Resultater i Økologisk Sortsudvikling 2015

Resultater i projektet Økologisk Sortsudvikling i 2015

AP1: Udvikling af nyt koncept for økologisk specialmel (vårhvede)

Projektet er forløbet som forventet.

Morten Rasmussen udvalgte i 2013 aks i 19 varianter af hvede, der blev dyrket i aksbede i 2014. De høstede aksbede er blevet opformeret i Chile i vinteren 2014/2015, og sået ud på Mørdrupgår i 2015.

Morten Rasmussen og Per Grupe har selekteret grønne planter i marken i dyrkningssæsonen 2014, for at finde individer, der var meget lidt sygdomsramte. Aksene herfra er akstærsket, og sået ud i aksrækker i 2015.

18 vårhveder og en byg fra Anders Borgen er sået ud til opformering.

En række nytilkomne vårhveder fra eksterne samarbejdspartnere er sået i 2015:

  • 11 vårhveder fra Hans Larsson i Sverige,
  • 4 sorter fra den nordiske genbank,
  • 1 variant af Red Fife fra USA,
  • 4 sorter fra DSP i Schweiz
  • 25 vårhveder dyrket på Mørdrupgård i 2014, og fundet tilstrækkeligt resistente mod gulrust, til at fortsætte i udviklingsprogrammet.
  • 32 vårhveder blev analyseret for melkvalitet i form af resistens og strækbarhed, og 18 analyseret for stivelseskvalitet.

AP2: Nøgenbyg til dansk, økologisk nicheproduktion

Udstyr til analyse af aminosyresammensætning i bygproteiner er gået i stykker på Århus Universitet, hvilket har forsinket udførelsen af de planlagte analyser. Derfor er den planlagte workshop ikke blevet afholdt, men er udskudt til 2015. Hos Agrologica er 99 bygsorter sået i perioden 26-28. april 2014, og 8 sorter er udvalgt på baggrund af foreløbige analyser hos AU, og er sået i større parceller. 1000 aksrækker er udsået fra 11 forskellige krydsninger. En krydsningspopulation er sorteret i tre fraktioner efter enkeltkernes protein-indhold og udsået i parceller. Afgrøderne p.t. i god stand.

Forædlingsarbejdet følger projektplanen. Der var ikke meget sygdom i byggen i 2014 på grund af årets klima, og gødningsniveauet for lavt til at registrere tendens til lejesæd. Derfor blev der stort set ikke frasorteret nogen af de krydsningslinier, som blev udsået i 2014. De er derfor alle blevet høstet og udsået igen ved højere gødningsniveau. I 2015 er der således udsået omkring 1000 forædlerlinier i ½m2 parceller. Herudover er 25 af de mest lovende sorter udsået i >10m2 parceller med henblik på opformering til bageforsøg. Efter analyse af de 99 sorter, som blev dyrket i 2013 og 2014 har ÅU identificeret 4 sorter med interessante protein-profiler i forhold til bageegensbaber. Disse er i 2015 krydset med hinanden med henblik på forædling af byg med optimerede bageegenskaber. Kerner fra 2013 og 2014 af de 99 sorter er endvidere blevet karakteriseret med henblik på kogeegenskaber med henblik på alternativ anvendelse som eksempelvis "løse ris" eller "risotto". To sorter har vist sig at have interessante dyrknings og kvalitetsegenskaber andre end bageegenskaber. Disse dyrkes i 2015 til opformering i 200/1500m2 plots.

Formålet med disse forsøg er at undersøge, om samdyrkning af hvid (hovedafgrøde) og gulblomstret (fangafgrøde) raps gør det mindre risikofyldt at dyrke økologisk vinterraps.

Der blev i juli + august 2013 fundet 2 økologiske rapsavlere til forsøget: Stenalt gods (ca. 14 ha) og Kurt Andersen, Malling (ca. 6 ha). Udsæd blev skaffet, udleveret og sået: Hvidblomstret WITT som hovedsort og DK Exclusive og Sammy som fangsorter. Forsøgsarealet blev besigtiget både i august og i november. Marken ved Stenalt Gods var meget veletableret og ukrudtsfri, hvorimod marken ved Malling / Mårslet ikke var særlig godt etableret, ligesom der var en del ukrudt i denne mark.

Efter vinteren fremstod vinterrapsmarken ved Stenalt særdeles vellykket, hvorimod vinterrapsmarken ved Mårslet var præget af store områder med små og klejne planter, N-mangel og en del ukrudt.

Der blev talt gllimmerbøsser og snudebiller 1 gang om ugen i de 2 marker fra knopstadiet til det sene blomstringsstadie. Der var en del glimmerbøsser ved Stenalt gods, dog generelt ikke over skadetærskelen. I Mårslet marken var der forholdsvis få glimmerbøsser. I begge marker var der ret få snudebiller. Marken ved Stenalt Gods blev fremvist for ca. 25 deltagere den 13. maj. Der er udarbejdet foreløbige forsøgsopgørelser.

AP3: Bedre udbytter i økologisk rapsdyrkning

Der blev i juli + august 2014 fundet 2 økologiske rapsavlere til forsøget: Frede Rahbæk ved Bording (7 ha) og Kalø gods (Fussingø Avlsgård) ved Rønde med 2 marker på 32 ha og 20 ha. På stykket hos Frede Rahbæk samt marken på 32 ha blev der sået Witt (hvidblomstret) omgivet af den tidligt gulblomstrede sort Sammy, altså de ønskede sorter til en optimal virkning af samdyrkning mellem hvid og gul raps. I 20 ha marken blev der i randen sået en blanding af 33 % gulblomstret Sammy og 67 % hvidblomstret WITT, da er var mangel på ”Sammy”. Frede Rahbæk meddelte sidst i september, at han på grund af problemer med såningen måtte opgive rapsmarken. I stedet blev der fundet en mark på Stenalt Gods, hvor der var sået WITT med gulblomstret Quartz vest for stykket, mens Witt var omgivet af 12 m gulblomstret Quartz mod nord, øst og syd.

