Fælles bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til regler omkring økologisk insektproduktion

7. juni 2022

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til regler, der skal gøre det muligt at producere insekter økologisk. I forhold til dansk insektproduktion er Kommissionens forslag særligt udfordrende i forhold til foderkrav og materialekrav.


Overordnet set er Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer meget glade for, at der nu sker en udvikling på området, og at EU-Kommissionen med sit forslag gør det muligt at få skabt en økologisk insektproduktion, fordi insekter på den ene side kan bidrage til at styrke recirkulering af organiske restprodukter, som ellers vil kunne betragtes som affaldsprodukter. Det er et hovedelement i økologien, som også er indskrevet i EU Forordning 2018/848 artikel 6, punkt 1 (c). Samtidig kan insekterne udgøre en vigtig proteinkilde for mennesker og for den økologiske animalske husdyrproduktion.
En økologisk insektproduktion kan med andre ord bidrage til en systemisk udvikling af måden, vi i dag håndterer og udnytter organiske restprodukter på samtidig med, at adgangen til en dansk proteinkilde potentielt kan reducere klimaaftrykket fra den økologiske husdyrproduktion.
Den største udfordring for at etablere en egentlig økologisk insektproduktion er, at der ikke eksisterer tilstrækkeligt med økologiske restprodukter til, at økologisk insektproduktion kan etableres i stor skala. Der er ikke etableret særskilt indsamling og håndtering, og det anses ikke for at være realistisk at få etableret et selvstændigt system til affaldsprodukter af økologisk oprindelse.


Vigtigheden af at bibeholde fokus på restprodukter består dog, fordi insektproduktion udmærker sig ved, at man ikke skal indgå i konkurrence med foder til anden animalsk produktion eller fødevareproduktion til konsum. Ideelt set og på den lange bane bør økologiskinsektproduktion udelukkende være baseret på brug af økologiske restprodukter, men for at skubbe den økologiske insektproduktion i gang, må vi lade princippet om recirkulering gå forud for det langsigtede mål. Det er tilsvarende, som LF og ØL mener, at restprodukter til gødning i forvaltningen skal sidestilles med gødning af økologisk oprindelse. Der er behov for en dispensationsmulighed. Denne kan eventuelt tidsbegrænses og evalueres efter en 3- eller 5-årig periode.
I eksisterende dansk produktion af soldaterfluelarver anvendes der ægopsamlere (redekasser/egg collectors) fremstillet af pap. Det vurderer vi er hensigtsmæssigt, da der er tale om genbrugsmateriale og et meget begrænset energiforbrug. Materialet bør heller ikke udgøre en risiko for netop disse insekter, dels fordi soldaterfluen ikke har nogen mund og ikke spiser, og dels fordi larven forlader ægopsamleren umiddelbart efter klækning. Der findes så vidt vi er orienteret endnu ikke ægopsamlere i andet nedbrydeligt materiale, og anvendelse af ægopsamlere i plastik eller lignende vil forudsætte større energiforbrug i både fremstilling og rengøring samt fordyre produktionen unødigt.


På den baggrund har vi følgende konkrete kommentarer til EU-Kommissionens forslag om tilføjelser til Bilag II i EU Forordning 2018/848:
- Vedrørende punkt 1.2.2 (i): Vi støtter op om, at omlægningsperioden bliver én generation fra ikke økologisk til økologisk produktion.


- Vedrørende af punkt 1.9.7.2: Sætningen ”The feed shall preferably be constituted of by-products and derived products that are not intended for human consumption or feed for other livestock than insects;” kan give udfordringer, da generelle foderregler forudsætter, at foder til insekter er godkendt foder til husdyr. Dermed kan al foder til insekter principielt også anvendes til andre husdyr. Vi er enig i, at insekterne fortrinsvis bør fodres med de foderprodukter, der helst ikke anvendes til andre dyr, men bestemmelserne i 1.9.7.2 synes at indeholde et dilemma.

 • Tilføjelse til punkt 1.9.7.2, der muliggør fodring af insekter til foderproduktion med ikke-økologiske restprodukter:
  • Der indskrives et punkt 1.9.7.2 (a), hvori der gives dispensation til punkt 1.9.7.2 om krav til økologisk foder til økologisk insektproduktion, der bruges som foder til animalsk husdyrproduktion, hvis producenten ikke er i stand til at anskaffe økologiske restprodukter. For eksempel:

   ▪ a) where farmers are unable to obtain by-products and derived products exclusively from organic production for insects, and the competent authority has confirmed that organic by-products is not available in sufficient quantity, non-organic by-products and derived products that are not intended for human consumption or feed for other livestock than insects may be used, provided that the following conditions are fulfilled:

   • (i) it is not available in organic form;
   • (ii) it is produced or prepared without chemical solvents;
   • (iii) its use is limited to the feeding of insects intended for feed production.
 • Ændring af punkt 1.9.7.3 (a): Punktet kan med fordel ændres til ”The management, facilities and accommodation facilities shall be designed to prevent the escape of living insects at any stage of development into local natural habitats”, så beskyttelsen af omkringliggende områder fremhæves.

 • Tilføjelse til punkt 1.9.7.3 (d): “Egg collectors of recycled paper or cardboard can be used for non-eating or non-chewing insects.”

 • Ændring af punkt 1.9.7.3 (f): Punktet kan, hvis Landbrugsstyrelesen vurderer det kontrollerbart, eventuelt ændres til: “The maximum number of hours of artificial light used to prolong natural day length shall reflect the natural photoperiod of the species and stage of development and not adversely affect the natural behavior, and general health of the insects.”

Med venlig hilsen

Bjarke Vestergaard
Fagpolitisk chef, Økologisk Landsforening

Lars Holdensen
Chefkonsulent, Økologi, Landbrug & Fødevarer

Kontakt

Bjarke Vestergaard

Fagpolitisk chef

Jeg varetager løbende fagpolitiske udfordringer for økologien og løser konkrete regelbarrierer for økologiens virke på tværs af Økologisk Landsforenings medlemsgrupper og i tæt samarbejde foreningens faglige udvalg, markedsafdeling og kommunikationsafdeling, foreningens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere.

Luk (Esc)