Ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

6. august 2020

Fødevarestyrelsen har lavet forslag til ændring af fem bekendtgørelse, der tilsammen skal gøre det nemmere at sælge fjerkræprodukter fra bedriften og holde høns i mobile stalde. Økologisk Landsforening bakker op om ændringsforslagene.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne, j.nr 2020-28-31-00169

Økologisk Landsforening har læst ændringsforslagene til bekendtgørelse om fødevarehygiejne. Foreningen er meget glad for, at der gives mulighed for, at producenter kan få hjælp fra mobile virksomheder til at forestå slagtningen af dyr, der markedsføres direkte til forbrugeren efter slagt eller til lokale detailvirksomheder, og at der kan tages organer ud fra dyrene, uden at der skal registreres en detailvirksomhed.

Økologisk Landsforening skal samtidigt udtrykke sin store opbakning til, at det bliver muligt at genbruge æggebakker, som kunderne returnerer. Der er interesse for dette, da det er et unødigt ressourcespild og en reel besparelse.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., j.nr. 2020-28-31 00162

Økologisk Landsforening skal indledningsvis tilkendegive, at foreningen er meget glad for, at Fødevarestyrelsen har lavet et udkast til ændret bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. med henblik på, at give bedre mulighed for erhvervsmæssig drift af virksomheder med stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder. Det anses for væsentlig for at fremme grundlaget for arbejdspladser på landet, aktive landdistrikter og udbud af lokale produkter.

Økologisk Landsforening har følgende kommentarer til de konkrete ændringsforslag, der direkte adresser småskalapakken

  1. Mængden af æg, som en primærproducent kan afsætte ved direkte levering til forbrugere, egne lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri, autoriseret til lokal, begrænset omsætning,

Økologisk Landsforening noterer, at Fødevarestyrelsen har valgt at fordoble antallet af æglæggere, der kommer ind under reglerne for stalddørssalg.

Økologisk Landsforening bakker op om denne udvidelse. Foreningen havde på baggrund af risikovurderingen fra DTU dog gerne set, at Fødevarestyrelsen havde tilladt flere høns.

Foreningen er opmærksom på, at DTU kommenterer, at hvis antallet af høns stiger, så vil forholdene, som disse høns lever under antageligt bevæge sig mere henimod de forhold, som de konventionelle høns lever under, og dermed forhold, hvor der er en prævalæns, der er 2 – 3 gange højere. Økologisk Landsforening kan følge overvejelsen, men vil også påpege, at når der er tale om høns, der skal have adgang til udearealer, så er der meget stor forskel på opstaldningsforholdene i den konventionelle produktion. Modsat den teoretiske forventning, så ser det heller ikke ud til at adgang til udearealer har øget risikoen for salmonella.

Økologisk Landsforening vil derfor gøre sig til talsmand for, at grænsen hæves til 1.500 høns svarende til 468.000 æg. Hvis Fødevarestyrelsen fastholder, at grænsen for lille salmonellapakke skal ligge på 312.000 æg, så vil Økologisk Landsforening foreslå, at der gives mulighed for, at producenterne kan registreres til stalddørssalg men med stor salmonellapakke, hvis de ligger i kategorien 312.000 – 500.000 æg.

  1. Mængden af tamfjerkræ og opdrættet fjervildt, som en primærproducent kan slagte og afsætte ved direkte levering til forbrugere og lokale detailvirksomheder

Økologisk Landsforening bemærker, Fødevarestyrelsen har øget antal slagtefjerkræ, der kan afsættes som stalddørssalg til 2000 dyr. Økologisk Landsforening finder, at det er et meget lille antal sammenholdt med, at risikovurderingen fra DTU siger, at man må forvente et stigende antal humane

tilfælde pr. år svarende til et sted mellem 0 – 10 tilfælde, alt afhængigt af Salmonella forekomsten

i produktionen, hvis antallet, der må sælges direkte fra stalddøren stiger op mod 10.000 pr. år, og at de tilfælde, hvor en øget maksimummængde giver anledning til 10 ekstra humane cases, er i en situation, hvor der generelt vil blive tilskrevet et stort antal humane salmonellose tilfælde til slagtekyllinger.

En forøgelse til 10.000 dyr er en stor forøgelse, men Økologisk Landsforening har tidligere gjort opmærksom på, at det så vidt foreningen er blevet oplyst, er det antal, der kan slagtes i Sverige under reglerne for direkte salg. Økologisk Landsforening skal med dette høringssvar gentage sit ønske om, at der bliver sammenholdt med regler i Sverige, og at Fødevarestyrelsen under alle omstændigheder overvejer at hæve antallet af dyr, der skal komme ind under regler for stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder op over 2000 dyr.