Kalø markerne er sået i meget stiv jord, som er omgivet af skov og / eller levende hegn. Der var en del agersennep i disse marker, pletvis særdeles meget, hvilket hæmmede rapsen og i betydelige pletter kvalte rapsafgrøden. Der var også meget bid af rådyr i Kalø markerne. I store områder stod rapsen dog udmærket. Der viste sig i foråret at være mange snudebiller ud over glimmerbøsserne. Derfor blev 20 ha marken valgt til tælling, da der i denne mark kunne skaffes viden om blomsterfarvens indflydelse på både snudebiller og glimmerbøsser.

Stenalt marken stod udmærket, veletableret. Et par ”huller” i marken havde ikke indflydelse på tællingerne. Ved Stenalt var der mulighed for at sammenligne en gulblomstret mark med en hvidblomstret mark omgivet af gul rand.

Optælling: Der var især mange snudebiller men også en del glimmerbøsser i Kalø marken. I de store åbne marker ved Stenalt var antallet af skadeinsekter lavt. Opgørelse af resultaterne foretages sidst i juni 2015.

Der er fra høst 2014 gemt prøver til analyse for olie, protein og glucosinolater. Disse vil blive analyseret sammen med markprøver fra høst 2015 (serieanalyser er billigere).

AP4:Udenlandske sorter af vårbyg og vinterhvede

I 2014 blev der i projektet udført økologiske forsøg i vinterhvede og vårbyg. Arbejdet i projektet er et samarbejde mellem den tyske økologiske forædlingsstation Darzau pflanzenzucht, Nordic Seed og Økologisk landsforening. Samarbejdet forløber rigtig godt, idet det kombinerer afprøvning af vinterhvede og vårbyg der er forædlet til specifik økologisk dyrkning fra Darzau pflanzenzucht med den ekspertise vi har ved Nordic seed i at udføre forsøgsarbejde i kombination med økologisk landsforenings store viden om økologi i Danmark. Vi er tilfredse med kvaliteten af de økologiske forsøg vi laver, og vi mener, at projektet kan resulterer i, at vi finder sorter, der er specielt godt egnede til økologisk dyrkning i Danmark.

I 2014 blev 40 vinterhvede linier afprøvet i økologisk udbytteforsøg og 100 linier hvede linier blev afprøvet i småparceller i økologisk forsøg. Begge forsøg blev udført hos økologisk landmand Helge Holdgaard ved Gylling. De 100 hvede linier i småparceller kom alle fra den tyske økologiske forædlingsstation Darzau, mens linierne i udbytte forsøg kom fra Darzau sammen med kendte konventionelle sorter fra Nordic seed.

Der var et højt sygdomstryk af især gulrust i forsøget, og mange linier fra Darzau kunne kasseres fordi de var for modtagelige af gulrust, desuden havde en del af sorterne også for meget lejesæd og kunne derfor også kasseres.

Resultatet af afprøvning blev, at 10 linier blev udvalgt til afprøvning igen i 2015. Disse linier er udlagt i forsøg igen til høst i 2015 ved Helge Holdtgård i Gylling.

I vårbyg blev der udført 1 forsøg med 25 vårbyglinier på 2 økologiske lokaliteter ved Gylling og Skive og 2 konventionelle lokaliteter på Nordic seeds egne lokaliteter ved Skive og ved Odder. Desuden blev 1 forsøg med 25 linier udlagt i økologisk forsøg ved Gylling og i Nordic Seeds egne konventionelle forsøg i Odder. Deruden blev 100 nye linier alle fra darzau, udsået i småparceller på den økologiske lokalitet ved Gylling. Som i hvede kom hovedparten af vårbyglinierne i forsøgne fra den økogiske tyske forædler Darzau pflanzenzucht sammen med de bedste sorter fra Nordic Seed egen forædling.

Forskellen mellem de økologiske og konventionelle forsøg gav især udslag i, at der var en del lejesæd i de konventionelle forsøg, det så vi ikke i de økologiske forsøg. Udbytte i de konventionelle forsøg var ca. 3 tons/ha større end i de økologiske forsøg.

Der var en linie, DZ 11013 fra Darzau, som i de økologiske afprøvningen var meget højtydende. Den var ikke god i de konventionelle forsøg, fordi den havde for meget lejesæd. DZ 11013 er i 2015 anmeldt til økologisk sortsafprøvning ved Seges og er endvidere udlagt i rendyrkning ved Nordic Seed. Hvis den klarer sig godt i de økologiske forsøg ved Seges, vil den i 2016 blive anmeldt til officiel sortsafprøvning i Danmark. Det bliver meget spændende at se resultaterne af afprøvningen af DZ 11013 i 2015, fordi DZ 11013 måske blive den første sort i Danmark som er specifikt retter sig mod økologisk dyrkning.

 

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet" fra 1/9 2013 til 31/8 2017. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug fra 1/1 2014 til 31/12 2014, fra 1/1 2015 til 31/12 2015, samt fra 1/1 2016 til 31/12 2016. 

 

undefined