Et positivt forløb

Projektet har været et positivt forløb, hvor næste generations landmænd har haft mulighed for at høre om og se de praktiske udfordringer og glæder økologiske producenter møder i det daglige arbejde.

Flere deltagere end ventet

Der er i projektet gennemført 10 undervisningsforløb hos økologiske landmænd, hvilket er i overensstemmelse med det, som var planlagt. Resultatet har været positivt, og der har været lidt flere deltagere, end vi havde skrevet i ansøgningen. Erfaringerne viser endnu engang, at den bedste formidlingsform er, at deltagerne ved selvsyn kommer ud og ser de forskellige muligheder i praksis og hører og ser de udfordringer og glæder, den økologiske landmand har ved den pågældende produktionsform. Denne model kan på ingen måde erstattes af "papir og kataloger". Det er vores helt klare indtryk, at deltagene har set og oplevet muligheder for økologisk produktion, som de ikke troede muligt inden forløbet. Det har også vist nogle etableringsmuligheder, hvor det er muligt at komme i gang, uden efterfølgende at være bebyrdet af en kæmpe gæld.

Indsigt i råvarekvalitet

I projektet er der desuden gennemført 3 kursusforløb (bage-, mejeri- og slagtekursus), hvilket er i overensstemmelse med det planlagte. Kurserne er forløbet tilfredsstillende og har givet det forventede resultat, hvor deltagerne har fået en god indsigt i vigtigheden af råvarekvalitet og resultatet af det færdige produkt. Det har samtidig givet deltageren et indblik i, hvordan man giver ens råvarer en merværdi i forhold til at sælge de uforarbejdede råvarer.

Indflydelse på generationsskifte og omlægning

Samlet set har projektet haft et tilfredsstillende forløb, og har helt sikkert haft en postiv indvirkning på deltagernes holdning til den økologiske produktionsform og dermed en positiv indflydelse på både generationsskifte og omlægning af flere hektar til økologisk produktion.

Projektets faglige forløb

Arbejdspakke 2

Der er gennemført 10 undervisningsforløb med besøg hos økologiske landmænd. Hovedfokus på disse besøg har været undervisning af potentielle økologiske landmænd. Agenda for alle besøg har været:

  • Krav/regler for den pågældende produktion
  • Faglige udfordringer og muligheder – fortalt og fremvist af de pågældende besøgsværter
  • Det bærende i undervisningen er den praktiske oplevelse, hvor eleverne ved selvsyn for mulighed for at og se den pågældende produktionsform

Besøg hos Birklund I/S

Landbrug med økologisk ægproduktion, 12.000 æglæggende høner, (biodynamisk) produktion. Undervisningen har været med fokus på etablering af en produktion, hvor der ikke kræves et stort jordtilligende og dermed heller ikke et stort kapitalkrav for at komme i gang. Merværdien i produktion ved at lave biodynamisk produktion har også været et emne. (Deltagerantal: 25 elever).

Besøg hos Jejsing Dementer

Landbrug med mælkeproduktion, som drives i et I/S mellem Langmosegaard og Holmgaard. Undervisningen her har været med fokus på samarbejde samt ejernes fokus på udvikling af nye ejerformer, nye produktionsformer, nye organisationsformer og frem for alt nye ledelsesformer i landbruget. (Deltagerantal: 23).

Besøg hos Anders Lund

Anders Lund driver et mindre planteavlsbrug beliggende på den nordlige skråning i Gudenådalen. Ejendommens totale areal udgør i alt 82 ha, hvoraf den produktionsmæssige andel udgør 73 ha. Sædskiftet er valgt ud fra de erfaringer, der er gjort i perioden fra 1999 til 2014. Afgrøder-ne er tilpasset boniteten på ejendommen samt det kolde klima, som er i området. Afgrøderne er konkurrencedygtige over for ukrudt og er robuste over for perioder med tørke. Undervisningen har været med fokus omkostningsminimering samt fremvisning af et rentabelt planteavlsbrug uden et meget stort jordtilliggende. Læs mere om ejendommen på www.aastrupgaard.eu. (Deltagerantal: 27).

Besøg på Johannesminde Økologiske Landbrug

Johannesminde er et landbrug med økologisk svineproduktion samt en veludviklet gårdbutik. Undervisningen har været med fokus på økologisk svineproduktion og mulighederne for at give produkterne fra ejendommen en merværdi ved direkte salg fra gården via gårdbutik. Læs mere om ejendommen her: www.johannesminde.dk. (Deltagerantal: 19).

Besøg hos mælkeproducent Evald Vestergaard

Evald driver gården Nørskovlund ved Kjellerup med 160 køer. Undervisningen har været med hovedfokus på jordfordeling, generationsskifte og convenience-økologi. Herudover produktion af ost på ejendommens gårdmejeri – ”Osteriet Hinge” (Deltagerantal: 32).

