Høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus for visse personer, der håndterer svin), j.nr. 2016-14-30-00070

Økologisk Landsforening har gennemgået det fremsendte materiale.

Det er altid nyttigt at opkvalificere folks viden.

I forhold til det konkrete forslag om at stille krav om deltagelse på hygiejnekursus, så vil det dog være meget hensigtsmæssigt og rimeligt, at det er muligt at vælge et kursusforløb, der målretter sig den produktion, der er tale om.

Der er væsentlige forskelle på forholdene i de lukkede besætninger og det økologiske system, både den produktion der foregår i slagtesvinestalde og produktion ude på markerne. Det vil sige, der er forskel på, hvordan forskellige rutiner og arbejdsgange kan indrettes.

Det må også overvejes, om det er tilstrækkeligt at skelne på, om der er tale om at være erhvervsmæssigt beskæftiget med hold af svin, eller om der skal være en sondring mere, der retter sig mod karakteren af produktionen, således at mindre erhvervsmæssige producenter med en ekstensiv produktion er undtaget.