Mål om fordobling af øko-areal

Støtter du regeringens og VKO’s mål om en fordobling af det økologisk dyrkede areal i 2020 (til ca. 15 % af landbrugsarealet)?

Alternativet, Christian Poll

Ja. Langt større andel af landbrugsstøtten til økologi-fremme af forskellig slags. Økologi i det offentlige. Fremme af dyrkning af proteinafgrøder i Danmark. Fremme af bioforgasning af affald og gylle - opdelt i økologi og konventionel. Statens 55.000 ha skal drives økologisk. Omlægning af landbrug, der går konkurs. Nye ejerformer og større folkeoplysning omkring økologi.

Dansk Folkeparti, René Christensen

Ja. Men det er også meget vigtigt, at der ikke er så mange der falder ud af økologien efter omlægningsstøtten udfaser.

Enhedslisten, Per Clausen

Ja. Sikre stabil efterspørgsel ved øget omstilling til økologi i offentlige køkkener. Støtte etablering af og udvikling af lokal produktion af kvalitetsfødevarer. Støtte til forbedret distribution og markedsføring af økologiske fødevarer. Sikre gode vilkår i forbindelse med omstillingen af produktionen

Konservative, Katarina Ammitzbøl

Ja. Afvikling af regel-bureaukratiet.

Kristendemokraterne, Simon Overby Kristensen

Nej. Den økologiske tankegang giver et værdifuldt med- og modspil til konventionel landbrugsdrift. KD ønsker, at miljøvenlig drift vinder indpas i det konventionelle landbrug, særligt på sårbare og miljøfølsomme jorde. Denne tilpasning til forholdene anser vi for mere vigtig, end at et bestemt areal nødvendigvis skal drives 100 % økologisk.

Samtidig ser vi en global efterspørgsel efter fødevarer, og føler et medansvar for ikke at begrænse produktionen af fødevarer unødigt. Og en markant forøgelse af økologisk drift, vil alt andet lige betyde lavere produktion.

Liberal Alliance, Mette Bock

Nej. Vi har intet imod økologi. Men konventionelt producerede fødevarer har også meget høj kvalitet, og det må være forbrugerne der afgør, hvordan forholdet mellem konventionelt og økologisk producerede fødevarer skal være.

Radikale, Ida Auken

Ja. Omlægningsstøtte. Eksport og afsætningshjælp. Forskning og udvikling.

Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech Poulsen

Ja. Det offentlige skal gå forrest i køb af økologiske varer. Ikke mindst kommunerne kan være en drivkraft ved at bruge økologi aktiv i køkkenerne, i erhvervsudvikling, og målrettet i natur og drikkevandsarealer, der skal beskyttes mod pesticider.

Det private salg styrkes via eksportfremme, forbruger-information og kampagner, ligesom afgifter på overforbrug af sprøjtegift, gødning og medicin i landbruget vil sikre at priser på konventionelle varer afspejler bedre samfundsomkostninger, og giver økologer bedre konkurrencevilkår i butikkerne. Også styrket uddannelse og finansieringsmuligheder.

Og vi vil naturligvis gribe ind hvis de konventionel sprøjtemidler igen, som i 2013, ender med at regne ned på økologisk frugt.

Landbrugets fonde skal i højere grad støtte økologisk forskning, rådgivning og markedsudvikling. Det kan suppleres med omlægning af landbrugsstøtte til en støtte for miljø og andre samfundsgoder, som økologer producerer mange af. Økonomiske støtteordninger - og det er nødvendigt at støtten bliver større end det niveau der er lagt hidtil med finansloven og landdistriktsmidlerne.

Socialdemokraterne, Orla Hav

Ja. At økologiske varer tilfører markedet merværdi for forbrugerne. At skærpe efterspørgslen efter økologiske produkter.

Venstre, Erling Bonnesen

Ja. Vi fastholder vores mål om at fordoble det økologiske areal i Danmark frem til 2020 ved at gøre danske økologer konkurrencedygtige. Vi vil fremme økologien gennem udvikling og forskning. Vi skal sørge for, at de danske økologiske producenter kan konkurrere med deres europæiske kollegaer.

Uden for landets grænser skal vi sikre markedsadgangen til de hastigt voksende markeder i bl.a. Asien og fremme eksporten af danske kvalitetsfødevarer - økologiske såvel som konventionelt dyrkede - gennem vejledning af danske virksomheder på de nye eksportmarkeder.