Besøg hos Top Æg

Top Æg laver kyllinger til økologiske slagtekyllingeproducenter. Undervisningen har være med fokus på slagtekyllingeproduktion, en produktionsform, hvor det er muligt at komme i gang med en økologisk produktion med en meget beskeden investering. Der er samtidig tale om en produktion, hvor efterspørgslen er stor og med gode fremtidsmuligheder. (Deltagerantal: 26).

Besøg hos Top Æg

Dette besøg har være med fokus på produktion af forældredyr til den økologiske ægproduktion. Der er tale om moderdyr til de høns, som de økologiske fjerkræproducenter modtager til den økologiske ægproduktion. Der er også her tale om en produktion, hvor det er muligt at etablere sig uden de helt store kapitalkrav. Det er en produktion, hvor der er mangel på producenter, men også en produktion, som kræver en dygtig håndværker. (Deltagerantal: 22).

Samsø Mælk, v/Birthe og Bent Degn

Samsø Mælk er øens økologiske smør- og ostemejeri, hvor foreningen af gammelt håndværk og moderne maskiner er udgangspunktet for at fremstille ost og smør. Mælken kommer fra 6 køer på gården ved Kolby. Fokus på dette undervisningsforløb har været en lille virksomhed, som er etableret uden de store kapitalkrav, men der produceres højkvalitetsvarer, som sælges til en relativ høj pris. Læs mere her: www.samsoemaelk.dk. (Deltagerantal: 21).

Besøg hos Yduns Have

Et lille nystartet økologisk landbrug med produktion og salg af økologiske grøntsager. Her dyrkes mere end 100 forskellige sorter af grøntsager, frugt og urter, særligt udvalgt efter den bedste smag og kvalitet. Jorden dyrkes efter principper om selvforsyning, frugtbarhed og biodiversitet. Produktionen afsættes via gårdbutik. I tilknytning til det økologiske landbrug udlejes hytter til bondegårdsferie. Læs mere her: www.levendelandbrug.dk (Deltagerantal: 21).

Samsø Mel, v/ Ida Holst Kristensen & Morten Øster Kristensen

Kornet, som formales til Samsø Mel, er dyrket på gården Kristensminde og malet på gårdens egen stenkværn. De startede med at sælge mel i 2012. Melet udvikles i samarbejde med et lokalt bageri på Samsø, og sælges nu til flere restauranter og caféer i Århus og Østjylland. Fokus på dette undervisningsforløb har forarbejdning af egne varer samt kvalitetskrav til de dyrkede produkter. Læs mere her: www.samsoemel.dk/ (Deltagerantal: 21).

Arbejdspakke 3

Der er gennemført 3 kurser (bagekursus, slagtekursus og mejerikursus), hvor landbrugselever på andet hovedforløb og overbygningsuddannelserne besøger forarbejdningsleddet, møder deres ønsker og krav og får demonstreret betydningen af råvarens kvalitet for færdigvaren.

Bagekursus hos Skærtoft Mølle

Deltagerne på dette kursus er blevet undervist i kornkendskab og betydning af kornets kvalitet for at få et godt færdigprodukt – Skærtoft Mølles eget landbrug har været en del heraf. Eleverne er undervist med hands-on undervisning i håndtering af to typer grunddej - en med fint mel og en med fuldkornsmel. Deltagerne er blevet undervist i de 10 trin bagning består af – fra at samle og afveje ingredienserne, til at folde, forme og bage en håndfuld forskellige brød, heriblandt hævekurvsbrød, brødstænger og stjerner. (Deltagerantal: 12).

Slagtekursus

På Kalø Økologiske Landbrugsskole er der gennemført et slagtekursus, hvor deltagerne på skolens landbrug og efterfølgende på selve slagtekurset har fået demonstreret hvad form, fedme, farve, fedtmarmorering, fodring og indtransport betyder for slagte- og spisekvalitet. Deltager har været med til at opskære og partere 2 dyr og efterfølgende forarbejde råvarerne. (Deltagerantal: 12)

Mejerikursus

I samarbejde med mejeriet Hinge og Evald Vestergård, som leverer mælk til mejeriet, har der været gennemført bedriftsbesøg og efterfølgende kursus på Hinge Mejeri. Eleverne har fået demonstreret, hvad celletal, sporer, kimtal, fedt-%, protein-%, race, fodring m.m. betyder for færdigvaren ost. Eleverne var med til at lave dagens osteproduktion på mejeriet. (Deltagerantal: 15).

Præsentationer

Økologisk mælkeproduktion – muligheder og udfordringer v/ kvægkonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening

Bæredygtighed i Økologisk produktion, v/ økologikonsulent Malene Kræfting

 

Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

undefinedundefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne