Høringssvar til høring over bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, j.nr. 2016-15-31-00276/KISE

Økologisk Landsforening har gennemgået det udsendte materiale om bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Foreningen har ingen kommentarer til de fremsatte forslag.

Økologisk Landsforening vil dog indtrængende anmode om, at ministeren bruger denne anledning til at udnytte sin bemyndigelse artikel 6, stk. 2 i Lov om hold af Malkekvæg til at lave undtagelser til forbuddet mod strømførende aggregater, således at det er tilladt at dele store dybstrøelses/kompost arealer over med eltråd. Økologisk Landsforening har ved flere lejligheder redegjort for dette behov.

Der er både situationer, hvor dyrene opstaldes i en staklade, hvor det er helt naturligt at sætte en eltråd op foran opmagasinerede bigballer og mere permanente opstaldningsforhold, hvor dyrene holdes i kompoststalde, som kræver daglig eller flere daglige beluftninger med traktor. Dette er vanskeligt at gennemføre, hvis arealerne skal adskilles med fast inventar, og det kan i øvrigt være vanskeligt at anvende fast inventar hen over en dybstrøelses/kompost madras, der ikke har en fast højde hen over opstaldningsperioden.

Foreningen har redegjort for, at der skal sættes et krav til, hvor stort arealet mindst skal være, og der skal stilles krav om, at den sidste meter ud til tråden ikke kan regnes med i opgørelsen af, hvor stort areal, dyrene har til rådighed. Foreningen kan også støtte, at tråden evt., skal være synlig i mørke.

Anvendelse af eltråd til opdeling af store dybstrøelsesarealer er en praksis, der er tilladt og anvendes i Holland.

Vedlagte dette svar findes billeder af den løsning, der ønskes tilladt.

 

Dybstrøelsesareal delt med eltråd:

Dybstrøelsesareal delt med eltråd

 

Komposteringsstald, delt op med rullegardin og en eltråd foran rullegardinet, så dyrene ikke går igennem det:

Komposteringsstald, delt op med rullegardin og en eltråd foran rullegardinet, så dyrene ikke går igennem det.

Komposteringsstald, delt op med rullegardin og en eltråd foran rullegardinet, så dyrene ikke går igennem det.