Fravigelse af krav om MFO brak og tilladelse til at bruge pesticider

18. marts 2022

Høringssvar til Kommissionens forslag om gennemførselsafgørelse om at fravige Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 om gennemførelsen af visse betingelser vedrørende den grønne støtte under direkte betalinger for støtteåret 2022 (komitesag)

Økologisk Landsforening vil indledningsvist understrege, at den vigtigste forskel ift at sikre færre fødevarer, det er at nedbringe husdyrproduktionen, så en vis andel af de store arealer, der bruges til at producere foder i stedet bruges til at høste korn, der kan spises direkte af mennesker.

For så vidt angår det konkrete forslag om at tillade at MFO arealer må græsses, eller der må høstes grøntmasse fra dem, så har det efter Økologisk Landsforeningens bedste overbevisning ikke den mindste betydning for fødevareudbuddet eller priser på korn, der sælges til Mellemøsten og Afrika.

Dette forslag er bragt i spil på falske forudsætninger.

Økologisk Landsforening ser dog ikke noget problem i, at MFO græsarealer græsses, så længe græsningstrykket tilpasses biodiversitetshensyn. Tilsvarende ser Økologisk Landsforening ikke problemer i, at der høstes grønmasse.

Økologisk Landsforening kan dog ikke på nogen måde støtte, at arealerne gødskes eller sprøjtes. Gødskning og sprøjtning vil nedbringe arealernes værdi som MFO-område betragteligt, hvilket ikke kan berettiges ud fra den vurdering, at det ikke gør den mindste forskel i forhold til fødevareforsyning og priser på fødevarer.

Økologisk Landsforening frygter endvidere, at dette forslag vil sætte farm to fork strategiens mål under pres samt målet om at sikre en grønnere landbrugsstøtte. Det vil sætte den grønne omstilling i stå og forvolde meget større skade på landbruget og fødevareforsyningen.

Økologisk Landsforening vil derudover henvise til de indspil og betragtninger, der er redegjort for i vedhæftede brev, der er sendt til fødevareministeren.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)