Tiltag til at beskytte fødevareforsyningssikkerheden

1. april 2022

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udsættelse af indfasning af en lavere grænse for brug af energiafgrøder til biogas (ændring af bæredygtighedsbekendtgørelsen)

Økologisk Landsforening takker for muligheden for give høringssvar. Helt overordnet mener vi, at biogasanlæg spiller en vigtig rolle for omlægning til et bæredygtigt samfund og fødevaresystem.

Biogasanlæggene skal ikke vurderes alene på energiproduktion. Biogasanlæg skal ligesom økologi vurderes ud fra en samlet palette af parametre, som er vigtige for at skabe et bæredygtigt system. Anlæggene er en vigtig brik i reetableringen af by- landkredsløbet, og de kan understøtte planteproduktion uden husdyr og uden brug af kunstgødning, som i dag er produceret på basis af fossile brændstoffer, ved at styrke det økonomiske grundlag for kløvergræsmarker i sædskiftet. Samtidig kan de nedbringe tabet af klimagasser fra husdyrgødning og restprodukter, inden de bruges som gødning i marken. Produktion af gas er derfor blot en af flere leverancer.

Situationen i Ukraine og behovet for at skaffe et alternativ til russisk olie og gas øger selvfølgelig opmærksomheden på den leverance fra biogasanlæggene. Med henvisning til den rolle, som biogasanlæggene har for at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem, finder Økologisk Landsforening det meget positivt, at biogasanlæggene nu får højere prioritet om end, det er på et trist grundlag.

Økologisk Landsforening mener imidlertid ikke, at det berettiger til en udsættelse af den varslede udfasning af energiafgrøder i anlæggene. Brugen af energiafgrøder forsinker den grønne omstilling, fordi dyrkning af energiafgrøder optager arealet, hvorpå der burde dyrkes afgrøder til mennesker fremfor til energi. Biogasanlæg bør baseres på rest-produkter, kløvergræs fra plantesædskifter, høstet grøntmasse fra naturarealer og husdyrgødning.

Økologisk Landsforening vil i stedet foreslå, at der introduceres et incitament til at tage kløvergræs ind i anlægget og basere det på restprodukter.

Forslag til kriterier for statslig støtte til biogasanlæg

Økologisk Landsforening har tidligere præsenteret et forslag med fokus på at opstille kriterier for statslig støtte til biogasanlæg, som gengives her, idet det kan være relevant at have sig for øje allerede nu, så en opprioritering af biogas ikke fjerner os fra målet, når det samtidigt skal fremme et bæredygtigt landbrug som økologi.

Forslaget indeholder en særlig prioritering af økologer. Dette er oplagt at arbejde med, når der skal leveres på målsætningen om at fordoble det økologiske areal jf. landbrugsaftalen.

Forslaget baserer sig på 7 kriterier. Kriterie 1 – 6 skal alle være opfyldt, kriterie 7 – 9 kan komme i spil, hvis der opstår et behov.

Der kan eventuelt opstilles et pointsystem, så man skal indhente et vist pointtal, og kan kompensere et af punkterne ved at levere bedre på et andet.

Udgangspunktet er naturligvis, at der kun indføres biomasse, som må bringes ud som gødning på økologiske marker.

1. Min. andel økologisk kløvergræs på 10 %.
2. Min. andel KOD på 5 %.
3. Lagertid i gastanken på mindst 120 dage.
4. Forbud mod energiafgrøder med de undtagelser, der gælder for økologi og græs fra arealer, der ikke har været ompløjet i mindst 5 år, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen om bæredygtig produktion af biogas.
5. Krav om at dyrket og afhøstet materiale til anlægget er af økologisk oprindelse.
6. Krav om, at sammensætningen af N kilder i den afgassede biomasse tillader, at økologer kan fuldgødske op til det gødningsloft, som den enkelte økolog er underlagt jf. givne regler.
7. Plan for afsætning til økologer.
8. Evt. prioriteringskriterie, der tager højde for afstande for levering til økologer.
9. Evt. prioriteringskriterie vedrørende mulighed for at udnytte vogne, så de ikke kører tomme.

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)