Andre truede dyr

Ud over harer er der mange andre af agerlandets dyr der er truet af det effektive landbrug. Der mangler grønt, frø og insekter samt dækning og redeskjul.
Vildt i skovkanten. Foto Colourbox.com

Hjortevildt

Hjortevildtet er drøvtyggere og har derfor året rundt, brug for en kontinuerlig forsyning af grøntfoder med et passende fiberhold (=struktur).

I områder med en tæt bestand, vil hjortevildtet hurtigt nedgnave "slikafgrøder" som fodermarvskål, så der ikke er noget tilbage sidst på vinteren. Derfor er det særligt vigtigt med afgrøder med genvækst, som kan sikre en foderforsyning året rundt, også i vintermånederne. Råvildtet er i modsætning til de øvrige hjortearter, såkaldte selektive græssere, hvilket betyder at de er mere kræsne i deres fødevalg. Råvildtet foretrækker derfor lidt finere vildtafgrøder som: kløver, honningurt, fodermarvskål, lupiner og foderraps .

Kron-, då- og sikavildt er derimod mindre kræsne og vil derfor tiltrækkes af de fleste kløver- og græstyper samt afgrøder som gul sennep, typhoon (stub turnips) staude rug mm.

Jordskokker er også en fremragende vildtafgrøde for hjortevildtet, som både æder de grønne topskud i sommerhalvåret og de meget delikate knolde i vinterhalvåret. Når først at jordskokkerne er etableret i vildtageren, har man en meget hårdfør vildtafgrøde mange år frem.

undefined

Foto: Colourbox.com

Viber

Den yngler i åbne landskaber med lav vegetation, såsom strandenge, enge og marker. På sidstnævnte er ynglesuccesen dog gerne meget lav, mindre end 0,7 unge per ynglepar. Viben lever af insekter, orme,
frøer og snegle samt plantedele.

Bestandsudvikling

Siden midten af sidste århundrede, hvor bestanden formodentlig var på sit højeste, er viben gået stærkt tilbage. Siden 1970'erne er bestanden af viber i Danmark således blevet mere end halveret. De primære årsager er forøget dræning, større pesticidforbrug og en generelt mere intensiv udnyttelse af græsarealerne.
Forekomsten af viber i Danmark for 2003-2009 fra DOFbasen: klik her

undefined

Viberede. Foto: Sven Hermansen

Hønsefugle

De voksne hønsefugles fødebehov omfatter en cocktail af kerner og grønne skud. Derfor vil en vildtager til hønsefugle, kunne etableres med de fleste frøproducerende vildtafgrøder. Hønsefuglenes kyllinger er i de første uger afhængig af en stor mængde insekter. Dette gælder især agerhønens kyllinger.

Blomstrende afgrøder som honningurt, boghvede, kløver og visse tuegræsser tiltrækker mange insekter.

undefined

Foto: Colourbox.com