Rådgivning om natur og naturplaner

Naturplan

Vi anbefaler, at du får udarbejdet en samlet naturplan for bedriften. Naturplanen giver dig dels overblik over bedriftens naturværdier og lovbestemte beskyttelseszoner, dels et idékatalog over, hvordan eksisterende natur kan plejes og videreudvikles. Alternativt kan man få lavet en registrering af vilde dyr og planter på ejendommen - eller en specialundersøgelse af en bestemt biotop eller nogle bestemte dyre- eller plantearter.

En naturplan indeholder:

  • Beskrivelse af ejendommen og den drift
  • Oversigt over den beskyttede natur og beskyttelseszoner i forhold til lovgivningen
  • Oversigt over eventuelle fortidsminder, sten- og jorddiger og andre kulturhistoriske værdier
  • Beskrivelse af eksisterende natur
  • Registrering af særligt sjældne og værdifulde arter m.v. inden for flora/fauna
  • Idékatalog/forslag til pleje og udvikling af eksisterende natur samt anlæg af ny natur

Naturpleje på halvkultur-arealer

Har man nogle tidligere opgivne arealer på f.eks. enge, moser og tørre bakker m.v., hvor der i hvert fald en del af året kunne være græsning, er der muligheder for at få ryddet krat, og få opsat nye hegn, evt. i samarbejde med naboer så der bliver tale om større arealer (f.eks. i ådale). Vi rådgiver om metoder, faciliteter og støttemuligheder, ligesom vi kan tilbyde at forhandle med flere lodsejere omkring et større areal, f.eks. langs en ådal eller et større eng/moseområde.

Anlæg af sø i marken

På mange ejendomme er der nogle våde steder i markerne, som ikke kan drives i omdrift pga. fugt. Her vil det ofte være en god idé at anlægge en lille sø, som dels kan skabe en herlighedsværdi for ejendommen, dels blive til levested for guldsmede, frøer, salamandre etc.  Vi rådgiver om anlæg og udformning.

Anlæg af levende hegn

Anlæg af levende hegn giver læ, tager sig godt ud i landskabet, og skaber ledelinjer, føde og skjul for vildtet. Man bør anlægge hegn á 3 rækker planter eller mere af hjemmehørende arter.

Tilskudsmuligheder

Plant for vildtet

Ordningen giver tilskud til selve planterne (75% af planteprisen), men ikke til etablering og efterfølgende pasning. Der er ansøgningsfrist to gange om året.

Privat skovrejsning

Tilskud til skorejsning er på 20-39.000 kr. per ha. Det kræver dog et minimum på 2 ha, for at tilskuddet kan søges. Det skal søges inden 15. april.

Tilskud til flagermus og hasselmus

Hvis der er flagermus eller hasselmus kan der søges særskilt tilskud og rejsning af skov, ansøgningsfrist 1. september.

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilskud til både læhegn 1-7 rækker og småbeplantninger under 0,5 ha. Ansøgningsperioden er marts til maj.

Tilladelser fra det offentlige

Naturkonsulenten kan i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvilke tilladelser fra det offentlige, der er nødvendige i hvert enkelt projekt. Som udgangspunkt er ændringer af beskyttede biotoper og terrænreguleringer som f.eks. anlæg af nye søer, i h. t. lovgivningen omfattet af krav om tilladelser. Konsulenten tilbyder på vegne af lodsejeren at udarbejde ansøgninger.

Kontaktperson