Økologi i Sporet

Vi afprøver om faste kørespor, pløjefri dyrkning og grøngødning kan føre til bedre vækstbetingelser og forbedret omsætning af næringsstoffer. Målet er at kunne reducere behovet for at tilføre næringsstoffer og øge kvaliteten af afgrøderne.
Bede med faste kørespor på Barritskov.

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udvikle nye, fuldt automatiserede, økologiske dyrkningssystemer til produktion af grovfoder og konsumafgrøder. De nye dyrkningssystemer vil være baseret på:

 • Dyrkning i bede, hvor flere typer hjælpeafgrøder sået i rækker mellem afgrøderne bidrager til optimering af det økologiske næringsstofkredsløb
 • Pløjefri dyrkning, hvor ukrudtstryk reduceres ved brug af hjælpeafgrøder, teknik og management
 • Faste kørespor, CTF (Controlled Traffic Farming vha. GPS)
 • Nye redskaber og digitale teknologier, f.eks. til varsling af rettidige behandlinger
 • Helhedsvurdering på landskabsniveau - synergi mellem kontrollerede dyrkningsbede og natur

Aktiviteter

 • AP1: Udvikling af dyrkningsmetode til kløvergræs, helsæd og majs hos I/S Sejersbøl
 • AP2: Dyrkningsmetode til korn, vår- og vintersæd hos Bundgaard
 • AP3: Formidling af resultater i form af dyrknings- og rådgivningsvejledning

Faste kørespor

Faste kørespor i økologisk planteproduktion kan give en lang række fordele:

 • bedre jordstruktur
 • højere udbytter græsmarker
 • bedre kvalitet af salgsafgrøder
 • mindre manuelt lugearbejde i grøntsager

Med ny teknologi kan vi opnå større præcision i plantedyrkningen, udnytte ressourcerne bedre og reducere klimapåvirkningen med 30-50 pct. Hvor langt vi kan komme i praksis, undersøger vi i dette projekt. Forsøgene i projektet bliver udført hos fem forskellige landmænd, der dyrker forskellige typer afgrøder. I forsøgene kan vi sammenligne dyrkningsmetoderne i fuld skala.

Pløjefri dyrkning i økologisk landbrug

En veludført pløjning kan være en god metode til at bekæmpe både rodukrudt og frøukrudt. Pløjning og harvning har dog ikke kun positive effekter. Jordbearbejdning forstyrrer jordens naturlige processer kraftigt. En beluftning af jorden øger omsætningen af de letomsættelige organiske stoffer i f.eks. afgrøderester, hvilket medfører frigivelse af næringsstoffer. Samtidigt giver hyppig jordbearbejdning også en øget omsætning af jordens humus, hvilket kan have en række negative konsekvenser: mindre stabile aggregater (jorden slemmer), større risiko for erosion, mindre kapacitet til at lagre vand og næringsstoffer, mindre bæreevne og dermed øget risiko for jordpakning.

Deltagere i projektet

Skiftekær Økologi, Tåsinge

 • Afgrøder: kartofler, løg, rødkål, hokkaido
 • Bede med 2,25 m sporvidde
 • Gode erfaringer med at harve i stedet for at pløje
 • Importeret gødning skal udfases og erstattes med grøngødning

Vostrup Øko, Tarm

 • Afgrøder: kartofler, gulerødder, rødbeder
 • Bede med 2,18 m sporvidde.
 • God effekt på udbytte og på kvalitet af pløjefri dyrkning og faste kørespor er demonstreret på forsøgsareal

Barritskov, Juelsminde

 • Udviklingsareal hvor nye grønsager og sorter afprøves og optimeres til dyrkning ved avlere, der leverer til Aarstiderne A/S
 • Udvikling af grøngødningskoncepter
 • Bede med 2,18 m sporvidde

Bundgaard Agro, Nørresundby

 • Afgrøder: Rajgræs, vårhvede, rug, hvid vinterraps, specialarter til mel herunder: våremmer, vårspelt, ølandshvede og boghvede
 • Faste kørespor: 8 m
 • I forsøg sammenlignes pløjefri etablering fra faste kørespor med traditionel planteetablering efter pløjning.
 • Læs om forsøgene på Bundgaard

Sejersbøl I/S, Thisted

 • Kvægbrug, mælkeproduktion.
 • Faste kørespor i kløver græsmarker: 12 m arbejdsbredde.
 • Første år er i forsøg målt merudbytte på 8 % ved delvist faste kørespor og 16 % ved konsekvente faste kørespor

Ud over de fem landmænd deltager følgende i projektet:

 • Rådgivning og information: Økologisk Landsforening og Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia)
 • Teknisk udvikling: Yding Smedie, GeoTeam, John Deere, Aarhus Universitet.
 • Forsøg og undersøgelser: Aarhus Universitet
 • Ekstern bistand: CTF Europe.dk

Kontaktoplysninger

Resultater

Resultaterne vil løbende blive formidlet på denne hjemmeside og stilles til rådighed for alle, for så vidt angår aktiviteter hos Aarhus Universitet, Gartnerirådgivningen og Økologisk Landsforening. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af 2016.

Status 2014

Projektet forløber som planlagt mht. markforsøg. Projektets egentlige resultater kan kun vurderes over år. Forsøgsarealer hos Sejersbøl I/S og Bundgård var præget af tørken, hvilket har vanskeliggjort udbyttemålinger. Alle forsøg forventes dog at have klaret tørkeperioden. Der er identificeret nye problemstillinger, der skal løses – f.eks. gylleudlægning i rækker og større fokus på bekæmpelse af ukrudt, hvor ukrudtstryk er massivt. Det er planlagt at afprøve GreenSeeker fra GeoTeam fra 2014, som forventes at bidrage til rettidige behandlinger f.eks. vurdering af kvælstofbehov.

 • Projektet er blevet præsenteret på konference i Tasmanien v/Skiftekær Økologi
 • Der har været afholdt åbent hus med fokus på teknologier hos grønsagsproducent Skiftekær Økologi i maj 2013.
 • Et netværksprojekt har været på besøg hos Per Bundgård i august for se boghvededyrkning og faste kørespor i praksis i nærværende projekt Økologi i sporet.
 • Projektet er blevet præsenteret på møde i Sverige i november 2013 om faste kørespor v/Sven Hermansen
 • Projektet har været formidlet på flere mindre møder.
 • Generelt har vi ikke fået formidlet tilstrækkelig viden fra projektet i 2013 pga. ændringer i projektets ledelse, hvilket vi har oplyst FØL om i forbindelse med ændring af projektbevilling 2013-2014.

Status 2015 - 2016

I store træk følger projektet de lagte planer. Behandlinger af parcellerne hos landmænd og gartnere forløber fint, og landmændene oplever overordnet set succes med faste kørespor. I flere tilfælde er der endda målt merudbytte af afgrøderne ved at sammenligne tilfældig trafik og kontrolleret trafik. Visse aktiviteter under AP3, som skulle gennemføres på både Foulumgård og hos Bundgård, Vadum, fokuseres nu til kun at blive gennemført på Foulumgård. Projektet fortsætter og afsluttes i 2016.

Rådgivningskoncept

Formidling og artikler

Fremvisninger og information:

