Helt i mål som økologisk landmand

Projektets formål er at sikre fortsat udvikling i den økologiske primærproduktion, så den kan matche den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer og fødevarer, både nationalt og på eksportmarkederne.

Formål

Formålet med projektet er at sikre fortsat udvikling i den økologiske primærproduktion, så den kan matche den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer og fødevarer både nationalt og på eksportmarkederne. Herunder er formålet at sikre, at isolerede og til tider kortsigtede økonomiske udfordringer ikke bliver det bærende argument for hverken tilbagelægning eller ophør af produktion hos fagligt dygtige og engagerede økologiske landmænd.

Forventede effekter

Forventede effekter i erhvervet

Det forventes, at effektiviseringsindsatserne i projektet kan give en bundlinjeforbedring på 100.000 kr. det første år. Erfaringerne viser endvidere, at yderligere forbedringer kan realiseres, hvis landmanden fastholdes i det lange seje træk og kommer helt i mål med de planlagte forandringer samtidig med at yderligere forbedringstiltag iværksættes. Det forventes, at bundlinjen over en treårig periode kan forbedres med 350.000 kr. Lukningstruede økologiske bedrifter med behov for en effektiviseringsindsats vil ved projektperiodens udløb have adgang til effektiv rådgivningsbistand fra økologirådgivere, der kender de særlige læringspointer, der knytter sig til den økologiske produktionsform, samt metoder, der kan sikre det lange seje træk.

Forventede samfundsmæssige effekter

Projektets gennemførelse vil bidrage til at sikre fortsat udvikling i den økologiske primærproduktion, så den kan matche den stigende efterspørgsel på økologiske råvarer og fødevarer både nationalt og på eksportmarkederne, herunder at isolerede og til tider kortsigtede økonomiske udfordringer ikke bliver det bærende argument for hverken tilbagelægning eller ophør af produktion hos fagligt dygtige og engagerede økologiske landmænd. Hvis det lykkedes projektet i højere grad at få de økologiske landmænd helt i mål, vil der være positive afledte effekter på miljø og dyrevelfærd.

Aktiviteter

Projektet er et toårigt projekt med fire arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: udvælgelse af relevante værktøjer og metoder, økologirådgivere og landmandscases. Udvælgelse af relevante værktøjer og metoder skal ske på to workshops for henholdsvis mælkeproducenter og små og mindre producenter med forskellige produktioner. Disse workshops skal inspirere til, at der dannes projektgrupper, der efterfølgende udvælger værktøjer og metoder til brug i de udvalgte landmandscases. På de to workshops kortlægges der desuden hhv. kompetencebehov og –gab, og på baggrund af resultater fra de to workshops udvikles et kompetencegivende træningsforløb, som skal afvikles parallelt for de to producentgrupper i de valgte landmandscases.

Arbejdspakke 2: Det kompetencegivende træningsforløb og landmandscases gennemføres i den anden arbejdspakke. Rådgivningsindsatsen er koncentreret i starten af rådgivningsprocessen. Analysefasen og handleplanerne forventes udarbejdet på baggrund af eksisterende værktøjer og erfaringer fra de tidligere gennemførte projekter. Desuden skal der sættes øget fokus på forretningsudvikling og strategisk udvikling af bedrifterne, hvor der bl.a. tages hensyn til mulighederne for værditilvækst og dermed de afsætningsmæssige potentialer for en bedre og mere stabil økonomi. Det skal ligeledes afprøves, hvordan eksisterende it-værktøjer - f.eks. opgavestyring, som landmanden og rådgiverne allerede anvender - kan bruges til at fastholde og sikre det lange seje træk.

Arbejdspakke 3: Den tredje arbejdspakke gennemføres primært i projektets sidste halvår 2017 og fokuserer på evaluering, opsamling og formidling af de særlige læringspointer, der vedrører den økologiske produktionsform, samt metoder, der kan sikre det lange seje træk. De casebaserede læringspointer skal opsamles løbende, men i projektets sidste arbejdspakke bliver de sammen med de udviklede metoder til sikring af det lange seje træk bearbejdet og formidlet i en form, der også skaber værdi for økologiske landmænd og økologirådgivere efter projektets afslutning. Der forventes udviklet målrettede rådgivningsredskaber for både mælkeproducenterne og de mindre producenter med forskellige produktioner. Disse redskaber forventes efterfølgende at kunne bruges af mange andre producenter med samme udfordringer.

Arbejdspakke 4: Den fjerde arbejdspakke indeholder en evaluering af et mindre antal gennemførte rekonstruktioner inden for den økologiske produktion. Evalueringen planlægges gennemført og formidlet i projektets første år.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Organisering

Projektet gennemføres med Økologisk Landsforening som projektleder, og der etableres en mindre følgegruppe med erfaring inden for emnet. Deltagelse af økologiske tovholdere og andre relevante rådgivere afhænger af de udvalgte landmandscases, men der sigtes mod en bred repræsentation fra den etablerede økologirådgivning. Da projektets aktiviteter i stort omfang bygger videre på værktøjer og metoder, der er udviklet i tidligere projekter, ønskes centrale projektdeltagere fra disse projekter involveret som eksperter i de to workshops og på det kompetencegivende træningsforløb.

Projektperiode

Januar 2016 - december 2017.

 

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden for Landbrug.