Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder (driftsloven), journalnummer 16-0112-000003

Økologisk Landsforening kan bakke op om, at genopdyrkningsretten gøres permanent.

Samtidigt er det i almen interesse, at gøre det attraktivt og oplagt at opretholde et areal uopdyrket, hvis der er indvandret plante- eller dyrearter af særlig interesse.

Opbakningen skal derfor ses i en sammenhæng, hvor Økologisk Landsforening gerne ser, at alle landbrug sikrer, at der er et vist minimum af naturelementer eller arealer på deres bedrifter, og at EUs landbrugsstøtte til produktionsarealer erstattes med betaling for samfundsgoder herunder pleje og opretholdelse af naturarealer og elementer i landbrugslandskabet, således at der tilvejebringes et incitament til at lade arealet fortsætte som uopdyrket areal. Landmanden skal herunder selv mod forhøjet betaling kunne forpligte sig på, at arealet ikke skal kunne opdyrkes sidenhen.

Det er Økologisk Landforenings opfattelse, at fortabelsen af genopdyrkningsret har den utilsigtede betydning, at landmænd undlader at lægge arealer ud til natur, som de reelt ikke har nogen fordel ud af at bruge ressourcer på at dyrke, alene fordi de ikke vil tabe råderet over arealet. Denne irrationelle barriere, forventer foreningen, kan begrænses, hvis forbuddet erstattes med et positivt incitament til at lade arealet forsætte som uopdyrket. I supplement til at der tilvejebringes et økonomisk incitament er det vigtigt, at der også gøres en indsats for at styrke jordbrugeres kenskab til plante- og dyrefauna, således at jordejeren værdsætter den natur, der evt. er skabt.

Økologisk Landsforening ser således gerne, at uopdyrkede arealer fortsætter som uopdyrkede arealer også efter genopdyrkningsretten gøres permanent, men mener at målet bedre nås via incitamenter og viden end med forbud.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed