Fugleinfluenza fundet i død havørn i Sydsverige

Fødevarestyrelsen opfordrer fjerkræejere til skærpet opmærksomhed på smittebeskyttelse.

Myndighederne i Sverige har den 19. februar fundet højpatogen fugleinfluenza H5N6 i en død havørn i Blekinge i det sydøstlige Sverige. Samme type fugleinfluenza er fundet i vilde fugle i England i de første måneder af året.

Når sygdommen er fundet i en ørn i Sverige, er der stor sandsynlighed for, at også andre vildfugle er inficeret. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at danske fjerkræejere skærper opmærksomheden omkring smittebeskyttelse. Styrelsen understreger, at nedenstående forholdsregler er meget vigtige at træffe for fjerkæbesætninger:

 • Undgå i videst mulige omfang kontakt mellem eget fjerkræ og udefra kommende fugle.
 • Vask hyppigt hænder i varmt vand og sæbe eller alkoholbaserede desinfektionsmidler.
 • Rør kun ved fjerkræ, hvis det er nødvendigt, og vask hænder grundigt inden ejendommen forlades.
 • Skift fodtøj eller vask og desinficér fodtøj før kontakt.
 • Anvend overtrækstøj ved besøg i fjerkræbesætninger, og lad overtrækstøjet blive på ejendommen efter endt besøg.
 • Redskaber og andet, der har været anvendt til et fjerkræhold, bør ikke anvendes i andre fjerkræhold, med mindre det er grundigt rengjort og desinficeret.
 • Hold rent ved indgangen til stalden, i forrum og omkring fodersilo m.v.
 • Lad ikke fremmede komme ind i stalden.
 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
 • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
 • Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kan opsættes mågetråd, net eller lignende over fjerkræindhegningen, som kan forebygge, at vilde fugle lander i indhegningen.
 • Ligeledes kan man iværksætte brug af diverse skræmmemidler -lydkanoner mv.