 • Udveksling af viden om Faste Kørespor – indlæg på international kongres v/Peter Bay, New Zealand 2012
 • Demonstration af redskaber til faste kørespor maj 2013, målgruppe projektdeltagere, maskinproducenter og faglige interessenter
 • Åbent hus for Frugt og Grønt-producenter og - interessenter med Fremvisning af ØkoSpor. 40 deltagere på Skiftekær Økologi 19. juni 2014 – indlæg v/ Hanne L. Kristensen, AU Årslev. Omtale på facebook.
 • Åbent Hus, juli 2013, i forbindelse med GUDP-projekt, herunder fremvisning af ØkoSpor forsøgsarealer v/Per Bundgård
 • Åbent hus, 2.juni 2014, fremvisning af ØkoSpor-forsøgsarealer v/Kristian og Jacob Sejersbøl samt Michael Nørremark, AU-Foulum. Cirka 45 landmænd deltog i markvandring og i efterfølgende præsentation i Landbothys lokaler ved Thisted.
 • Løbende fremvisninger for grupper af forsøgsareal på 4 ha med skiftevis grøngødning og grønsager
 • Seminar på Vara Folkehögskola, Sverige, 24. oktober 2013. ”Resultater fra forskning og forsøg Økologisk Landsforening, DK” v/planteavlskonsulent Sven Hermansen. Deltagere: Ca. 60 økologiske planteavlere, enkelte konsulenter, forskere og maskinhandlere.
 • 6. september 2013, besøg fra Sverige, oplæg om økologisk hightech planteavl i huset
 • Omtalt i oplæg om økologisk planteavl: Rebild 11. november 2013, Dalum 13. november 2013, 18. november 2013, 20. Gefion, Sorø, 20. november 2013
 • Oplæg v/Erik Kristensen for Thises leverandører 3. og 4. juni 2013 i Herning og Thy. Emne: faste kørespor og afledte effekter.
 • Studierejse til Holland om faste kørespor 10-11 oktober 2012. 9 projektdeltagere deltog.
 • Aarstiderne: Dyrkningssystemet demonstreres jævnligt for de mange besøgende på gården. I Efteråret 2015 afholdtes en større temadag for grønsagsproducenter.
 • Skiftekær, Vostrup Øko og Sejersbøl. Der er holdt 1 åbenthus-dag i sommeren /efteråret 2015 med mange deltagere.
 • Udstilling om projektet i udstillingshallen ved Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015
 • Daverkosen, S. (2015) Udvikling af praktiske metoder til udnyttelse af mobile grøngødninger i grønsagsproduktion. Oplæg på Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015
 • Knudsen, P.B. (2015) Erfaringer med faste kørespor. Oplæg på Økologi Kongres 2016, Vingstedcentret, 25.-26. november 2015.
 • Nørremark, M. (2016) Anvendelse af data fra traktorens computer til bedriftsstyring. I: Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark, 144-145
 • Nørremark, M. (2016) Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning. I: Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark,
 • Nørremark, M. (2016) Anvendelse af data fra traktorens computer til bedriftsstyring. Indlæg ved Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark
 • Nørremark, M. (2016) Faste kørespor, pløjefri dyrkning og radrensning. Indlæg ved Plantekongres 2016, 20-21. januar, Herning, Danmark.

Artikler og anden omtale:

 • Pressemeddelelse om projektet. Maj 2012. Omtalt i en række medier.
 • Omtale af projektet v/Gartnerirådgivningen. Juni 2012
 • 1.000 ha hightech økoplanteavl i Nordjylland. Agrologisk og Infomedia. Joachim Plaetner Kjeldsen, Økologisk Landsforening, 14. juni 2013.
 • Omtale af projektet samt omtale af demodag hos Skiftekær Økologi. Økologi & Erhverv 7. juni 2013
 • Frugt&Grønt, Marts 2014: Køkkenhaven flytter ud i marken
 • Ovennævnte artikler er blevet refereret/citeret i andre medier.
 • 10 pct. mere græs med faste spor. Økologi og Erhverv nr. 561. 20. februar 2015. 
 • Økologi i sporet - 16 procent højere græsudbytte. Artikel på agrologisk.dk april 2015.
 • Faste kørespor øger udbyttet. Artikel på gartnertidende.dk d. 8. september 2015.
 • Økologi i faste kørespor. Artikel på landbrugnet.dk d. 15. september 2015.
 • Jordens frugtbarhed øges. Artikel fra temadag om jordfrugtbarhed og faste kørespor hos Skiftekær Økologi. Økologi & Erhverv nr. 596, 23. september 2016.
 • Maskiner udfordrer faste kørespor. Artikel i Økologi & Erhverv nr. 599, 11. november 2016

Projektperiode

1. september 2012 - 31. december 2016.

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprgram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Fonden fra Økologisk Landbrug.

 

undefined