Økologi på alle landbrugsskoler

Økologisk Landsforening har med projektet ”Økologi på alle landbrugsskoler” sat fokus på økologi på landbrugsuddannelserne. Kombinationen af tværfaglighed og besøg på moderne, økologiske bedrifter har givet god respons blandt eleverne.

Økologisk Landsforening har med projektet "Økologi på alle landbrugsskoler"  ønsket at styrke interessen for økologi på landbrugsskolerne. Foreningen har de seneste to år arbejdet sammen med otte landbrugsskoler, og 1.000 elever har nu fået undervisning i økologi og besøgt moderne, økologiske bedrifter

Erfaringerne fra projekterne viser klart, at det er muligt at få eleverne til at se den økologiske produktionsform som et ligeværdigt alternativ til konventionel produktion.

Projektet har desuden haft fokus på at motivere og opkvalificere lærere på landbrugsskolerne til at undervise  i økologi. Ud over den nyeste viden om økologisk landbrug har de fået mulighed for at etablere netværk med lokale økologiske producenter og økologikonsulenter, som de kan trække på i undervisningen.

Ud i virkeligheden

Projektet bestod af 2 arbejdspakker:

1. pakke var målrettet undervisere på landbrugsskoler, og skulle styrke lærernes kompetencer vedrørende økologi og give ideer og redskaber til undervisningsforløb i økologi på alle trin i landbrugsuddannelsen.

I august 2009 er der gennemført forløb med interesserede undervisere på Gråsten Landbrugsskole. Projektet har betydet et tæt og godt samarbejde med Landbrugsskolernes Pædagogiske Udvalg, med hvem det også  er planlagt at samarbejde om efteruddannelsesforløb inden for økologi.

2. pakke har været den største del af projektet. Formålet var her at give eleverne viden om økologisk jordbrug og dermed fjerne de fordomme mod økologi, der stadig florerer.

I arbejdspakke 2 er der gennemført 14 forløb, fordelt på 8 landbrugsskoler, med i alt ca. 1.000 elever som deltagere, hvilket er langt flere end forventet. Disse forløb er som udgangspunkt gennemført som 2 dages forløb,  indledt med en kort introduktion til økologien, de økologiske regler og økologiens udvikling.

Første dag har typisk budt på besøg på 2-3  veldrevne økologiske ejendommme.

Dag 2 indeholdt dagsaktuel information om markedet for økologiske produkter samt forbrugernes holdning til økologi, samt cafe- og paneldiskussion med de deltagende landmænd og deres familier.

Herudover er der i projektet skabt/uddannet en række landmandsambassadører, som kan gå i dialog med eleverne.

Fordomme kan rykkes

Erfaringer fra projektet er særdeles positive. Det har vist sig, at man kan sænke elevernes parader og korslagte arme med et undervisningsforløb, der indeholder aktuel viden, besøg hos værter på veldrevne, økologiske landbrug og en struktureret og grundig dialog mellem elever og økologiske landmænd.

Skolerne  har oplevet det positivt, at der kom personer udefra, som gik i dialog med eleverne fagligt og holdningsmæssigt.

En øjenåbner

Uddannelsesleder Charlotte Haahr, Nordjyllands Landbrugsskole fortæller: "Økologisk Landsforening kommer med nye forsøg og ny viden fra øko-verdenen, som giver et godt fundament for debat. At underviserne til daglig er rådgivere ude hos landmændene, betyder, at de kommer med konkret viden om de reelle udfordringer hos de økologiske landmænd".

Mads Mortensen fra Danmarks Landboungdom og fodermester på bedrift med 600 jerseykøer  siger om forløbet: "Jeg har selv haft fordomme, men gennemførte økologiforløbet i 2009. Det var noget af en øjenåbner, så i dag er jeg i høj grad konverterbar og bevidst om, at jeg en dag skal prøve med økologi"

Erfaringerne fra projektet viser også, at der på skolerne fortsat er et ønske om at bruge eksterne undervise i økologi, ligesom der er behov for yderligere efteruddannelse af lærerstaben.

Følgende skoler har deltaget i projektet:

  • Nordjyllands Landbrugsskole
  • Asmildkloster Landbrugsskole
  • Vejlby Landbrugsskole (Nu en afdeling af Dansk Center for Jordbrugsuddannelse)
  • Jordbrugsafdelingen på Bredballegård (Nu en afdeling af Dansk Center for Jordbrugsuddannelse)
  • Bygholm Landbrugsskole
  • Grindsted Landbrugsskole
  • Gråsten Landbrugsskole
  • Riber Kjærgaard Landbrugsskole

Undervisningsforløbet i økologi gik på tværs af den fagligt snævre inddeling på landbrugsskolerne i kvæg, svin og planter. Der blev udvalgt to økologiske producenter, en med mælkeproduktion og en med specialproduktion (f.eks. produktioner med får, geder, svin, grøntsager, stude, høns, kyllinger, og/eller frugt), hvor økologerne typisk etablerer sig uden store investeringer.

Den tværfaglige indgangsvinkel og introduktion til en kapitalekstensiv specialproduktion har været ny for landbrugseleverne. Dertil kommer, at undervisningsforløbet har indeholdt højaktuel markedsinformation og forskningsresultater, som eleverne ellers ikke vil komme i berøring med. Det har gjort indtryk.

Mere økologi på uddannelserne

Projektet har som sidegevinst skabt debat om indholdet af økologi i landmandsuddannelsen, både på skolerne og blandt parterne, som står bag uddannelsen og blandt politikere. Det har blandt andet betydet, at den nye Økologipolitiske Vision indeholdt et særskilt punkt om mere økologi i landbrugsuddannelsen.

Der har været møder med deltagelse af skolernes ledelse og organisationerne bag uddannelsen - der opleves  en stigende interesse for mere økologi i uddannelsen og også vilje til at ændre på det bestående, så det er muligt at få mere økologi i uddannelsen.

Projektet har på den måde været med til at skubbe en proces i gang med betydning for sektorens ekspansion mod en fordobling af det økologiske areal, som også er en del af den Økologipolitiske Vision.

På landbrugsskolerne opleves i dag en større åbenhed og interesse for økologi end tidligere, så det er erfaringer fra projektet, som kan og skal videreføres fremadrettet.

Projektet startede 1. marts 2008 og sluttede 31. december 2010 og er støttet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Brancheaviser om økologisk produktion, som er uddelt til deltagerne:

Cases brugt i undervisningen i projektet:

 

 


undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter