Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften

Projektets formål er at udvikle et nyt produktionskoncept til en intensiv produktion af frilandsgrise, der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som er integreret i markdriften.

Formål

Projektets formål er at udvikle et nyt produktionskoncept til en intensiv produktion af økologiske eller konventionelle frilandsgrise, der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som er integreret i markdriften. Projektet dækker hele værdikæden – fra fravænningsgris til kødprodukt

Forventede effekter

Det forventes at projektet vil bidrage til at udvikle

 • Nye muligheder for at producere slagtesvin økologisk og/eller på friland fra fravænning til slagtning og efterkomme forbrugernes efterspørgsel og forventninger til høj dyrevelfærd i Danmark og på eksportmarkedet
 • En mere effektiv/intensiv slagtesvineproduktion i marken, hvor produktionen er optimeret mht. velfærd, tilvækst og fravænning uden miljøskift, hvilket giver sundere grise og bedre trivsel
 • Et system, der løser udfordringer med punktforurening, optimerer næringsstofudnyttelse, bidrager til jordforbedring og nedsætter klimabelastningen pr produceret enhed.
 • En mere rentabel produktion, hvor også den nye generation af landmænd kan starte mobil produktion på lejede arealer hos planteavlere, der har behov for forbedring af jordkvalitet med husdyrgødning

Aktiviteter

Projektet gennemføres i tre arbejdspakker:

 • Arbejdspakke 1: Videreudvikling af det mobile produktionsudstyr v/Hallundbjerg, Domino og Vanggård Staldmontage
 • Arbejdspakke 2: Produktion, foderforbrug, sundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning ved mobilt svinesystem v/Aarhus Universitet, Anne Grete Kongsted og Ib Sillebak Kristensen
 • Arbejdspakke 3: Dyrknings- produktions- og afsætningskoncept fra fravænning til slagtning v/ Økologisk Landsforening, Udviklingscenter for Husdyr på Friland og Friland A/S

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende

 • På denne side
 • Via okologi.dk og projektdeltageres websider
 • I artikler i relevante faglige medier (svine- og plantetidsskrifter)
 • Via faglige faktaark målrettet landmænd
 • På kongresser, møder og åbent hus
 • På ERFA-møder for svineproducenter og planteavlere
 • På følgegruppemøder med faglige interessenter (landmænd, maskinproducenter, fagkonsulenter, forskere)

Organisering

Projektet ansøges af Økologisk Landsforening og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Følgende deltager i projektet:

 • Hallundbjerg v/landmand & landbrugsarkitekt Hans Henrik Thomsen
 • Vanggård Staldmontage – videreudvikling af hardware
 • Domino – videreudvikling af software
 • Aarhus Universitet, Foulum v/Anne Grete Kongsted og Ib Sillebak Kristensen
 • Udviklingscentret for Husdyr på Friland v/Simme Eriksen
 • Friland A/S
 • Økologisk Landsforening v/ Lars Lambertsen, Erik Kristensen og Else Torp (PL)

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2020.

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.