Høringssvar til notat § 2 - udvalget (landbrug) om bioøkonomiens muligheder i lyset af aktuelle udfordringer med særlig vægt på landdistrikterne

17. januar 2023

Økologisk Landsforening finder det meget positivt og væsentligt, at EU-kommissionen har en bioøkonomistrategi. Reetablering af ressourcekredsløbet i landbruget er en forudsætning for at få et bæredygtigt fødevaresystem. Økologisk Landsforening lægger vægt på, at der i opbygning af en biobaseret økonomi er et stort fokus på behovet for at beskytte økosystemerne. Prioritering og investering af en bioøkonomisk strategi må ikke accelerer en overudnyttelse af planetens ressourcer. Der skal være et samtidigt hensyn til de intakte økosystemer. Omstilling til et biobaserede ressourcer skal ses som led i en omstilling af det samlede fødevaresystem, der både forholder sig til klima, biodiversitet, dyrevelfærd, stigende antibiotikaresistens, kvælstof og fosforkredsløbet samt den samlede arealanvendelse.

Økologisk Landsforening mener, det er interessant at se på raffineret græsprotein, men foreningen advarer mod en forestilling om, at det skal danne grundlag for at opretholde en husdyrproduktion i den størrelse, som den har i Danmark i dag. Naturen mangler plads. Fokus på høst af græs til græsprotein fremmer incitamentet til at høste høje udbytter. Intensivt drevne græsmarker presser biodiversiteten. Omstilling fra fossile ressourcer til bioressourcer øger behovet for at prioritere skarpt i anvendelsen af arealerne. Der er ikke tilstrækkeligt med bioressourcer til at opretholde et overforbrug, som det der i dag er i den vestlige del af verden. En omstilling til bioressourcer betyder dermed også, at landbruget skal blive betydeligt mere plantebaseret, altså producere mad direkte til mennesker frem for til husdyr.

Økologisk Landsforening advarer mod at tage halm ud af det biologiske kredsløb. Den levende jord er afgørende for jordens evne til at lagre kulstof, holde på vand, jordens resiliens overfor perioder med tørke, stille næringsstoffer til rådighed for planterne via forvitring af jordens egne mineraler. Det er jordens mikroorganismer, der står for det arbejde, og de skal fodres. Det bliver de blandt andet, når halm nedpløjes enten direkte eller efter at være komposteret, have været gennem et biogasanlæg eller have tjent som strøelse under husdyr.

Økologisk Landsforening mener, at den danske regering skal bruge EU kommissionens strategi for bioøkonomi til at arbejde for, at den danske beslutning om at indføre en CO2 afgift på alle sektorer gøres til en fælles europæisk opgave. Det skal ikke udsætte, at Danmark gennemfører en grøn skattereform, men det er vigtigt, at der kommer en beslutning, så resten af EU følger trop.

Økologisk Landsforening understreger, at en CO2 afgift skal indrettes, så der er et samtidigt hensyn til de øvrige parametre, der er afgørende for beskyttelsen af planetens økosystemer. Et ensidigt klimafokus kan gøre systemet mindre bæredygtigt. Det er således vigtigt, at indretningen af afgiften medtager forhold, der påvirker plads til natur, grundlaget for biodiversitet, påvirkning af vandmiljø og drikkevand samt det liv, vi tilbyder landbrugsdyrene.

Økologisk Landsforening fremhæver, at det er vigtigt at upcycle bioressourcer. Det vil sige, at indrette regulerings- og afgiftssystemer, så de bruges på det trin i et ressourcehierarki, hvor de har størst værdi. Ressourcerne skal ikke nedgraderes.

Økologisk Landsforening mener, at Danmark skal fremhæve behovet for, at tilvejebringe mulighed for at insekter, fjerkræ og grise må fodres med ressourcer, der tidligere er blevet betragtet som affald. En insektproduktion har kun sin berettigede fremtid, hvis de kan bruges til at upcycle gødning og sidestrømme.

Økologisk Landsforening mener, at Danmark skal bruge den bioøkonomiske strategi til at fremhæve behovet for at forbyde miljøfremmede stoffer og produktanvendelser, der kan forhindre, at bioressourcer holdes i kredsløb.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)