CASE - Vesthimmerland kommune

På Bakkegården i Morum i Vesthimmerlands Kommune har den økologiske landmand Torben Bach fået lavet en klimahandlingsplan, der sætter fokus på bedriftens klimaudfordringer og de tiltag, der kan være med til at sænke klimabelastningen.

 

Hvad: Klimaforbedringer på gårdniveau

Hvor: Vesthimmerlands Kommune

Hvem: Torben Bach

Baggrund

Økologisk landmand Torben Bach fik i foråret 2017 lavet en klimahandlingsplan for sin gård Bakkegården i Vesthimmerlands Kommune. På gården er der 145 malkekøer og 256 hektar jord.

 Økologisk Landsforening tilbyder i samarbejde med Vesthimmerlands og Vejle kommuner gratis klimahandlingsplan til økologiske mælkeproducenter. Her får landmændene anvisninger til, hvad de kan gøre for at lette gårdens klimaaftryk.

 Proces

Klimahandlingsplanen for Bakkegården er udarbejdet af klimakonsulent Mette Kronborg fra Økologisk Landsforening på baggrund af et besøg på bedriften med gennemgang af klimamæssige udfordringer og muligheder for at imødekomme disse. Ejendommens klimabelastning på besøgstidspunktet er kortlagt ved livscyklusvurdering og modelberegninger af drivhusgasudledning, bl.a. ved dyrkning af jorden og fra bedriftens husdyr, samt kortlægninger af estimeret kulstoflagring i sædskifte og træer og energiforbrug ved forarbejdning og transport af indkøbt foder. På baggrund af beregningerne samles en række indsatsområder i en klimahandlingsplan, som sætter fokus på, hvordan de konkrete klimaudfordringer kan håndteres med effektive tiltag, der nedbringer bedriftens samlede negative påvirkning af klimaet.

 Handlingsplanen er udarbejdet i projektet Forstærket klimaindsats i økologiske landbrug, som gennemføres af Økologisk Landsforening i 2016 og 2017 med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Resultater

De største klimamæssige udfordringer på Nygård skyldes den store andel af drøvtyggere. Til gengæld dyrkes en stor del af foderet på gårdens egne arealer, og der er lavet jordvarme og varmegenindvinding. Indsatsområderne i klimahandlingsplanen indbefatter bl.a. hyppigere udpumpning af gylle fra kanaler under spalterne til gylletanken, Hun foreslår lavere kælvningsalder, kontrolleret ventilering i det anlæg, der tørrer gårdens frøgræsafgrøder, længere laktationsperioder, og at Torben Bach henter endnu mere græs på marken til foder til dyrene.

Implementeres indsatsområderne i klimahandlingsplanen resulterer det i en reduktion af gårdens klimatryk med 53,6 tons CO2 ækvivalenter, svarende til en reduktion fra 0,91 kg CO2 ækvivalenter til 0,88 CO2 ækvivalenter pr. kg mælk. 

 Gode råd

Få indblik i og overblik over klimabelastningen på bedriften, f.eks. ved at få lavet en klimahandlingsplan. Der udledes og spildes måske mere energi end nødvendigt, og ved at sætte fokus på udfordringerne og iværksætte nogle helt simple men effektive tiltag vil der kunne spares både kroner og unødig belastning af klimaet.

Ønsker du at referere til ovenstående så kontakt Mette Kronborg på telefon 51900915 eller mail
mek@okologi.dk