Økologisk dyrkning af energipil

Energipil har potentiale til at give lige så højt udbytte ved økologisk som ved konventionel dyrkning, tilmed uden anden gødning end grøngødning. En veletableret grøngødning i form af kløver bidrager til udbyttet med op mod 120 kg N, og holder samtidig ukrudtet nede.

Download printvenlig version

Hvorfor energipil?

Dækningsbidraget for energipil er sammenligneligt med dækningsbidraget for almindelige afgrøder, men pil har nogle fordele i forhold til natur, miljø og arbejdsbyrde. Især i kombination med grøngødning er en pilemark levested og spisekammer for en lang række fugle, bestøvere og vildt. Pil klarer sig fint på vådere jorder og kan derfor etableres på disse mere problematiske jorde end almindelige landbrugsafgrøder. Ved at etablere grøngødning i energipilen, kan man minimere eller helt overflødiggøre den mekaniske renholdelse og tilførslen af ekstern gødning.

Valg af grøngødning

Det er vigtigt at vælge kvælstoffikserende planter som grøngødning. Hvidkløver og rødkløver etableres generelt godt og smider frø hvert år, så der ikke er behov for reetablering. En fordel ved rødkløver er, at den holder godt på jordens fugtighed i tørre perioder. Blodkløver etableres generelt godt og kan blive kraftig i første vækstsæson, men den udvintrer stort set. Ønsker man en kraftig grøngødning både i første og efterfølgende vækstsæsoner, kan man blande blodkløver med hvidkløver og/eller rødkløver. Der bør da anvendes en relativt høj udsædsmængde af blodkløver. Møn bør ikke bruge græsser i blandingen, da disse konkurrerer med afgrøden om kvælstof.

Der er flere fordele ved at etablere energiafgrøder sammen med grøngødning:

 • Formindsket eller ingen brug af gødning.
 • Mindre arbejde med renholdelse.
 • Bedre betingelser for bestøvere.

 

HvidkløverHvidkløver. Foto: Mads Vinther, Økologisk Landsforening.

 

Etablering

Samspillet mellem afgrøden og grøngødningen er en balance. Målet er en tæt og stærk grøngødning, der kan binde mest muligt atmosfærisk kvælstof samt udkonkurrere ukrudt. Samtidig må grøngødningen dog ikke udkonkurrere selve afgrøden. Det anbefales således, at grøngødning etableres senere end afgrøden, som på den måde har tid til at etablere sig.

 • Foretag en grundig ukrudtsbekæmpelse inden plantning.
 • Udså grøngødningen nogle måneder eller året efter plantning aht. energiafgrødens konkurrenceevne
 • Bekæmp omhyggeligt ukrudt i perioden frem til udsåning af grøngødning.
 • Plant dybt, det giver god mulighed for ukrudtsstrigling inden etablering af grøngødning.
 • Foretag en øverlig jordbehandling før udsåning af grøngødningen
 • Den optimale udsædsmængde afhænger af jordtype, blanding og etableringsforhold. Generelt kan man nøjes med en forholdsvis lille udsædsmængde
 • Undgå at afpuds etårs-skud, da det hæmmer pilens vækst

Økonomi

Udbyttet af pil ligger typisk mellem 8 og 10 tons tørstof pr. år. Energipil vurderes at kunne give samme dækningsbidrag som almindelige landbrugsafgrøder, dvs. cirka 3.000 – 4.000 kroner pr. hektar. Etableringsomkostningerne for energipil ligger omkring 8.500 kroner pr. hektar. Dertil skal regnes mindre udgifter til indkøb og såning af grøngødning, typisk i form af kløverfrø.

 

 

Honningurt

Honningurt. Foto: Mads Vinther, Økologisk Landsforening.

 

Regler for energibeplantning

Energibeplantning med pil er berettiget til enkeltbetaling, hvis de plantes efter reglerne for lavskov. Det indebærer blandt andet (2015):

 

 • Det beplantede areal skal være mindst 0,3 hektar og have en bredde på mindst 7,5 meter.
 • Der skal være minimum 8.000 planter pr. hektar.
 • Højst 20 pct. af arealet må være gang- og køreareal.
 • Afgrøden skal høstes mindst hvert 10. år.

Undersøg de aktuelle regler i NaturErhvervstyrelsens vejledning om arealstøtte.

Yderligere information

Artikler og rapporter

Film

Grøngødning og biodiversitet i økologisk energipil, Økologisk Landsforening 2015

 

Materialet er udarbejdet i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.
 

NaEr logo

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne