Udvidelsen af EU Kommissionens forslag omhandlende småplanter og udvidelse mht. planteformeringsmateriale

6. december 2021

Bemærkninger til udvidelsen af EU Kommissionens forslag omhandlende småplanter og udvidelse mht. planteformeringsmateriale

Økologisk Landsforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til udvidelsen af EU Kommissionens forslag om småplanter og herunder udvidelsen af forslaget til også at inkludere brugen af ikke-økologisk planteformeringsmateriale.

Økologisk Landsforening ser med bekymring på forslaget, fordi vi med forslaget er på vej ned ad en sti, som vil føre til negativ udvikling for økologien, fordi vi reelt vil se markant færre økologiske frugttræer, økologisk vin og så videre. Vi følger og støtter på dette område derfor fuldt op om anbefalingerne fra IFOAM Organics Europe præsenteret nedenfor.

Anbefalinger fra IFOAM Organics Europe

Den delegerede retsakt indeholder en udvidelse af kravene til frøplanter til at omfatte alt vegetativt planteformeringsmateriale (PRM) via punkt 1.8.6. Dette er et forventede kompromis, men desværre stadig ikke en god løsning.

Konsekvenser for økologiske producenter

Kommissionens forslag vil medføre, at vegetativt PVM, der tidligere er certificeret som økologisk (og naturligvis frøplanter, der er dyrket af konventionelt ubestøvede frø), vil blive nedgraderet til "anvendelig i økologisk produktion". Det betyder, at der ikke længere vil være nogen økologiske frugttræer, økologisk vin osv.

I business-to-business-sektoren (B2B) kan denne kategori/mærkning måske tilskynde økologiske producenter til at fortsætte med at producere under økologiske forhold. Men slutkunderne vil næppe kunne forstå, hvorfor det samme planteformeringsmateriale, som de tidligere købte som økologiske unge planter eller økologisk frugt, økologiske vinstokke eller økologiske træ-planter, pludselig ikke længere er mærket som økologisk. En udvikling hen imod 100 % økologisk PRM, især for vegetativt materiale, vil næppe være mulig under disse generelle betingelser, da de tekniske og økonomiske hindringer er for høje til at producere moderplanten helt økologisk.

Mærkning

Økologiske producenter (af vegetativ PRM) bør, hvis de producerer under økologiske forhold, også have lov til at mærke deres PRM som økologisk. Derfor foreslår vi følgende ændring:
Forslag til ændring af punkt 2.1.4. "For planteformeringsmateriale, der er produceret i henhold til en tilladelse i overensstemmelse med bilag II, del I, punkt 1.8.6, kan etiketten på emballagen indeholde følgende angivelse: Plante til/fra økologisk produktion i henhold til forordning 2018/848." Den økologiske mærkning kan anvendes i kombination med denne angivelse.

Overgangsperiode

Der vil være behov for en overgangsperiode på 1 år for at gennemføre de nye regler for PRM i praksis.

Forslag til indsættelse i artikel 2: Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2022. Punkt 2.1.4 i bilag III bør dog anvendes fra den 1. januar 2023.

For at undgå, at al økologisk PRM af disse afgrøder bliver decertificeret, er der behov for en overgangsperiode på fem år til at etablere pilotprojekter for at finde ud af, om/hvordan økologisk formering er teknisk gennemførlig, og om den vil opfylde plantesundhedskravene. I denne overgangsperiode bør det stadig være tilladt at anvende konventionelt formeringsmateriale (stiklinger, podetræ) til produktion af økologisk folkehåndteringskræft.

Ny kategori i forbindelse med omlægning og ikke-økologisk

Det er stadig uklart, hvor den nye kategori "kan anvendes i økologisk produktion" skal placeres i forhold til omlagt og konventionelt dyrket PRM, der aldrig har været dyrket under økologiske forhold.

Ordlyden i nr. 1.8.5.1 tyder på, at den nye kategori "kan anvendes i økologisk produktion" også skal indlæses i databaserne, og at der derfor ikke er behov for en særskilt tilladelse. Vi bifalder denne fremgangsmåde.

Det er heller ikke klart, hvilke regler der gælder for vegetativ PRM "i forbindelse med omlægning til økologi". Hvis man følger Kommissionens logik, ville det kræve, at moderplanterne dyrkes på en parcel under omlægning i mindst 12 måneder. Men dette fremgår ikke klart af teksten. Artikel 10, stk. 4, litra a), kan læses således, at det stadig er muligt at fremstille PRM under omlægning ved at dyrke (f.eks.) et frugttræ (som er PRM) på en mark under omlægning i 12 måneder.

Frøplanter

Punkt 1.8.6 er skrevet for PRM. PRM omfatter frø og frøplanter og omfatter ikke kun vegetativ PRM. Dette bør præciseres.

Forslag til ændring af punkt 1.8.6: "De kompetente myndigheder eller i givet fald kontrolmyndigheder eller kontrolorganer, der er anerkendt i henhold til artikel 40 og artikel 46, stk. 1, kan give erhvervsdrivende, der producerer planteformeringsmateriale til brug i økologisk produktion, tilladelse til at anvende ikke-økologisk frø eller vegetativt planteformeringsmateriale (f.eks. stiklinger, podetræ).”

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)