Høring over udkast til bekendtgørelse om Investeringer i akvakultur

14. maj 2020

Økologisk Landsforening har sendt et høringssvar til bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning vedrørende investering i akvakultur. Økologisk Landsforening understreger, at det er problematisk, at økologi ikke længere er et prioriteret mål på trods af at økologisk akvakultur har gjort sig bemærket ved både at være miljøvenligt og økonomisk bæredygtigt. Udkastet til bekendtgørelsen står i kontrast til den gældende strategi for akvakultur 2014 – 2020 og regeringens målsætninger for økologi.

Høringssvar til udkast til BEK og tilhørende Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur – EHFF

Idet vi takker for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger i et høringssvar til Fiskeristyrelsen i forbindelse med høring af udkast til kommende bekendtgørelse og tilhørende Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur under EHFF, har vi hermed følgende bemærkninger og forslag at fremføre:

Vi hæfter os særligt ved, at økologi ikke som tidligere nyder særlig prioritering, hvilket er yderst beklageligt for udviklingen af dansk økologisk akvakultur, som i ”Strategi for akvakultur 2014-2020” på side 24 beskrives på følgende måde: Økologisk opdrættede fisk er en forholdsvis ny produktionsform, som sælges til en betydelig merpris i forhold til konventionelt opdrættede fisk. Der vurderes også at være et stort vækstpotentiale i salg af økologisk opdrættede fisk samt salg af alternative økologiske proteinkilder”.

I Strategien som stadig er gældende, fremgik bl.a. følgende målsætning for produktionen: Det er regeringens mål, at en væsentlig andel af produktionen af fisk og skaldyr er økologisk i 2020”. Og følgende beskrivelse side 13: ” Det vurderes ligeledes, at op imod 10% af produktionen af fisk og skaldyr er økologisk i 2020”…. Målene skal nås gennem: Et forbedret administrationsgrundlag. • Udpegning af produktionszoner/-steder til havbrug og dambrug. • Omlægning af klassisk dambrug til moderne dambrug med høj miljøeffektivitet. • Omlægning til økologisk produktion.”

De valgte prioriteringer af tilskudsmuligheder til investeringer i akvakultur, som der findes beskrevet i det fremlagte udkast går stik imod Strategi for akvakultur 2014-2020. De går også imod den nuværende Regerings planer for en fordobling af den økologiske produktion, eksport og danske forbrug af økologiske fødevarer frem mod 2030.

Se bl.a. links:

https://nyheder.okologi.dk/politik-og-udvikling/ny-regering-vil-fordoble-okologien-i-danmark

https://lf.dk/for-medlemmer/oekologi/2019/juni/ny-regering

Derfor bør udkastet skrives om så omlægning til økologisk produktion af danske akvakulturbrug (dambrug, havbrug, muslingebrug, tanganlæg mv.) og relaterede investeringer i disse anlæg prioriteres højt.

At økologien ikke prioriteres i det foreliggende udkast, findes særdeles beklageligt med henvisning til, at økologi leverer på punkter som lavere miljøbelastning; højere dyrevelfærd f.eks. som følge af, at der er mere plads og lavere behandlingsbehov; lavere ressourceforbrug, hvilket også har en positiv betydning for klimaet; og forbrugersikkerhed som følge af et lavere medicinforbrug.

De danske økologisk omlagte akvakulturanlæg omfatter i 2020 efter vores kendskab følgende:

8 økologiske ferskvandsdambrug

2 økologiske havbrug

28 økologiske linemuslingeanlæg

2 økologiske tanganlæg

1 økologisk krebsebrug

I alt ca. 42 økologiske akvakulturanlæg.

Det skønnes, at den samlede produktion af økologiske akvakulturprodukter er på ca. 6.000 tons/år. Alligevel er der stor udækket efterspørgsel på de økologiske fisk og muslinger.

I Regnskabsstatistikken for fiskeri og akvakultur 2018 (se bilag) som er seneste af slagsen, angives den økologiske akvakultur produktion i DK til 5.566 tons/år – heraf anslået under 1000 tons økologiske fisk.

Der er fortsat stort potentiale for at øge produktionen i dansk økologisk akvakultur med alle de fordele for miljø, produktionen, forbrugere, fiskene som følger af reglerne for økologisk akvakulturproduktion. I Irland er store dele af akvakulturproduktionen omlagt til økologi (se bilag 7). Tilsvarende er også mulige fremtidsudsigter i Danmark. Men det kræver mulighed for støtte til omlægning og investeringer i de fremtidige økologiske produktionsanlæg.

Det er derfor af afgørende betydning at have adgang til midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), hvorfor udviklingen af økologisk akvakultur ønskes prioriteret meget højt i den kommende bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur 2020. Ikke mindst, da det ikke muligt at søge støtte til eksempelvis omlægning eller modernisering af økologiske akvakulturproduktionsanlæg under de andre støtteprogrammer, der giver støtte til omlægning og modernisering af økologiske landbrug, eftersom akvakultur ikke kategoriseres som landbrug i EU-regi.

Vi mener derfor, at økologi skal have en specifik høj prioritering i den kommende bekendtgørelse med tilhørende vejledning, og vi henviser nedenfor til de steder i de to udkast, hvor økologi bør skrives ind.

Øvrige bemærkninger

Vi finder, at udkastets fokus på alene på dambrug – heraf kun eksisterende anlæg og heraf igen alene anlæg som senest ved projektafslutning skal være miljøgodkendelse på udlederkrav, er en forkert prioritering. Alene at støtte en udvikling af store dambrug over 100 t foder til udlederkrav, er helt korrekt én af flere indsatsområder i Akvakulturstrategien 2014 – 2020, men kun én af flere. Bl.a. at støtte udvikling af økologisk akvakultur er en af de andre indsatsområder i Akvakulturstrategien – men i dette udkast til BEK er økologien desværre helt udeladt. Det bør ændres, da økologien jo netop leverer på en produktion med krav om miljømæssig målopfyldelse, mindre behov for anvendelse af medicin og hjælpestoffer m.m.

At en produktion sker mere intensiv og med mindre udledning af N, P og BI5 er ikke ensbetydende med at den er økonomisk bæredygtig. Historien har vist at den økonomiske bæredygtighed ved en række af de gennemførte danske projekter med etablering af RAS-anlæg og flere model-anlæg har haft ringe økonomiske driftsresultater over en lang årrække.

Der bør udarbejdes en ny BEK, som skal være så bred at alle akvakultur erhvervsgrupper vil kunne søge støtte til investeringer - også muslinger, tang, krebs mv – og med særlig fokus på økologisk produktion.

Det synes besynderligt, at der på den ene side lægges vægt på, om der vurderes at være gode markedsforhold for de forskellige arter – mens disse vurderinger efterfølgende ikke vægtes i prioriteringerne. Produkter fra økologisk akvakultur scorer særlig højt i ”Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2020” – udarbejdet i april 2020 for Fiskeristyrelsen. I det foreliggende udkast gives sådanne anlæg ingen mulighed for at søge støtte til modernisering og udvikling, hvilket vi finder er en stor fejl.

Skulle ovenstående bemærkninger og forslag give anledning til spørgsmål står undertegnede til rådighed.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)