Ikke-økologiske inputs

Det er tilladt at fodre økologiske grise og fjerkræ med en lille mængde ikke-økologisk foder. Ikke-økologisk halm til strøelse og ikke-økologisk husdyrgødning er også tilladt. De nævnte undtagelser er på vej ud af økologien. Her kan du se, hvornår det sker.

Fem pct. konventionelt foder til svin og fjerkræ

I dag er det i overensstemmelse med EU's økologiregler muligt at anvende op til fem procent konventionelt proteinfoder til økologiske grise og fjerkræ.

Hvis der anvendes ikke-økologisk foder må det dog hverken indeholde gensplejset foder eller kunstige aminosyrer.

Adgangen til at anvende en vis mængde ikke økologisk foder skyldes, at den økologiske produktion ikke har været stor nok til at forsyne sig selv med alt foder.

Da de første EU-regler blev skrevet, var det også tilladt at anvende en vis mængde ikke-økologisk korn. Nu er det kun en lille mængde af proteinfoderet, der må komme fra konventionelt landbrug.

De fem procent er det sidste step i en lang proces, hvor andelen af ikke økologisk foder gradvist er blevet nedtrappet. Adgangen til ikke-økologisk foder bortfalder, så snart det økologiske jordbrug kan sammensætte et godt foder, der opfylder dyrenes behov helt uden at anvende ikke økologisk proteinfoder.

Engang måtte de økologiske malkekøer også få en vis andel konventionelt foder, men den sektor voksede sig hurtigt stor og blev selvforsynende, og kvæg har længe været fodret 100 procent økologisk.

Halm og husdyrgødning

Det er tilladt at anvende konventionelt halm til strøelse og en vis andel konventionelt husdyrgødning til markerne i økologisk produktion.

Vi mener

Det er et mål for økologien at opbygge selvforsynende økosystemer defineret af vind og vejr, jordbundsforhold, vandmiljø, befolkningstæthed, biodiversitet osv. Økosystemer, der i princippet er uafhængig af andre energiinputs udefra, end hvad solen giver. Så langt er økologien ikke i dag, og derfor er det økologiske jordbrug på enkelte områder afhængig af inputs fra eksempelvis konventionelt landbrug.

Det gør vi

Der er i dag intet lovkrav om udfasning af konventionelt halm og husdyrgødning. Den danske økologisektor har vedtaget, at den frivilligt forsøger at udfase brugen af konventionelt halm og gødning inden 2022.

Økologisk biogas, alternative strøelsestyper og staldsystemer er blandt de udviklingsveje, den økologiske sektor i øjeblikket følger i bestræbelserne på at blive selvforsynende med strøelse og gødning.

Det kan du gøre

Et selvforsynende økosystem, kan have en enkelt gård som omdrejningspunkt. Et økosystem kan også være en række gårde sammen med en landsby eller flere. Det kan være en storby, en region eller sågar et helt land. Hvis det økologiske kredsløb om den enkelte gård skal sluttes, skal organiske og mineralske affaldsrester fra samfundets brug af fødevaren føres tilbage til jorden - eksempelvis gennem en økologisk biogasproces.

Recirkulering af næringsstoffer fra samfundet tilbage til jorden, hvor de gør gavn, er en fælles økologisk udfordring for et fremtidigt bæredygtigt samfund. Du kan arbejde aktivt i debatten i dit lokalsamfund for en bæredygtig løsning for genanvendelse af madaffald og andet organisk materiale, så det kommer tilbage til landbrugsjorden, hvor det gør gavn.