Kompost – en central del af indfasning af alternativer til konventionel husdyrgødning

Projektet har til formål at bistå økologiske landmænd, herunder også de store økologiske planteavlere, med at finde praksisnære og økonomisk ansvarlige metoder til at fremskaffe økologiske nærringsstoffer og samtidig forbedre jordens frugtbarhed ved at producere og anvende kompost.

Formål

Projektet har til formål at bistå økologiske landmænd, herunder også de store økologiske planteavlere, med at finde praksisnære og økonomisk ansvarlige metoder til at fremskaffe økologiske nærringsstoffer og samtidig forbedre jordens frugtbarhed ved at producere og anvende kompost. Projektet lægger særligt vægt på at afprøve pil som jordforbedrende og gødskende ressource til landbrugsjord ved forskellige komposteringsmetoder, herunder fladekompostering. Gennem vejledning og anbefalinger, som er direkte målrettet landmænd, og ved udvikling af et rådgivningsværktøj, der muliggør yderligere udbredelse af viden via konsulenter til økologiske landmænd og gartnere, drives udviklingen og øges brugbarheden væsentligt.

Forventede effekter

Projektet bidrager til at:

  • Sikre at økologiske landmænd i fremtiden har viden og redskaber om praksisnære og økonomisk ansvarlige metoder til at fremskaffe økologiske nærringsstoffer som alternativ til næringsstoffer fra konventionel husdyrgødning.
  • Forbedre jordens frugtbarhed ved at producere og anvende kompost.
  • Udvikle anbefalinger og rådgivningsværktøj, som muliggør yderligere udbredelse af viden via konsulenter til økologiske landmænd og gartnere.

Aktiviteter

  • Praktiske forsøg vedr. fladekompostering gennemføres hos to værter begge projektår.
  • Målinger registreres, prøver udtages og analyser gennemføres. Kulstof i jorden får ekstra bevågenhed i forhold til at vurdere humusopbygning.
  • Der gennemføres forsøg med pil begge projektår med henblik på at undersøge forskellige komposteringsmetoder.
  • Målinger og analyser gennemføres før, under og efter komposteringen, med særligt fokus på kulstof.
  • Det beregnes, om det er økonomisk rentabelt for landmanden at arbejde med metoderne på kort og på langt sigt.
  • Der udvikles en vejledning og anbefalinger til landmænd samt et mindre rådgivningsværktøj.
  • Resultater formidles løbende skriftligt og i filmsekvenser på okologi.dk

Organisering

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Teknologisk Institut AgroTech, Ny Vraa I/S, ØkologiRådgivning Danmark og en dansk forsker med Økologisk Landsforening som projektleder og projektejer.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres undervejs i projektet på okologi.dk, både skriftligt og i små filmsekvenser. Der skrives artikler til fagblade, og i år 2 laves tillige egentlige anbefalinger i form af en vejledning/ et rådgivningsværktøj.

Der blev 4/4 2017 opbygget en kompoststak efter principperne indenfor ’mikrobiel carbonisering’. Kompoststakken blev etableret ved Ny Vraa Bioenergy ved Tylstrup. Hovedbestanddelen var pileflis, der blev høstet samme dag i en 8-10 år gammel pilemark.

Kompost


Foto: Janne Aalborg Nielsen.

Markforsøg

Der er anlagt markforsøg på to lokaliteter den 15. august 2017. Forsøgene er beskrevet i artiklen Forsøg med fladekompostering og brug af komposteret pileflis. Den fremstillede pilekompost blev spredt i de aktuelle forsøgsparceller medio oktober 2017. Denne spredning blev foretaget med håndkraft. Forsøgene ligger nu vinteren over og til foråret (2018) foretages igen fladekompostering i de aktuelle parceller. Herefter sås en vårafgrøde, og høstudbytterne opgøres.


Pilekomposten klar til at blive spredt i forsøgsparcellerne. Foto: Martin Beck


Pilekomposten spredt i forsøgsparcellerne. Foto: Martin Beck

Artikler

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Promilleafgiftsfonden for Landbrug og Erhvervsudviklingsordningen under Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne