Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin

Grises rodeadfærd stimuleres ved alsidigt rodemateriale. Der er derfor grund til at tro, at lyngflis vil kunne beskæftige grise, forebygge uhensigtsmæssig adfærd og forbedre dyrevelfærden.
Lyngflis er velkomment rodemateriale for grise. Foto: Karen Munk Nielsen, Økologi & Erhverv

Formål

Hovedformålet med projektet er at forbedre dyrevelfærden i økologiske svineproduktion ved at afprøve lyngflis som rodemateriale og strøelse til svin.

Lyngflis: I projektet optimeres afhøstning, opsoldning og tørring af lyngflis med henblik på at anvende det til forskellige formål til svin. Lyngflis afprøves som rodemateriale i to besætninger, hvor smågrisene fravænnes og fedes på stald. Grisenes velfærd målt som aktivitetsniveau, socialadfærd og anmærkning på slagtekroppen sammenlignes med hold, som ikke får tildelt lyngflis.

Gødning: Lyngflisens indhold af næringsstoffer og kulstof analyseres, og potentialet for import af næringsstoffer og kulstof til økologiske arealer beregnes. Endvidere analyseres indholdet af næringsstoffer i lyngflisen, når den igen fjernes fra slagtesvinenes udeareal. Lyngflisens evne til at opsamle dyrenes gødning beregnes.

Forventet effekt

Brugerrettede efftekter

  • Økologiske slagtesvineproducenter får mulighed for at tilbyde grisene et spændende rodemateriale.
  • Det forventes, at stressniveauet falder og forekomst af øre- og halebid reduceres samt at dødeligheden blandt slagtesvin kan sænkes med 1 %
  • Økologiske slagtesvineproducenter får et alternativt strøelsesmateriale, som delvist kan erstatte konventionel halm.

Samfundsmæssige effekter

  • 2000 ha hedeareal kan årligt afhøstes med maskiner. Det afhøstede materiale kan fjernes fra hederne, hvor næringsstofferne er et problem og tilføres økologiske sædskifter, hvor næringsstoffer er en mangelvare.
  • Udledning af CO2 reduceres, fordi alternativet er at afbrænde hederne for at pleje lynghederne.
  • Gødning fra svin opsamles, så man mindsker punktforurening på udearealer.
  • Der importeres kulstof til agerjorden, så jordens frugtbarhed bevares.

Aktiviteter

Projektet opdeles i tre arbejdspakker

Arbejdspakke 1: Lyngmateriale

I modsætning til andet flis kan lyngflis ikke bruges i kraftvarmeværkerne, fordi bl.a. sandindholdet er for højt. Prisen er derfor lav og begrænser sig til omkostningerne til transport. Sandindholdet kan imidlertid også blive for højt for svin. Pilotprojekt gennemført i 2013 viste, at lyngmateriale til både høns og slagtesvin dræner og tørrer bedst, når det indeholder så lidt sand som muligt. I arbejdspakke 1 undersøges, hvordan lynghederne høstes og evt. opsoldes, så indholdet af sand ikke bliver for højt, og lyngflisen får en optimal partikelstørrelse. Endvidere undersøges det, hvordan det afhøstede materiale kan opbevares, så det er så tørt som muligt, så det kan bruges som rodemateriale til svin året rundt. Der beregnes en pris på forskellige sorteringer og kvaliteter af afhøstet materiale fra lynghederne.

Arbejdspakken gennemføres her i 2015 i samarbejde med Årestrup Planteskole, som har stor ekspertise med maskinel pleje af hederne i hele Jylland. Årestrup Planteskole har udviklet en specialmaskine til afhøstning af hederne. Vi har planlagt en workshop, hvor husdyrproducenternes ønsker til materialet og entreprenørens muligheder ved afhøstningen skal afstemmes. På baggrund af resultater fra workshoppen vil det blive afklaret hvilken kvalitet, der er mest optimal at bruge. Der leveres lyngflis til arbejdspakke 2. I 2016 vil der blive afholdt et evalueringsmøde med planteskole og landmændene og på den baggrund udarbejdes anbefaling til hvilken kvalitet, der er mest optimal, når lyngflis skal bruges som strøelse.

Arbejdspakke 2: Rodemateriale til svin

I arbejdspakken laves en afprøvning. I to besætninger der fravænner smågrisene på stald, laves en afprøvning med tildeling af lyngflis som rodemateriale. Lyngflisen tildeles i perioden fra grisenes fravænning, til de slagtes. Grisenes velfærd målt som aktivitetsniveau, socialadfærd, dødelighed og anmærkning på slagtekroppen sammenlignes med sammenlignelige hold i samme besætninger, som ikke får tildelt lyngflis.

I løbet af første halvår 2015 blev egnede svinebesætninger, som har mulighed for at gennemføre forsøgsopstillingerne med og uden lyngflis, valgt. I samarbejde med fagkonsulent fra Seges og konsulent fra UHF udarbejdes forsøgsplaner. Forsøgene blev igangsat ultimo 2015. I 2016 færdiggøres de praktiske afprøvninger. Der beregnes omkostninger til lyngflis og ekstra arbejdskraft per slagtesvin. Der udarbejdes en video, som demonstrerer anvendelsen af lyngflis som rodemateriale til smågrise efter fravænning i stald og på udeareal.

Arbejdspakke 3: Næringsstoftilførsel og opsamling

I 2015 tages der næringsstofanalyser og alt lyngflis, som anvendes i projektet, vejes. Tilførsel af næringsstofferne N, P og K samt kulstof opgøres per slagtesvin og værdisættes.

Lyngmaterialet udskiftes ved hvert nyt hold af slagtesvin. I 2016 udtages der næringsstofanalyser af lyngflis blandet med dyrenes gødning. Prøverne udtages i forbindelse med, at det fjernes fra de udendørs slagtesvineareal. Næringsstofindhold før og efter sammenlignes som et udtryk for, hvor effektiv lyngflisen er til at opsamle næringsstoffer. På baggrund af disse analyser vil vi beregne, om lyngflisen kan opsamle kvælstof fra husdyrgødningen.

Arbejdspakken gennemføres i samarbejde mellem Årestrup Planteskole og planteavlskonsulenter fra Økologisk Landsforening

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Planlagte leverancer

  • en anvisning, som specificerer høst og opsoldningsmetode for lyngflis til svin.
  • en anvisning, som specificerer kravene til strøelse og rodemateriale for svin.

Status 2015

Der er udarbejdet en anvisning, som specificerer høst af lyngflis. Der er desuden udarbejdet et revideret overslag på den anbefalede mængde lyngflis årligt samt en anvisning på, hvor lyngflis findes i landet. Foreløbige resultater peger på, at det ved tildeling af lyngflis i kummer ikke er relevant at opsolde lyngflisen.

Film om svin med adgang til lyngflis

Se film om slagtesvin som har adgang til lyngflis hos svineproducent Bertil Hestbjerg. Som det ses er området velbesøgt og der er høj aktivitet.

Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin

Filmen omhandler de erfaringer, der er opnået i forsøget. Økologisk landmand Bertel Hestbjerg fortæller om sine erfaringer med lyngflis i sin stald. Økologikonsulent Lars Lambertsen fortæller om bagrunden for forsøget og om lyngflis.

Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions i 2016. Målgruppen for filmen er primært økologiske svineproducenter, men også andre med interesse for økologi og økologisk svinehold.

Demonstration af berigede udearealer til svin

Den 19 september 2016 er der afholdt demonstration i projektet. Demonstrationen havde til formålet at vise, hvordan berigede udearealer til svin kan indrettes og hvilken effekt, indretningen kan have for svinenes adfærd.

Demonstration af berigede udearealer til svin

Læs mere

Svin er vilde med lyngflis Artikel i Økologi & Erhverv nr. 598, 28 oktober 2016.

Organisering

Projektledelsen varetages af Økologisk Landsforening. En projektgruppe sammensættes af økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening, svinekonsulenten fra Seges, konsulent fra Udviklingscenter for Husdyr på Friland (UHF) og konsulent fra Aarestrup Planteskole. Landmænd fra svineudvalg i Økologisk Landsforening indgår i en følgegruppe.

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.