CASE - Vejle kommune

På Nygård i Vejle Kommune har økologisk landmand Erling Fischer Madsen fået udarbejdet en klimahandlingsplan, der sætter fokus på bedriftens klimamæssige udfordringer og de tiltag, der skal til for at håndtere dem og nedbringe bedriftens samlede klimabelastning.

Hvad: Klimahandlingsplan på økologisk landbrug

Hvor: Vejle kommune

Hvem: Erling Fischer Madsen

Baggrund

Økologisk landmand Erling Fischer Madsen fik i august 2017 udarbejdet en klimahandlingsplan på sin bedrift Nygård i Vejle Kommune. På bedriften er der 75 årskøer i dybstrøelse, 103,6 ha dyrkningsareal, 32,5 ha naturareal og 2,5 ha skovareal.

Proces

Klimahandlingsplanen for Nygård er udarbejdet af klimakonsulent Mette Kronborg fra Økologisk Landsforening på baggrund af et besøg på bedriften med gennemgang af klimamæssige udfordringer og muligheder for at imødekomme disse. Ejendommens klimabelastning på besøgstidspunktet er kortlagt ved livscyklusvurdering og modelberegninger af drivhusgasudledning, bl.a. ved dyrkning af jorden og fra bedriftens husdyr, samt kortlægninger af estimeret kulstoflagring i sædskifte og træer og energiforbrug ved forarbejdning og transport af indkøbt foder. På baggrund af beregningerne samles en række indsatsområder i en klimahandlingsplan, som sætter fokus på, hvordan de konkrete klimaudfordringer kan håndteres med effektive tiltag, der nedbringer bedriftens samlede negative påvirkning af klimaet.

Handlingsplanen er udarbejdet i projektet Forstærket klimaindsats i økologiske landbrug, som gennemføres af Økologisk Landsforening i 2016 og 2017 med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Resultater

De største klimamæssige udfordringer på Nygård skyldes den store andel af drøvtyggere, ekstensivt kødproduktionssystem og forbrug af fossil energi ved opvarmning af stuehus vha. olie, elforbrug og brændstof til bil. Klimastyrkerne er særligt det store græsareal i sædskiftet, mange permanente græsarealer, et lavt gødningsniveau, mange træer på ejendommen og mange omdriftsarealer tæt på ejendommen. Indsatsområderne i klimahandlingsplanen indbefatter bl.a. udskiftning af oliefyret med en luft-til-luft varmepumpe, dækning af energiforbrug med indkøbt grøn energi, erstatning af en ældre diesel-varebil med en elbil og automatisk styring på korntørringsanlægget. Desuden kan metanudledningen mindskes ved at nedsætte slagtealderen. Implementeres indsatsområderne i klimahandlingsplanen resulterer det i en reduktion af drivhusgasudledningen på 24 % eller 28 ton CO2-ækvivalenter, hvilket resulterer i et klimaaftryk på 12,60 kg CO2 pr. kg kød.

Gode råd

Få indblik i og overblik over klimabelastningen på bedriften, f.eks. ved at få lavet en klimahandlingsplan. Der udledes og spildes måske mere energi end nødvendigt, og ved at sætte fokus på udfordringerne og iværksætte nogle helt simple men effektive tiltag vil der kunne spares både kroner og unødig belastning af klimaet.

Ønsker du at referere til ovenstående så kontakt Mette Kronborg på telefon 51900915 eller mail
mek@okologi.dk