  1. Udtagning af organer på fjerkræ og kaniner

Økologisk Landsforening er meget glad for at læse, at det skal være tilladt at udtage organer fra slagtede tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt, uden at producenten skal oprette en detailvirksomhed.

  1. Ny aktivitet for mobile virksomheder – registrering til assistance til at bistå primærproducenten

Økologisk Landsforening finder det meget positivt, at der gives mulighed for, at primærproducenter kan få assistance til slagtning og slagtemæssig behandling af dyrene fra mobile virksomheder, der registreres til denne aktivitet.

Økologisk Landsforening vil i supplement til kommentarer til de fremsatte ændringsforslag gerne gøre opmærksom på, at der er et stærkt ønske om at ændre definitionen på lokalt salg, idet 50 km er meget kort, når vi tager de strukturelle forhold i betragtning med større og større afstand mellem land og by. Der vil være størst efterspørgsel på dyre lokale produkter i de større byer. Reglerne for lokalt salg må derfor meget gerne blive justeret, så det er muligt at nå de potentielle kunder.

Høringssvar til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil (konsumægsbekendtgørelsen) journalnummer 2020-28-31-00136

Økologisk Landsforening har gennemgået forslag til ændret konsumægsbekendtgørelsen, som følger af småskalapakken.

Foreningen er meget positiv overfor, at Fødevarestyrelsen har fremsat ændringsforslag, der skal styrke grundlaget for direkte salg til forbrugerne gennem salg ved stalddøren og direkte salg til lokale detailvirksomheder, at Fødevarestyrelsen skaber plads til at bruge dyr og æg, der kommer fra ikke godkendte opdræt, samt at Fødevarestyrelsen giver adgang til at bruge vogterhunde. Økologisk Landsforening kan bakke op om de foreslåede ændringer, som foreningen anser for vigtige at få gennemført.

Økologisk Landsforening ser dog gerne, at grænsen på de 1000 høns i kapitel 6 udtrykkes som en grænse på 312.000 æg, så den er sammenfaldende med den grænse, der er anvendt i autorisationsbekendtgørelsen. Bemærk også, at Økologisk Landsforening mener, at grænsen på baggrund af risikovurderingen fra DTU uden bekymring bør kunne sættes på 468.000 æg svarende til 1500 høns. Såfremt Fødevarestyrelsen ikke er indstillet på at sætte grænsen op til 468.000 æg, så foreslår Økologisk Landsforening, at producenten kan få en godkendelse til stalddørssalg men med stor salmonellapakke, hvis de sælger mellem 312.000 og 500.000 æg, jf. foreningens høringssvar til autorisationsbekendtgørelsen.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (slagtefjerkræbekendtgørelsen) journalnummer 2020-28-31-00135

Økologisk Landsforening har gennemgået de foreslåede ændringer. Økologisk Landsforening er særligt opmærksom på, at der gives mulighed for at holde vogterhunde sammen med fjerkræ.

Det er en vigtig tilpasning for foreningen, da der er behov for at styrke mulighederne for at beskytte udegående fjerkræ mod diverse rovdyr. Det gælder både i mobile indhegninger, der ikke kan laves så sikrede mod rovdyr som de faste indhegninger, men der er også et tab fra de faste indhegninger, som kan nedbringes ved anvendelse af vogterhunde.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde, J.nr. 2020-15-31-00167

Økologisk Landsforening har læst udkast til bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde for så vidt angår hold af vogterhunde.

Økologisk Landsforening vil gerne foreslå, at kravene i @26 stk. 1 og 2. til ændres til

For vogterhunde, der beskytter husdyr samt vogterhunde under uddannelse, som således opholder sig udendørs, er en hytte/opholdsrum ikke påkrævet, såfremt der findes en anden tilstrækkelig beskyttelse mod regn, blæst og kulde i form af f.eks. under træer, buske, halmballer, landbrugsvogne mm.. Dette forslag skyldes, at egentlige vogterhunde, som følge af deres fysiske, psykiske, adfærdsmæssige og genetiske konstitution hverken behøver eller kan forventes at ville benytte en hytte/opholdsrum.

Kontakt

Sybille Kyed

Landbrugs- og fødevarepolitisk chef

Jeg har siden 1995 varetaget de politiske interesser inden for økologi for Økologisk Landsforenings medlemsgrupper over for myndigheder og politikere i Danmark og i EU. Jeg står ligeledes for kontakten til vores søsterorganisationer i de øvrige EU-lande via foreningens engagement i IFOAM EU.

Luk (Esc)