Bor

Tilgængelighed

Bor er det eneste næringsstof, der optages som et neutralt molekyle (borsyre: B(OH)3). Bor bindes svagt i sandjord og udvaskes derfor let fra bar jord og/eller fra plantebestande med ringe roddybde. Bor bindes til ler og organisk stof, og styrken af denne binding tiltager med stigende pH. pH værdien bør ligge mellem 6.5 og 7.5 for at opnå en optimal plantetilgængelighed af B i jorden. Overkalkning og tørke fremmer B mangel.

Funktion

B kæder kulhydraterne pektin og cellulose sammen og mere end 95 % af alt B i planten er bundet i cellevæggen. En B manglende plante har derfor en svag cellevæg og en øget modtagelighed overfor diverse plantesygdomme. Den uhyre stærke binding af B i cellevæggen medfører, at planten ikke kan flytte B fra de gamle blade til de nye blade i tilfælde af mangel. Hjerteskuddet hos B følsomme planter vil derfor udvise meget markante mangelsymptomer ved lav næringsstoftilgængelighed af B. De fleste planter har et særligt stort behov for B, i forbindelse med blomstringsperioden. Det skyldes, at B medvirker ved dannelsen af pollenkorn i støvdrageren. Ved B mangel vil antallet af pollenkorn reduceres og desuden vil levedygtigheden af de dannede polen være stærkt reduceret. Udpræget B mangel giver anledning til han-sterilitet og dermed et reduceret høstudbytte.

Følsomme afgrøder

Korsblomstrede afgrøder såsom raps og hvidkål; roer, gulerod, kartoffel, lucerne og tomat. Kornarterne og de øvrige en-kim bladede planter har et lavt fysiologisk behov for B og der optræder normalt ikke B mangel hos disse planter under danske forhold.

Mangelsymptomer

Det yngste plantevæv (meristemet) vil altid være mest påvirket af B mangel. De yngste blade krøller sammen med brune bladrande. Hos roer angribes hjerteskuddet af B mangel og kaldes derfor hjerte- og tørforrådnelse. Hos øvrige planter optræder symptomerne på B mangel ofte i form af glasagtige, krakelerede og sprækkede stængler/ammerødder. Rod væksten aftager markant ved B mangel.

Afhjælpning og forebyggelse af mangel

Bor mangel kan ofte ikke afhjælpes fuldstændigt når først der er synlige symptomer. Det er derfor særligt vigtigt, at forebygge B mangel i følsomme afgrøder, samt i afgrøder der dyrkes på sandede jorde, ikke mindst ved udsigt til en tør vækstperiode. Der har været afprøvet flere økologiske/homeopatiske præparater til afhjælpning og forebyggelse af B mangel, men ingen har med sikkerhed vist sig effektive. Er der mistanke om B mangel bør der udtages en jordprøve, hvor bortallet (Bt) analyseres. Denne bør som hovedregel have en værdi større end 3-4 på sandjord og 6-7 på lerjord. Endvidere kan der udtages en planteprøve af det yngste fuldt udviklede blad. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at tærskelværdien for B varierer meget alt efter, hvilken planteart der er tale om og analysen bør derfor tolkes i samarbejde med en kyndig planteavlskonsulent. Det eneste veldokumenterede middel til afhjælpning/forebyggelse af B mangel er midler til bladgødskning/udsprøjtning såsom Soluborâ eller andre letopløselige B salte (f.eks. borax), der for begges vedkommende kun må anvendes efter dispensation fra plantedirektoratet.