Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

5. oktober 2022

Landbrugsstyrelsen

Økologisk Landsforening bakker op om forudsætningerne for at få slagtepræmie bortset fra to forhold forhold:

  1. Kravet om, at der skal slagtes mindst 5 dyr skal slettes.
  2. Der skal stilles krav om, at dyrene er opvokset på græs.

Økologisk Landsforening bakker op om og lægger vægt på, at dyrene som der er stilet forslag om i udkastet kan opnå slagtepræmie helt ned til en vægt på 130 kg, og at de kan blive 30 måneder og fortsat få slagtepræmie. Det er vigtigt for at tilgodese alle typer af kvæg og herunder ikke mindst kvæg, der indgår i naturpleje, og for at udnytte dyrenes fulde vækstpotentiale.

Økologisk Landsforening kan imidlertid IKKE bakke op om, at bedriften mindst skal slagte eller udføre fem præmieberettigede dyr for at få præmie.

Der er en politisk beslutning om at fremme erhvervsgrundlaget for mindre og alsidige ejendomme med direkte salg til forbrugerne, da disse er med til at sikre levende landdistrikter med arbejdspladser på landet. Således indeholder Fødevareforlig IV en såkaldt småskalapakke, hvor myndighederne skal gennemgå lovgivning med henblik på at fjerne unødige barrierer for denne typer bedrifter.

Et krav om at bedrifterne skal slagte mindst 5 dyr, er i direkte modstrid med den politiske beslutning.

Økologisk Landsforening anbefaler derudover, at der stilles krav om, at dyr der opnår slagtepræmie skal have haft et liv på græs. Kvægets berettigelse i vores fødevaresystem er, at de kan leve af græs. Det står i skærende kontrast til klimalovens formål og en politik for at sikre et grønnere landbrug, hvis vi i Danmark betaler slagtepræmie til dyr, der er opdrættet på stald. Senest har et hollandsk studie vist, at metan udledningen far kvæg, der græsser er 30% lavere end fra kvæg, der er fodret på stald med afslået græs Køer på græs udleder mindre metan - Innovationscenter for Økologisk Landbrug (icoel.dk)

DCA rapporten om klimaeffektivitet i landbruget LCA_Rapport_del2_1701_2022.pdf (au.dk) viser ligeledes en lavere klimabelastning fra dyr, der fodres med en høj andel græs fremfor med koncentreret foder og derunder selvfølgelig indkøbt soja.

Erstatning af indkøbt soja med europæiske hestebønner berettiger ikke, at kvæg opdrættet på stald skal kunne få slagtepræmie. Der er store sædskiftemæssige begrænsninger på hvor store arealer, der kan dyrkes med bælgsæd. Bælgsæd til konsum bør derfor have høj prioritet. Det er forkert at introducere en slagtepræmieordning, der ikke tager højde for dette.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
Landsbrugs- og fagpolitisk chef i Økologisk Landsforening

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)