Høringssvar til Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer

1. juli 2022

Økologisk Landsforening takker for det fremlagte lovforslag og vil gerne understrege, at det anses for meget vigtigt at få lovfæstet Plantefondens grundlag.

Økologisk Landsforening redegør for sine kommentarer nedenfor.

Til §1 stk. 3.

Der skal ikke stilles spørgsmålstegn ved, at plantebaserede fødevarer, er fødevarer, der i sit grundlag og karakter er plantebaserede. Økologisk Landsforening er dog bekymret for en definition som den fremlagte, der udelukker enhver anvendelse af ingredienser af animalsk oprindelse. Der kan være tekniske hjælpestoffer baseret på sidestrømme fra animalsk produktion, som kan vise sig relevante at anvende for at opnå en efterspurgt egenskab. Bekymringen handler ikke om den overordnede hensigt, det handler mere om, at en meget ultimativ definition kan vise sig at have en uforudset konsekvens. Økologisk Landsforening vil derfor foreslå, at definitionen justeres med en tilføjelse ”med undtagelse af tekniske hælpestoffer og lignende, hvis anvendelse ikke skal listes på produktets næringsmæssige deklaration

Det er ligeledes vigtigt at sikre sig, at man ikke anlægger så stram en tilgang i forhold til, hvilke aktiviteter, fonden kan støtte, så der kommer udfordringer med at indarbejde plantebaserede produkter i kampagner for en ny madkultur med meget høj vægt på plantebaserede produkter uden, at der er tale om vegansk kost. Det kan betyde, at man gør det endnu sværere at skabe den efterspurgte omstilling i private og offentlige køkkener og sikre kendskab til produkterne og deres synlighed. En investering i plantebaseret mad er samtidigt en investering i et helt andet landbrugssystem med meget større vægt på afgrøder til konsum men ikke fuldstændigt renset for enhver form for husdyrproduktion.

Til §2

Der mangler en direkte henvisning til kompetenceudvikling. Det fremgår af lovbemærkningerne afsnit 2.1.2.1, at de anvendte begreber i EUs statsstøtteregler bla. dækker over erhvervsuddannelse og kompetenceudvikling, deltagelse i messer for produkter og kvalitetsordninger osv. ØL mener, der er behov for at styrke dette ved at skrive det direkte ind i §2.

Til afsnit 2.1.2.5. Fonden for Plantebaserede Fødevarers tilskudsmuligheder

Teksten bør styrkes med en direkte henvisning til ”kampagner” som en aktivitet, der hører under fremstødsforanstaltninger.

Til §3

Det fremgår af lovbemærkningerne, at ministeren kan delegere sine beslutningsbeføjelser af administrativ karakter til sekretariatet, hvilket kan være relevant, når f.eks. sager om tilbagebetaling af tilskud skal behandles. Økologisk Landsforening ser behov for at tilføje, at sekretariatet også skal kunne behandle ændringsansøgninger

Til §5

Det bør skrives direkte ind i lovbemærkningerne, at ministerens godkendelse skal sikre fondens medvirken til udbredelse af økologi sideordnet med de andre overordnede mål, der er oplistet.

Til §5, stk. 4

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i lovebemærkningerne skrives et krav ind om, at fondens indsats skal evalueres efter 2 år ift. at bidrage med en vurdering af, om fonden bidrager positivt ti at opfylde strategien for plantebaserede fødevarer. Der kunne evt. med fordel være tale om en ekstern evaluering.

Til §6 og §8

Det er rigtig glædeligt, at fonden skal kunne bevillige til flerårige projekter. Teksten i bemærkningerne til §6 efterlader imidlertid et indtryk, af at der arbejdes med et 1-årigt rul, som vi kender fra de øvrige landbrugsfonde. Dvs. vi ved først i slutningen af året, om der opnås endelig bevilling for det efterfølgende år.

Der er et stort behov for et opgør med et-årige cyklusser. Det giver for meget fokus på levering af leverancer og for lidt fokus på effekt og impact.

Til §6 stk. 2

Økologisk Landsforening vil gerne tilkendegive, at foreningen anser det for værende af meget stor betydning, at fonden kan give 100% bevillinger. Det vurderes, at der er væsentlige aktiviteter, som vil være svære at få medfinansiering fra privat side.

Til §17

Økologisk Landsforening har noteret sig, at Landbrugsstøtteloven også indeholder mulighed for udstedelse af bøder som straf. Økologisk Landsforening vil dog gerne tilkendegive, at det er vigtigt, at risikoen for bødestraf ikke indrettes, så det kun er meget velkonsoliderede ansøgere, der tør søge støtte fra fonden.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)