10-punktsplan for grønnere landbrugs- og fødevarepolitik - og meget mere økologi

Økologisk Landsforening fremsætter nu en 10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik i Danmark og EU overfor folketingets partier. Planen tager med sine konkrete, politiske indsatsområder afsæt i FN’s bæredygtighedsmål samt en ny væksttænkning og foreslår en radikal omlægning af EU’s landbrugsstøtte til betaling for samfundsgoder.

Det skal være naturligt og rationelt at etablere sig som økologisk landmand, og i 2030 skal en fjerdedel af dansk landbrug drives økologisk. Det er nogle af de konkrete målsætninger i den 10-punktplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik, som Økologisk Landsforening har fremsat for folketingspartiernes miljø- og fødevareordførere.

- Lige nu ser vi den største omlægningsbølge af nye økologiske landmænd nogensinde. Det er godt nyt for drikkevand og biodiversitet, for dyrevelfærd og medicinforbruget i landbruget, og for landmændenes økonomi. Men hvis den grønne omstilling af landbruget skal kunne fortsætte og imødekomme den kraftigt stigende øko-efterspørgsel hos forbrugerne herhjemme og på vores eksportmarkeder, så er der brug for en dansk landbrugs- og fødevarepolitik, der understøtter den grønne omstilling, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Nationale mål for økologien

Foreningen foreslår blandt andet en række nationale mål for dansk økologi. Herunder at en fjerdel af dansk landbrug i 2030 er økologisk, at 60 procent af maden i offentlige køkkener er økologisk, og at Danmark går offensivt ind i udviklingen af EU’s økologiregler.

- Lige nu er regeringens eneste reelle målsætning for økologien, at væksten skal være markedsdrevet. Men det er for letkøbt, for markedet driver og driver, alt hvad det kan, og har gjort det længe. Det er på tide at hæve de politiske ambitioner og mål for et grønnere og mere økologisk dansk landbrug, siger Per Kølster.

Fælles goder og fair konkurrence

EU’s landbrugspolitik er i høj grad styrende for, hvordan landbruget indretter sig. En større omlægning af dansk landbrug kræver derfor også en omlægning af den fælles landbrugspolitik og -støtte.

- Den direkte produktionsstøtte bør erstattes med betaling for de samfundsgoder, et grønnere landbrug kan levere. Rent drikkevand, højere biodiversitet, æstetiske landskaber, frugtbar jord, forebyggelse af klimaforandringer, genetisk mangfoldighed, dyrevelfærd, husdyr uden antibiotikaresistens og borgernes adgang til landbrugslandskabet samt medvirken i levende landdistrikter med arbejdspladser og socialt ansvar, siger Per Kølster.

Samtidig skal politikken skabe en mere fair konkurrence mellem økologisk og konventionelt landbrug. Alle produktionsomkostninger herunder afledte effekter for samfundet - som forringelse af vandkvalitet, afledte sundhedsproblemer, tabt biodiversitet og klimabelastning -  skal afspejles i produktprisen. EU bør derfor indføre krav om afgifter på sprøjtemidler, kunstgødning og CO2, hedder det i 10-punktsplanen.

Tostrenget vækstmodel

Endelig er der behov for at prioritere indsatser, der kan skabe nye veje for lønsomhed, afsætning og værdi i landbruget og styrke markedet som drivkraft for økologisk udvikling.

- Der skal være en tydeligt tostrenget vækstmodel for forsyningssikkerhed og landdistriktsudvikling, som sidestiller lokal forsyning med eksport og prioriterer nødvendige indsatser, siger Per Kølster.

Økologisk Landsforenings 10-punktsplan for grønnere landbrugs- og fødevarepolitik

  1. Danmark skal have ambitiøse mål for dansk økologi
  2. EUs landbrugspolitik skal fremme grøn omstilling i landbruget
  3. Styrket kapitalgrundlag og nye ejerformer, der hjælper grøn omstilling på vej
  4. Skabe ligestilling i miljøreguleringen mellem konventionelt og økologisk landbrug
  5. Skabe og udbrede viden om økologi gennem uddannelser, udvikling og forskning
  6. Bedre næringsstofforsyning via forsvarlig ressourceanvendelse
  7. En klimaindsats i landbruget med fokus på jorden og helheden
  8. Stop forurening af økologiske fødevarer
  9. Det skal være nemmere for landbruget at levere til naturen
  10. En grøn omstilling i landbruget skal understøttes af en aktiv erhvervspolitik og markedsindsats

Du kan se hele planen i detaljer her.