Knud Christensen

Navn: Knud Christensen
Sted: Vester Nebel, Esbjerg

Oplysninger om gården

Gårdens størrelse: 53 ha
Produktion: Økologisk planteavl. Der er samdrift med konventionel svineproduktion.
Nedbørsmængde: ?? mm
Jordtype: JB 3-4 med vanding
Sædskifte: Kløvergræs - Kartofler - Vårbyg - Vårhvede/havre
Udstyr til bekæmpelse: Skrælpløjning, Dyna-drive, Stubharve

Rodukrudtsproblem: Agersvinemælk

Betydningen af rodkrudtsmanagement

Bekæmpelse af rodukrudt er vigtigt især i et sædskifte, hvor der indgår et relativt stort areal med kartofler. Rodukrudt skal holdes nede indtil knolddannelsen i kartoflerne er afsluttet. Det er vigtigt i et sædskifte med meget korn, at marken indimellem kan holdes fri for en afgrøder tidligt. Det giverbetyder mulighed for, at der kan laves en effektiv bekæmpelse af rodukrudt i sommermånederne juni og juli.

Beslutninger omkring bekæmpelse

Der er på bedriften store problemer med agersvinemælk. Især i kartofler kan agersvinemælk optræde meget aggressivt og overvokse kartoflerne inden knoldene er færdigudviklede med store udbyttetab til følge. Der er som følge deraf taget en beslutning om, at sætte kræfter af til rodukrudtsbekæmpelse, så problemet kan tages i opløbet og ikke når det er vokset helt til.

Strategier for bekæmpelse

Nøglen til succes i bekæmpelsen af rodukrudt er et robust og alsidigt sædskifte med 25 % flerårige afgrøder (kløvergræs), 50 % korn og 25 % rækkeafgrøder (kartofler). Det giver en god basis for, at kunne holde rodukrudtsmængden på et acceptabelt niveau, så indsatsen kan rettes mod problemmarker, på de mindst følsomme steder i sædskiftet.

Strategier for afgrøde

Der satses på primært på, at bekæmpe rodukrudt i efteråret før afgrøden udlægges i kløvergræs. På den måde kan man minimere risikoen for udvaskning af næringsstoffer.

Strategier for gødning

Der importeres konventionel svinegylle fra egen konventionel svineproduktion og økologisk kvæggylle fra en nabo med økologisk mælkeproduktion. Der sælges økologisk kløvergræs til naboen.

Succeser og fiaskoer

Knud Christensen har gode erfaringer med bekæmpelse af agersvinemælk efter tidlige kartofler. I den ene halvdel af marken har der været kartofler som blev taget op midt i juni, mens den anden del af marken først blev ryddet i midten af september. Den tidlige optagning blev efterfulgt af 4-6 gange harvning med Dyna Drive i løbet af sommeren og 2 gange stubharvning i efteråret 2007. Arealet med de sene kartofler blev behandlet 2 gange med en Dyna Drive i efteråret 2007. I foråret 2008 blev hele arealet pløjet og der blev sået med vårhvede.