Næringsstofferne retur til markerne – køreplan og aktion

Det primære formål med projektet er at skabe grundlag for, at restprodukter og affald fra industrien og samfundet fremadrettet bliver anvendt som gødningskilder i økologisk landbrug.

Projektets formål og indhold

Det primære formål med projektet er at skabe grundlag for, at restprodukter og affald fra industrien og samfundet fremadrettet bliver anvendt som gødningskilder i økologisk landbrug. Det er afgørende at få skabt en struktur og dynamik, der gør det muligt at anvende langt flere gødningskilder end det er tilfældet i dag. Når dette er opfyldt kan to andre vigtige formål lykkes, nemlig en fortsat vækst af det økologiske areal og udfasning af konventionel husdyrgødning, som gødningskilde.

Projektet er komplekst, da det er mange eksterne aktører i form af myndigheder, industri og landmænd, der skal spille positivt med, for at opgaven skal lykkes. Derfor er projektet tilrettelagt således, at der er fokus på afklaring, oplysning og implementering af varige strukturer, der skal sikre, at recirkulering til økologisk jordbrug bliver en succes. Der gennemføres følgende seks arbejdspakker, for at inddrage alle relevante aktører og problemstillinger:

  • AP 1 – Projektledelse
  • AP 2 – Forvaltning af regler
  • AP 3 – Dialog med kommuner og virksomheder
  • AP 4 – Beregningsværktøj ”Økonomisk optimering af økologiske gødninger” målrettet landmændene
  • AP 5 – Næringsstoffer på den lange bane
  • AP 6 – Landmandscases

Projektejer

SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Projektansvarlig

Specialkonsulent Margrethe Askegaard

Projektets organisering og Økologisk Landsforenings leverancer

Projektets styregruppe består af repræsentanter fra bestyrelse/udvalg i Økologisk Landsforening og L&F økologisektion. Formand for styregruppen er projektlederen, der efter behov udpeger relevante landmænd og medarbejdere til at deltage i styregruppearbejdet. Der afholdes 2-3 styregruppemøder pr. år.

Der samarbejdes med NaturErhvervstyrelsen, for at sikre, at beslutninger og viden opsamlet i projektet bliver tænkt ind i den fremtidige udvikling af økologisk landbrug i Danmark. Københavns og Aarhus Universitet involveres i relevant omfang for at sikre den nyeste viden omkring primært recirkulering inddrages.

Endelig samarbejdes der med virksomheder, sammenslutninger og organisationer, der interesserer sig for økologiens fortsatte udvikling, samt håndtering af organiske biomasser, der kan genanvendes som gødningskilder i det økologiske landbrug. Den vigtigste aktør i den sammenhæng er BGORJ, der er en interesseorganisation for recirkulering af organisk affald.

Økologisk Landsforening koordinerer og er overordnet ansvarlig for arbejdet i AP 2 og AP 6, samt bidrager i relevant omfang til arbejdet i AP 3-5

Læs mere

Læs mere om projektet på SEGES' website: Link til projektets side

Læs artiklen Recirkulering af næringsstoffer - et nyt kompetenceområder for øko-landmænd af Bjarne Hansen

Projektperiode

01/2015 - 12/2016

Projektstøtte

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne