EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

1. juli 2022

Miljøministeriet

Att.: Mikkel Sejersen (misej@mim.dk) og Vibeke Jørgensen (vibej@mim.dk)

Høringssvar til Høring af EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Økologisk Landsforening finder det meget positivt, at EU-kommissionen vil halvere forbruget af pesticider i Unionen og fremhæver at udbredelsen af økologi vil være et meget virkningsfuldt værktøj til dette.

I forhold til udkast til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler vil Økologisk landsforening gerne fremhæve følgende forhold.

Helt grundlæggende er der behov for at de afledte konsekvenser ved brug af pesticider i forhold til presset på jordens mikrobiologi, og dermed det der giver en sund og levende jord, forurenet drikkevand, fald i biodiversitet og fødevarer, der indeholder pesticidrester, som kommer ind i vores krop, kommer direkte til udtryk, når pesticiderne anvendes. Det vil sige, der er behov for at prisen for at anvende pesticider afspejles i produktionsomkostningerne. Når man taler om, at bruge CAP til at kompensere landmænd for de tab, der er forbundet med strammere regler for brug af pesticider, så påtager samfundet sig en dobbelt omkostning. Samfundet skal både dække de skader, som brugen af pesticider fører med sig og kompensere landmænd for ikke at bruge dem. Det burde være indlysende, at det ikke er økonomisk ansvarlighed. Anvendelsen af CAP midler til at betale for, at man undlader at bruge pesticider skal derfor ses som et udtryk for fejl i det økonomiske system, hvor der er omkostninger for samfundet, som ikke kommer til udtryk.

I forhold til at bruge CAP midler, så vil Økologisk Landsforening i øvrigt fremhæve, at betalingen bør indrettes, så pengene bruges til at fremme en mere bæredygtig praksis, der leverer på flere forhold og ikke bare for at undlade at bruge syntetiske pesticider. Økologisk Landsforening har helt konkret foreslået, at der indføres et marknaturindeks sammen med et CO2e loft som grundlag for EUs landbrugsstøtte. Det er en model, hvor der vil være flere samtidige positive effekter for såvel drikkevand, miljø, natur, klima og dyrevelfærd og som vil fremme et bæredygtigt fødevaresystem og ikke bare dyrkning med færre pesticider. Økologisk Landsforening vil også henvise til, at en anvendelse af CAP-midler bør ses i sammenhæng med Vandrammedirektivet, Fit for 55 og en kommende Nature Restoration Law fra EU samt målet om at halvere forbruget af antibiotika.

For så vidt angår behovet for at forbyde brugen af pesticider i særligt sårbare områder, gør Økologisk Landsforening opmærksom på behovet for at se på risiko for vindafdrift og atmosfærisk deposition. De økologiske landmænd er udfordret af den permanente risiko, de lever med for at, deres produkter mister deres økologistatus som resultat af de konventionelle landmænds brug af pesticider. I Danmark har der været problemer med Prosulfocarb, men der er problemer med flere midler i andre lande.

Økologisk Landsforening ser med bekymring på indretningen af Harmoniseret Risikoindikator 1 (HRI 1). Det er helt afgørende, at risikoindikatoren tager høje for karakteren af stoffet, dets toksitet og anvendelse. Der er væsentlig forskel på at bruge kvartssand og et pyrethorid eller at bruge bagepulver og et syntetisk fungicid. HRI 1 må ikke føre til at udbredelsen af økologi, der kun tillader plantebeskyttelsesprodukter af naturlig oprindelse fejlagtigt ser mere belastende ud i forhold til pesticidanvendelse, end hvis der blev anvendt syntetiske pesticider. Det er i øvrigt et stort behov for, at pesticidernes virkning på jordens mikroliv også tages i betragtning.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)