Høring om Kommissionens gennemførelsesforordning (økologi) der fastsætter regler for detaljer og formatet af den information, der skal gøres tilgængelig af medlemslandene vedrørende officielle undersøgelser i sager med kontaminering med produkter eller stoffer ikke-godkendt til brug i økologisk.

5. oktober 2022

Fødevarestyrelsen
Kemi & Fødevarekvalitet

Økologisk Landsforening mener ikke, at Danmark kan stemme for forslaget. Foreningen vil anbefale, at der bliver stemt imod.

Forslaget vurderes at have uproportionale administrative byrder for kontrolorganer i EU samt byrder for myndighederne, som ikke vil bidrage til at udvikle økologien eller øge troværdigheden for forbrugerne.

Økologisk Landsforening mener, at en yderligere indsamling af data til EU-Kommissionen på enkeltsagsniveau går langt udover det nødvendige, da der allerede indmeldes oplysninger i OFIS systemet af kontrolorganer og af myndighederne i medlemslandene, som har til formål at opspore årsagen til pesticidfund. Det er svært at se hvilken merværdi forslaget reelt bibringer.

Økologisk Landsforening er ligeledes bekymret for om den grundlæggende procesorienterede kontrol som er fundamental for økologikontrollen sættes under yderligere pres, idet forslaget indikerer, at samtlige fund af pesticidrester skal omfattes af en officiel undersøgelse. De nugældende regler foreskriver, at der indledningsvist sker en vurdering af producenten eller kontrolorganet om pesticidfundet umiddelbart kan anses som utilsigtet, eller om fundet giver anledning til begrundet tvivl, om økologireglerne kan være overtrådt, og dermed om en undersøgelse skal igangsættes.

Et krav om at samtlige fund af pesticidrester skal omfattes af en egentlig undersøgelse vil øge arbejdet med at indberette sager for kontrolorganer og myndigheder i EU betragteligt, og er en ny byrde for økologien. Det er en byrde som står i modsætning til forureneren betaler princippet, idet det øvrige landbrugsanvendelse af pesticider uvægerligt vil føre til kontamineringer.

Økologisk Landsforening stiler sig uforstående over for, at Kommissionen ønsker at indsamle detaljerede data om sanktioner og foranstaltninger (measures), der tages i de konkrete sager i medlemslandet, da dette henhører under det enkelte medlemslands kontrolsystem og beføjelser at finde de passende sanktioner.

Økologisk Landsforening sætter spørgsmålstegn ved om Kommissionen går ud over sine beføjelser med artikel 29 (6), da det overordnede formål med at skabe ”bedste praksis” i EU kunne opnås ved en mere simpel indmelding fra medlemslandene, der ikke kræver indmeldinger på enkeltsagsniveau.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
Landsbrugs- og fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)