvivalenter.
 • Et reduceret behov for pesticider.

Projektets baggrund

Baggrunden for projektet er, at der er behov for at udnytte jordens produktionskapacitet på en mere bæredygtig måde. Den nuværende højintensive produktionsform tærer bl.a. på jordens kulstofindhold og mindsker biodiversiteten. Landbruget kan bidrage til kulstofbinding i jorden ved at sikre en større tilførsel af organisk materiale til jorden via rødder og planterester kombineret med en minimering af jordbearbejdningen i forhold til, hvad praksis er i dag. Projektet vil tackle disse udfordringer, som bliver mere og mere presserende for fødevareproduktionen. Vi vil løse udfordringerne ved at ændre traditionelle dyrkningssystemer til mere bæredygtige dyrkningssystemer baseret på kulstofopbyggende processer. Vi tager udgangspunkt i dyrkningssystemet Conservation Agriculture (CA), som ikke før er udviklet, afprøvet og implementeret i større skala i Danmark. Dyrkningssystemet har vundet indpas mange andre steder i verden. Det er baseret på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække.

Målsætninger

Målsætningerne er:

 • at udvikle og demonstrere nye dyrkningssystemer, der på samme tid bibeholder en høj produktivitet, fører til øget kulstofopbygning i jorden og forbedret frugtbarhed på længere sigt
 • at skabe øget biodiversitet i og på jorden
 • at fastholde kvælstof i rodzonen om vinteren
 • at minimere lattergasudledning og klimabelastningen.

Arbejdet

Projektet har tre arbejdspakker:

AP 1: Bæredygtige dyrkningssystemer

 • Arbejdspakke 1 er opdelt i 4 underarbejdspakker:
  • AP 1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer.
  • Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening
 • AP 1.2: Agronomiske og miljømæssige effekter
  • Ansvarlig: Jørgen E. Olesen, AU AgroØkologi
 • AP 1.3: Dyrkningssystemernes effekter på biodiversitet.
  • Ansvarlig: Yoko Louise Dupont, AU-BioScience.
 • AP 1.4: Kvantificering af effekten af dyrkningssystemer til opbygning af jordens kulstofpulje
  • Ansvarlig: Sander Bruun, KU-Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

AP 2: Udvikling af maskintekniske løsninger

 • Ansvarlig: Hans Henrik Pedersen, FRDK.

AP 3. Projektledelse, formidling og implementering

 • Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening.

Deltagere i projektet

 • To økologer, Anders Lund og Per Bundgaard, der begge har erfaring med pløjefri dyrkning i økologisk planteavl, og som ønsker at optimere dette.
 • To konventionelle landmænd, Jacob Justesen og Søren Christensen, der begge har gode erfaringer med direkte såning.
 • Økologisk Landsforening (projektleder), FRDK, Dal-Bo A/S, Agro-Intelligence og forskere fra henholdsvis Aarhus og Københavns universiteter.

Kontaktoplysninger

 • Janne Aalborg Nielsen. Projektleder, Økologisk Landsforening, mail jan@okologi.dk, tlf. 4034 9051
 • Hans Henrik Pedersen, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), mail hhp@frdk.dk, tlf. 21717737
 • Paul Møller Dal-Bo A/S, mail: pa@dal-bo.dk, tlf. 40754508
 • Ole Green, AgroIntelligence Aps, mail olg@agrointelli.com, tlf. 51854406
 • Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, mail jeo@agro.au.dk, tlf. 87157778
 • Yoko L. Dupont, Aarhus Univeristet, Institut for BioScience, mail dupont@bios.au.dk, tlf. 21343591
 • Sander Bruun, Københavns Universitet, Institut for Plante-og Miljøvidenskab, mail sab@plen.ku.dk, tlf. 29406537
 • Anders Lund, økologisk Landmand, mail al@aastrupgaard.eu, tlf. 22334579
 • Per Bundgaard, økologisk landmand, mail perb64@gmail.com, tlf. 40882130
 • Søren Havgaard Christensen, konventionel landmand, mail s_havgaard@hotmail.com
 • Jacob Justesen, konventionel landmand, mail jacob@siljebjerggaard.dk, tlf. 20781299

Resultater

Resultaterne vil løbende blive formidlet på denne hjemmeside og stilles til rådighed for alle. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af juni 2021.

Artikler

Oplæg

 • Projektet er formidlet på Økologifaglig dag d. 9 november 2017, Agrovi, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted.

Projektperiode

1. juli 2017 - 31. juni 2021

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet

GUDP