Økologi i Sporet

Vi afprøver om faste kørespor, pløjefri dyrkning og grøngødning kan føre til bedre vækstbetingelser og forbedret omsætning af næringsstoffer. Målet er at kunne reducere behovet for at tilføre næringsstoffer og øge kvaliteten af afgrøderne.
Bede med faste kørespor på Barritskov.

Faste kørespor (Controlled Traffic Farming)

Faste kørespor i økologisk planteproduktion kan give en lang række fordele:

 • bedre jordstruktur
 • højere udbytter græsmarker
 • bedre kvalitet af salgsafgrøder
 • mindre manuelt lugearbejde i grøntsager

Med ny teknologi kan vi opnå større præcision i plantedyrkningen, udnytte ressourcerne bedre og reducere klimapåvirkningen med 30-50 pct.

Hvor langt vi kan komme i praksis, undersøger vi i dette projekt.

Forsøgene i projektet bliver udført hos fem forskellige landmænd, der dyrker forskellige typer afgrøder. I forsøgene kan vi sammenligne dyrkningsmetoderne i fuld skala.

Pløjefri dyrkning i økologisk landbrug

En veludført pløjning kan være en god metode til at bekæmpe både rodukrudt og frøukrudt. Pløjning og harvning har dog ikke kun positive effekter.

Jordbearbejdning forstyrrer jordens naturlige processer kraftigt. En beluftning af jorden øger omsætningen af de letomsættelige organiske stoffer i f.eks. afgrøderester, hvilket medfører frigivelse af næringsstoffer.

Samtidigt giver hyppig jordbearbejdning også en øget omsætning af jordens humus, hvilket kan have en række negative konsekvenser: mindre stabile aggregater (jorden slemmer), større risiko for erosion, mindre kapacitet til at lagre vand og næringsstoffer, mindre bæreevne og dermed øget risiko for jordpakning.

Læs mere om pløjefri dyrkning og ukrudtsbekæmpelse uden pløjning

Faste kørespor (CTF) og økologisk landbrug

Faste kørespor eller Controlled Traffic Farming (CTF), som det hedder på engelsk, går kort fortalt ud på, at al kørsel i marken med maskiner koncentreres i de samme spor.

Læs mere om faste kørespor i praksis

Skiftekær Økologi, Tåsinge

 • Afgrøder: kartofler, løg, rødkål, hokkaido
 • Bede med 2,25 m sporvidde
 • Gode erfaringer med at harve i stedet for at pløje
 • Importeret gødning skal udfases og erstattes med grøngødning

Vostrup Øko, Tarm

 • Afgrøder: kartofler, gulerødder, rødbeder
 • Bede med 2,18 m sporvidde.
 • God effekt på udbytte og på kvalitet af pløjefri dyrkning og faste kørespor er demonstreret på forsøgsareal

Barritskov, Juelsminde

 • Udviklingsareal hvor nye grønsager og sorter afprøves og optimeres til dyrkning ved avlere, der leverer til Aarstiderne A/S
 • Udvikling af grøngødningskoncepter
 • Bede med 2,18 m sporvidde

Bundgaard Agro, Nørresundby

 • Afgrøder: Rajgræs, vårhvede, rug, hvid vinterraps, specialarter til mel herunder: våremmer, vårspelt, ølandshvede og boghvede
 • Faste kørespor: 8 m
 • I forsøg sammenlignes pløjefri etablering fra faste kørespor med traditionel planteetablering efter pløjning.

Læs om forsøgene på Bundgaard

Sejersbøl I/S, Thisted

 • Kvægbrug, mælkeproduktion.
 • Faste kørespor i kløver græsmarker: 12 m arbejdsbredde.
 • Første år er i forsøg målt merudbytte på 8 % ved delvist faste kørespor og 16 % ved konsekvente faste kørespor

Ud over de fem landmænd deltager følgende i projektet:

 • Rådgivning og information: Økologisk Landsforening og Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia)
 • Teknisk udvikling: Yding Smedie, GeoTeam, John Deere, Aarhus Universitet.
 • Forsøg og undersøgelser: Aarhus Universitet
 • Ekstern bistand: CTF Europe.dk

Kontaktoplysninger

 


Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udvikle nye, fuldt automatiserede, økologiske dyrkningssystemer til produktion af grovfoder og konsumafgrøder. De nye dyrkningssystemer vil være baseret på:

 • Dyrkning i bede, hvor flere typer hjælpeafgrøder sået i rækker mellem afgrøderne bidrager til optimering af det økologiske næringsstofkredsløb
 • Pløjefri dyrkning, hvor ukrudtstryk reduceres ved brug af hjælpeafgrøder, teknik og management
 • Faste kørespor, CTF (Controlled Traffic Farming vha. GPS)
 • Nye redskaber og digitale teknologier, f.eks. til varsling af rettidige behandlinger
 • Helhedsvurdering på landskabsniveau - synergi mellem kontrollerede dyrkningsbede og natur

Baggrund

De første erfaringer vedrørende brug af faste kørespor i marken viser markant forbedret jordstruktur og frugtbarhed, hvilket dels betyder udbyttestigninger på cirka 5-10 % (vurderinger fra praksis), samt reduktion i udledning af klimagasser med 20-30 % (forskningsviden). Et pløjefrit dyrkningskoncept med brug af faste kørespor forventes at være særligt velegnet til økologisk dyrkning i bede, men udfordringerne for økologisk planteproduktion vil imidlertid være betydelige:

 • Ukrudtstrykket over tid vil blive for højt, når der ikke pløjes. Det kræver udvikling af nye præcise luge- og jordbehandlingsteknikker samt managementsystemer at håndtere specifikke typer af ukrudt
 • Tildeling af næringsstoffer og forbedring af jordens evne til at deponere og mobilisere næringsstoffer søges løst ved brug af flere typer hjælpeplanter mellem afgrøderækkerne. Der er behov for viden om, hvilke typer, der egner sig, hvornår de skal sås, hvordan de skal behandles, høstes og evt. doseres som gødning i afgrøderækkerne, samt om hvilken effekt de har i dyrkningsbedet.
 • Rettidige behandlinger vil blive afgørende: Hvilke teknologier er egnede og rentable f.eks. til at varsle korrekt tidspunkt for ukrudts-lugninger? Og hvordan fungerer de i praksis til forskellige typer afgrøder?
 • Hvordan er økonomi og rentabilitet i dyrkningssystemerne inklusive maskiner og teknologier?

Aktiviteter

AP1: Udvikling af dyrkningsmetode til kløvergræs, helsæd og majs hos I/S Sejersbøl

 • Overordnet planlægning på ejendomsniveau. Hvorledes kan faste, flerårige dyrkningsbede integreres på I/S Sejersbøl? Hvordan kombineres intensive dyrkningsarealer med afgræsningsarealer samt gårdens naturarealer med henblik på at opnå både biodiversitet og produktivitet
 • Etablering af forsøgsarealer i form af bede og arealer til slæt, samt fastlæggelse af kørselsprocedurer
 • Relevante registreringer af behandlinger i bede og på slætarealer (timer pr. behandling, dieselforbrug)
 • Vurdering af hvilke teknologier, redskaber og måleudstyr, der er relevante i forhold til afgrøder og registreringer (måling af tørstof, udbytter)
 • Konkrete registreringer i slætgræs og helsæd - etableringsevne, foderkvalitet og udbytter

AP2: Dyrkningsmetode til korn, vår- og vintersæd hos Bundgaard

 • Overordnet planlægning på ejendomsniveau. Fordeling af randzoner og faste dyrkningsbede. Hvad skal randzonerne bidrage med?
 • Etablering af forsøgsarealer i form af bede med vår- og vintersæd. Kørselsplaner.
 • Vurdering af relevante teknologier til forskellige sorter af korn, protein- og oliefrø-afgrøder
 • Vurdering af behovet for hjælpeplanter i bede med hhv. korn, protein- og oliefrø-afgrøder
 • Registrering af fremspiring, vækst, ukrudtstryk, sygdomspres, tids- og kørselsforbrug
 • Udbyttemålinger og/eller -vurderinger vedrørende behandlinger

AP3: Formidling af resultater i form af dyrknings- og rådgivningsvejledning

 • Der afholdes erfamøder i vækstsæsonen - to hos Sejersbøl I/S og to hos Bundgaard
 • Konklusioner - erfaringer, vurderinger og konkrete registreringer
 • Der afholdes to møder for økologiske planteavlskonsulenter mhp udvikling af rådgivningskoncept

Resultater

Resultaterne vil løbende blive formidlet på denne hjemmeside og stilles til rådighed for alle, for så vidt angår aktiviteter hos Aarhus Universitet, Gartnerirådgivningen og Økologisk Landsforening. Projektets endelige resultater vil foreligge senest ved udgangen af 2016.

Status 2014

Projektet forløber som planlagt mht. markforsøg. Projektets egentlige resultater kan kun vurderes over år. Forsøgsarealer hos Sejersbøl I/S og Bundgård var præget af tørken, hvilket har vanskeliggjort udbyttemålinger. Alle forsøg forventes dog at have klaret tørkeperioden. Der er identificeret nye problemstillinger, der skal løses – f.eks. gylleudlægning i rækker og større fokus på bekæmpelse af ukrudt, hvor ukrudtstryk er massivt. Det er planlagt at afprøve GreenSeeker fra GeoTeam fra 2014, som forventes at bidrage til rettidige behandlinger f.eks. vurdering af kvælstofbehov.

 • Projektet er blevet præsenteret på konference i Tasmanien v/Skiftekær Økologi
 • Der har været afholdt åbent hus med fokus på teknologier hos grønsagsproducent Skiftekær Økologi i maj 2013.
 • Et netværksprojekt har været på besøg hos Per Bundgård i august for se boghvededyrkning og faste kørespor i praksis i nærværende projekt Økologi i sporet.
 • Projektet er blevet præsenteret på møde i Sverige i november 2013 om faste kørespor v/Sven Hermansen
 • Projektet har været formidlet på flere mindre møder.
 • Generelt har vi ikke fået formidlet tilstrækkelig viden fra projektet i 2013 pga. ændringer i projektets ledelse, hvilket vi har oplyst FØL om i forbindelse med ændring af projektbevilling 2013-2014.

Status 2015

I store træk følger projektet de lagte planer. Behandlinger af parcellerne hos landmænd og gartnere forløber fint, og landmændene oplever overordnet set succes med faste kørespor. I flere tilfælde er der endda målt merudbytte af afgrøderne ved at sammenligne tilfældig trafik og kontrolleret trafik. Visse aktiviteter under AP3, som skulle gennemføres både på Foulumgård og hos Bundgård, Vadum, fokuseres nu til kun at blive gennemført på Foulumgård. Projektet fortsætter og afsluttes i 2016.

Artikler

Jordens frugtbarhed øges. Artikel fra temadag om jordfrugtbarhed og faste kørespor hos Skiftekær Økologi. Økologi & Erhverv nr. 596, 23. september 2016.

Projektperiode

1. september 2012 - 31. august 2016.

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprgram, (GUDP) under Fødevareministeriet og Fonden fra Økologisk Landbrug.

 

undefined