Jordforbedring med kompost fra flere kilder

Projektets formål er at forbedre jordens frugtbarhed ved tildeling af kompost fremstillet i kompoststald ved mikrobiel karbonisering af ligninholdigt organisk stof eller i en bioreaktor, hvorved der udvindes energi.

Formål

Projektets formål er at forbedre jordens frugtbarhed ved tildeling af kompost fremstillet i kompoststald ved mikrobiel karbonisering af ligninholdigt organisk stof eller i en bioreaktor, hvorved der udvindes energi. Projektets aktiviteter omfatter erfarings- og vidensindsamling, udvikling af metoderne, analyse af kompostmateriale, samt udarbejdelse af vejledninger og fakta-ark. En række afgrøder dyrkes, og deres komposteringsegenskaber afprøves. Endelig dokumenteres den jordbunds- og klimamæssige effekt af metoderne. Målet er derved at øge udbytter og jordfrugtbarheden vha. kompost og tilvejebringe nye redskaber hertil for økologiske landmænd.

Forventede effekter

 • Skabe bevidsthed om jordbundsfrugtbarhed og kompostering
 • Motivere landmænd til at omlægge bedriften til humusmanagement
 • Højere udbytter og mere robust produktion
 • Forbedring af plantevæksten og afgrødernes sundhed
 • Besparelse af fossil energi
 • Bedre husdyrvelfærd i kombination med kompostfremstilling
 • Forbedring af humusindholdet og plantevæksten
 • Forbedring af jordbundsfrugtbarheden og kulstofbindingen

Aktiviteter

Projektets aktiviteter er opdelt i 6 indsatsområder:

Indsatsområde 1: Vidensindsamling og formidling

Der indsamles viden om jordbunds-frugtbarhed, fliskompostering, mikrobiel carbonisering og andre måder at kompostere på samt hvilke gødningsmæssige og jordforbedrende fordele, der kan opnås og betydningen heraf for økologisk landbrug. Der skal udvikles en vejledning i brug af fliskompost, og andre komposteringsmetoder beskrives og opdateres.

Indsatsområde 2: Bioreaktor og mikrobiel carbonisering

Der udvikle og opbygges en bioreaktor til danske forhold sådan, at energien udnyttes hensigtsmæssigt ud fra eksisterende anlæg. Der opsættes flere miler, der er bygget op med forskelligt indhold og milerne logges for for temperatur, CO2 og evt. methan. Endelig vil komposten blive analyseret for indhold af huminstoffer og øvrige næringsstoffer. På baggrund af de opbyggede erfaringer udvikles en vejledning i, hvordan man optimalt arbejder med mikrobiel carbonisering.

Indsatsområde 3: Screening af afgrøder og substrater

Indsatsområde 3 er en screening og udvikling dyrkningsmetoderne af en række ligninholdige afgrøder (pil, poppel, elefantgræs, stauderug, silphie, kulsukker m.fl.), som egner sig til kompostering.

Indsatsområde 4: Forsøg med udbringning og anvendelse af færdig kompost - fra bioreaktor, kompoststalde og med mikrobiel carboniseret kompost.

Indsatsområdet vil arbejde med at skaffe dokumentation for effekt af kompost. Der laves analyser af substrater og færdig kompost og udføres målinger af kulstofindhold i jord og huminstofindhold i kompost. Plantevækste, rodudvikling, udbytte og kvalitet vurderes og der foretages en samlet vurdering af komposten mhp at afklare, om den kan anvendes som råvare til vækstmedier i væksthuse. Der gennemføres prøve-dyrkninger i de forskellige kompostmedier og på jorde, hvor der er tilført kompost.

I indsatsområdet indgår også, at der opbygges lerkolloider, som tilsættes komposten, hvorefter der laves et indledende dyrkningsforsøg med tilsætning af lermineraler. Derudover laves der er udtræk af kompost-te for at undersøge, hvordan kompost-teen virker overfor svampe. Der laves to screeningsforsøg med behandling vha. kompost-te.

Dokumentation, analyser af substrater og færdig kompost, måling af kulstofindhold i jord og huminstofindhold i kompost m.m. vurderes som indikatorer for jordbundsfrugtbarhed. Plantevækst, rodudvikling, evt. udbytte og kvalitet registreres, og kompost vurderes som råvare til vækstmedier.

Indsatsområde 5: Energi- og kulstofregnskab

I indsatsområdet indgår en måling af energivinding fra bioreaktor og af binding af kulstof i humus. Samtidig foretages beregninger af energi- og kulstofregnskabet for komposteringsmetoden.

Indsatsområde 6: Udvikling af et system til vurdering af jordens frugtbarhed

På baggrund af de gennemførte undersøgelser og den opbyggede kompetence i projektet udvikles et nemt, billigt, men udslagsgivende værktøj til vurdering af jordbundsfrugtbarhed på de enkelte ejendomme. Der skal udvikles et indeks-/point-system til vurdering/måling af jordbundsfrugtbarheden, således, at det økologiske jordbrugs positive bidrag til klimaudviklingen samt en bæredygtig behandling med jord-ressourcen kan dokumenteres. Der skal laves en omfattende liste af indikatorer med alt fra regnorm til langkædede (organiske) kulstofmolekyler og huminanalyser m.v.

Efterfølgende skal der udvikles et rådgivningsprodukt, der munder ud i en handlingsplan, der understøtter en løbende forbedringsproces hos landmanden. Handlingsplanen vil samtidig være det sted, hvor den enkelte økologiske landmands ambitioner og visioner kan komme mere tydeligt til udtryk. 

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

 • Der er bygget en biomile, og processen er dokumenteret.
 • Der er udarbejdet en vejledning i bygning af bioreaktor og dermed produktion af kompost.
 • Viden om kompostering er indsamlet og gjort praksisnært i et kompendium, som også har set på humusopbygning mv.
 • Viden om dyrkning mv. af ligningholdige afgrøder er samlet.
 • Målinger og analyser er påbegyndt, som skal sammenholdes med analyser og målinger, som foretages i 2016.
 • Viden fra projektet er blevet spredt til økologiske landmænd fra to temadage og fra plenumoplæg på Økologi-kongressen 2015. Formidlingsdelen er derved udbygget betydeligt i forhold til det i ansøgningen lovede.

Vidensindsamling og formidling

Vejledninger som er udarbejdet i projektet

Film

Byg en biomile – få kompost og varme

Det biodynamiske gårdsamarbejde Almende i Sønderjylland har bygget en såkaldt biomile. I de kommende 1-2 år omdannes en stor bunke træflis til jordforbedrende kompost samtidig med, at den fungerer som vandvarmer. Se hvordan de gør og hvorfor i denne video.

Artikler

Organisering

Projektet gennemføres af Økologisk Landsforening i samarbejde med landmænd, som stiller faciliteter til kompostering til rådighed, bl.a. Almende APS, Tønder. I projektet inddrages eksperter i kompostering og jordfrugtbarhed fra Danmark, tyske institutioner og fra andre lande.

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

Projektet er i 2015 støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug med titlen Jordforbedring med komposteret flis og af Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet med titlen Jordforbedring med komposteret flis fra bioreaktor og kompoststalde. 

Projektet fortsætter i 2016 med titlen Jordforbedring med kompost fra flere kilder med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne